Writing star.svg

Từ trong ngày   19 tháng 12
bèo danh từ
  1. Cây sống nổi trên mặt nước, rễ bung thành chùm, có nhiều loại khác nhau, thường dùng làm thức ăn cho lợn hoặc làm phân xanh.