Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension B/29000

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension B” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+20000 đến U+2A6DF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/28800, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/29800

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+29000 (167936) 𩀀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29000
U+29001 (167937) 𩀁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29001
U+29002 (167938) 𩀂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29002
U+29003 (167939) 𩀃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29003
U+29004 (167940) 𩀄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29004
U+29005 (167941) 𩀅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29005
U+29006 (167942) 𩀆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29006
U+29007 (167943) 𩀇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29007
U+29008 (167944) 𩀈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29008
U+29009 (167945) 𩀉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29009
U+2900A (167946) 𩀊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2900A
U+2900B (167947) 𩀋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2900B
U+2900C (167948) 𩀌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2900C
U+2900D (167949) 𩀍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2900D
U+2900E (167950) 𩀎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2900E
U+2900F (167951) 𩀏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2900F
U+29010 (167952) 𩀐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29010
U+29011 (167953) 𩀑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29011
U+29012 (167954) 𩀒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29012
U+29013 (167955) 𩀓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29013
U+29014 (167956) 𩀔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29014
U+29015 (167957) 𩀕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29015
U+29016 (167958) 𩀖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29016
U+29017 (167959) 𩀗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29017
U+29018 (167960) 𩀘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29018
U+29019 (167961) 𩀙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29019
U+2901A (167962) 𩀚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2901A
U+2901B (167963) 𩀛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2901B
U+2901C (167964) 𩀜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2901C
U+2901D (167965) 𩀝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2901D
U+2901E (167966) 𩀞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2901E
U+2901F (167967) 𩀟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2901F
U+29020 (167968) 𩀠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29020
U+29021 (167969) 𩀡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29021
U+29022 (167970) 𩀢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29022
U+29023 (167971) 𩀣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29023
U+29024 (167972) 𩀤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29024
U+29025 (167973) 𩀥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29025
U+29026 (167974) 𩀦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29026
U+29027 (167975) 𩀧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29027
U+29028 (167976) 𩀨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29028
U+29029 (167977) 𩀩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29029
U+2902A (167978) 𩀪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2902A
U+2902B (167979) 𩀫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2902B
U+2902C (167980) 𩀬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2902C
U+2902D (167981) 𩀭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2902D
U+2902E (167982) 𩀮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2902E
U+2902F (167983) 𩀯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2902F
U+29030 (167984) 𩀰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29030
U+29031 (167985) 𩀱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29031
U+29032 (167986) 𩀲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29032
U+29033 (167987) 𩀳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29033
U+29034 (167988) 𩀴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29034
U+29035 (167989) 𩀵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29035
U+29036 (167990) 𩀶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29036
U+29037 (167991) 𩀷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29037
U+29038 (167992) 𩀸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29038
U+29039 (167993) 𩀹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29039
U+2903A (167994) 𩀺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2903A
U+2903B (167995) 𩀻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2903B
U+2903C (167996) 𩀼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2903C
U+2903D (167997) 𩀽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2903D
U+2903E (167998) 𩀾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2903E
U+2903F (167999) 𩀿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2903F
U+29040 (168000) 𩁀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29040
U+29041 (168001) 𩁁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29041
U+29042 (168002) 𩁂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29042
U+29043 (168003) 𩁃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29043
U+29044 (168004) 𩁄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29044
U+29045 (168005) 𩁅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29045
U+29046 (168006) 𩁆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29046
U+29047 (168007) 𩁇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29047
U+29048 (168008) 𩁈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29048
U+29049 (168009) 𩁉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29049
U+2904A (168010) 𩁊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2904A
U+2904B (168011) 𩁋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2904B
U+2904C (168012) 𩁌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2904C
U+2904D (168013) 𩁍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2904D
U+2904E (168014) 𩁎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2904E
U+2904F (168015) 𩁏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2904F
U+29050 (168016) 𩁐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29050
U+29051 (168017) 𩁑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29051
U+29052 (168018) 𩁒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29052
U+29053 (168019) 𩁓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29053
U+29054 (168020) 𩁔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29054
U+29055 (168021) 𩁕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29055
U+29056 (168022) 𩁖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29056
U+29057 (168023) 𩁗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29057
U+29058 (168024) 𩁘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29058
U+29059 (168025) 𩁙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29059
U+2905A (168026) 𩁚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2905A
U+2905B (168027) 𩁛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2905B
U+2905C (168028) 𩁜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2905C
U+2905D (168029) 𩁝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2905D
U+2905E (168030) 𩁞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2905E
U+2905F (168031) 𩁟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2905F
U+29060 (168032) 𩁠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29060
U+29061 (168033) 𩁡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29061
U+29062 (168034) 𩁢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29062
U+29063 (168035) 𩁣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29063
U+29064 (168036) 𩁤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29064
U+29065 (168037) 𩁥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29065
U+29066 (168038) 𩁦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29066
U+29067 (168039) 𩁧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29067
U+29068 (168040) 𩁨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29068
U+29069 (168041) 𩁩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29069
U+2906A (168042) 𩁪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2906A
U+2906B (168043) 𩁫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2906B
U+2906C (168044) 𩁬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2906C
U+2906D (168045) 𩁭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2906D
U+2906E (168046) 𩁮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2906E
U+2906F (168047) 𩁯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2906F
U+29070 (168048) 𩁰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29070
U+29071 (168049) 𩁱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29071
U+29072 (168050) 𩁲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29072
U+29073 (168051) 𩁳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29073
U+29074 (168052) 𩁴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29074
U+29075 (168053) 𩁵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29075
U+29076 (168054) 𩁶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29076
U+29077 (168055) 𩁷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29077
U+29078 (168056) 𩁸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29078
U+29079 (168057) 𩁹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29079
U+2907A (168058) 𩁺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2907A
U+2907B (168059) 𩁻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2907B
U+2907C (168060) 𩁼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2907C
U+2907D (168061) 𩁽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2907D
U+2907E (168062) 𩁾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2907E
U+2907F (168063) 𩁿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2907F
U+29080 (168064) 𩂀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29080
U+29081 (168065) 𩂁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29081
U+29082 (168066) 𩂂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29082
U+29083 (168067) 𩂃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29083
U+29084 (168068) 𩂄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29084
U+29085 (168069) 𩂅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29085
U+29086 (168070) 𩂆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29086
U+29087 (168071) 𩂇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29087
U+29088 (168072) 𩂈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29088
U+29089 (168073) 𩂉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29089
U+2908A (168074) 𩂊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2908A
U+2908B (168075) 𩂋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2908B
U+2908C (168076) 𩂌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2908C
U+2908D (168077) 𩂍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2908D
U+2908E (168078) 𩂎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2908E
U+2908F (168079) 𩂏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2908F
U+29090 (168080) 𩂐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29090
U+29091 (168081) 𩂑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29091
U+29092 (168082) 𩂒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29092
U+29093 (168083) 𩂓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29093
U+29094 (168084) 𩂔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29094
U+29095 (168085) 𩂕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29095
U+29096 (168086) 𩂖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29096
U+29097 (168087) 𩂗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29097
U+29098 (168088) 𩂘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29098
U+29099 (168089) 𩂙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29099
U+2909A (168090) 𩂚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2909A
U+2909B (168091) 𩂛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2909B
U+2909C (168092) 𩂜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2909C
U+2909D (168093) 𩂝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2909D
U+2909E (168094) 𩂞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2909E
U+2909F (168095) 𩂟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2909F
U+290A0 (168096) 𩂠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A0
U+290A1 (168097) 𩂡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A1
U+290A2 (168098) 𩂢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A2
U+290A3 (168099) 𩂣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A3
U+290A4 (168100) 𩂤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A4
U+290A5 (168101) 𩂥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A5
U+290A6 (168102) 𩂦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A6
U+290A7 (168103) 𩂧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A7
U+290A8 (168104) 𩂨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A8
U+290A9 (168105) 𩂩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290A9
U+290AA (168106) 𩂪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290AA
U+290AB (168107) 𩂫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290AB
U+290AC (168108) 𩂬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290AC
U+290AD (168109) 𩂭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290AD
U+290AE (168110) 𩂮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290AE
U+290AF (168111) 𩂯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290AF
U+290B0 (168112) 𩂰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B0
U+290B1 (168113) 𩂱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B1
U+290B2 (168114) 𩂲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B2
U+290B3 (168115) 𩂳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B3
U+290B4 (168116) 𩂴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B4
U+290B5 (168117) 𩂵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B5
U+290B6 (168118) 𩂶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B6
U+290B7 (168119) 𩂷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B7
U+290B8 (168120) 𩂸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B8
U+290B9 (168121) 𩂹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290B9
U+290BA (168122) 𩂺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290BA
U+290BB (168123) 𩂻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290BB
U+290BC (168124) 𩂼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290BC
U+290BD (168125) 𩂽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290BD
U+290BE (168126) 𩂾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290BE
U+290BF (168127) 𩂿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290BF
U+290C0 (168128) 𩃀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C0
U+290C1 (168129) 𩃁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C1
U+290C2 (168130) 𩃂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C2
U+290C3 (168131) 𩃃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C3
U+290C4 (168132) 𩃄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C4
U+290C5 (168133) 𩃅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C5
U+290C6 (168134) 𩃆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C6
U+290C7 (168135) 𩃇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C7
U+290C8 (168136) 𩃈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C8
U+290C9 (168137) 𩃉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290C9
U+290CA (168138) 𩃊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290CA
U+290CB (168139) 𩃋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290CB
U+290CC (168140) 𩃌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290CC
U+290CD (168141) 𩃍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290CD
U+290CE (168142) 𩃎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290CE
U+290CF (168143) 𩃏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290CF
U+290D0 (168144) 𩃐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D0
U+290D1 (168145) 𩃑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D1
U+290D2 (168146) 𩃒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D2
U+290D3 (168147) 𩃓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D3
U+290D4 (168148) 𩃔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D4
U+290D5 (168149) 𩃕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D5
U+290D6 (168150) 𩃖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D6
U+290D7 (168151) 𩃗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D7
U+290D8 (168152) 𩃘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D8
U+290D9 (168153) 𩃙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290D9
U+290DA (168154) 𩃚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290DA
U+290DB (168155) 𩃛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290DB
U+290DC (168156) 𩃜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290DC
U+290DD (168157) 𩃝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290DD
U+290DE (168158) 𩃞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290DE
U+290DF (168159) 𩃟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290DF
U+290E0 (168160) 𩃠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E0
U+290E1 (168161) 𩃡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E1
U+290E2 (168162) 𩃢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E2
U+290E3 (168163) 𩃣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E3
U+290E4 (168164) 𩃤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E4
U+290E5 (168165) 𩃥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E5
U+290E6 (168166) 𩃦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E6
U+290E7 (168167) 𩃧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E7
U+290E8 (168168) 𩃨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E8
U+290E9 (168169) 𩃩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290E9
U+290EA (168170) 𩃪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290EA
U+290EB (168171) 𩃫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290EB
U+290EC (168172) 𩃬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290EC
U+290ED (168173) 𩃭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290ED
U+290EE (168174) 𩃮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290EE
U+290EF (168175) 𩃯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290EF
U+290F0 (168176) 𩃰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F0
U+290F1 (168177) 𩃱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F1
U+290F2 (168178) 𩃲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F2
U+290F3 (168179) 𩃳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F3
U+290F4 (168180) 𩃴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F4
U+290F5 (168181) 𩃵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F5
U+290F6 (168182) 𩃶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F6
U+290F7 (168183) 𩃷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F7
U+290F8 (168184) 𩃸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F8
U+290F9 (168185) 𩃹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290F9
U+290FA (168186) 𩃺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290FA
U+290FB (168187) 𩃻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290FB
U+290FC (168188) 𩃼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290FC
U+290FD (168189) 𩃽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290FD
U+290FE (168190) 𩃾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290FE
U+290FF (168191) 𩃿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-290FF
U+29100 (168192) 𩄀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29100
U+29101 (168193) 𩄁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29101
U+29102 (168194) 𩄂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29102
U+29103 (168195) 𩄃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29103
U+29104 (168196) 𩄄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29104
U+29105 (168197) 𩄅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29105
U+29106 (168198) 𩄆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29106
U+29107 (168199) 𩄇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29107
U+29108 (168200) 𩄈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29108
U+29109 (168201) 𩄉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29109
U+2910A (168202) 𩄊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2910A
U+2910B (168203) 𩄋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2910B
U+2910C (168204) 𩄌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2910C
U+2910D (168205) 𩄍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2910D
U+2910E (168206) 𩄎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2910E
U+2910F (168207) 𩄏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2910F
U+29110 (168208) 𩄐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29110
U+29111 (168209) 𩄑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29111
U+29112 (168210) 𩄒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29112
U+29113 (168211) 𩄓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29113
U+29114 (168212) 𩄔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29114
U+29115 (168213) 𩄕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29115
U+29116 (168214) 𩄖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29116
U+29117 (168215) 𩄗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29117
U+29118 (168216) 𩄘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29118
U+29119 (168217) 𩄙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29119
U+2911A (168218) 𩄚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2911A
U+2911B (168219) 𩄛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2911B
U+2911C (168220) 𩄜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2911C
U+2911D (168221) 𩄝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2911D
U+2911E (168222) 𩄞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2911E
U+2911F (168223) 𩄟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2911F
U+29120 (168224) 𩄠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29120
U+29121 (168225) 𩄡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29121
U+29122 (168226) 𩄢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29122
U+29123 (168227) 𩄣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29123
U+29124 (168228) 𩄤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29124
U+29125 (168229) 𩄥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29125
U+29126 (168230) 𩄦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29126
U+29127 (168231) 𩄧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29127
U+29128 (168232) 𩄨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29128
U+29129 (168233) 𩄩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29129
U+2912A (168234) 𩄪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2912A
U+2912B (168235) 𩄫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2912B
U+2912C (168236) 𩄬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2912C
U+2912D (168237) 𩄭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2912D
U+2912E (168238) 𩄮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2912E
U+2912F (168239) 𩄯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2912F
U+29130 (168240) 𩄰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29130
U+29131 (168241) 𩄱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29131
U+29132 (168242) 𩄲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29132
U+29133 (168243) 𩄳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29133
U+29134 (168244) 𩄴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29134
U+29135 (168245) 𩄵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29135
U+29136 (168246) 𩄶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29136
U+29137 (168247) 𩄷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29137
U+29138 (168248) 𩄸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29138
U+29139 (168249) 𩄹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29139
U+2913A (168250) 𩄺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2913A
U+2913B (168251) 𩄻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2913B
U+2913C (168252) 𩄼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2913C
U+2913D (168253) 𩄽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2913D
U+2913E (168254) 𩄾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2913E
U+2913F (168255) 𩄿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2913F
U+29140 (168256) 𩅀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29140
U+29141 (168257) 𩅁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29141
U+29142 (168258) 𩅂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29142
U+29143 (168259) 𩅃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29143
U+29144 (168260) 𩅄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29144
U+29145 (168261) 𩅅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29145
U+29146 (168262) 𩅆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29146
U+29147 (168263) 𩅇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29147
U+29148 (168264) 𩅈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29148
U+29149 (168265) 𩅉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29149
U+2914A (168266) 𩅊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2914A
U+2914B (168267) 𩅋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2914B
U+2914C (168268) 𩅌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2914C
U+2914D (168269) 𩅍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2914D
U+2914E (168270) 𩅎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2914E
U+2914F (168271) 𩅏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2914F
U+29150 (168272) 𩅐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29150
U+29151 (168273) 𩅑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29151
U+29152 (168274) 𩅒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29152
U+29153 (168275) 𩅓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29153
U+29154 (168276) 𩅔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29154
U+29155 (168277) 𩅕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29155
U+29156 (168278) 𩅖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29156
U+29157 (168279) 𩅗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29157
U+29158 (168280) 𩅘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29158
U+29159 (168281) 𩅙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29159
U+2915A (168282) 𩅚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2915A
U+2915B (168283) 𩅛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2915B
U+2915C (168284) 𩅜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2915C
U+2915D (168285) 𩅝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2915D
U+2915E (168286) 𩅞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2915E
U+2915F (168287) 𩅟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2915F
U+29160 (168288) 𩅠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29160
U+29161 (168289) 𩅡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29161
U+29162 (168290) 𩅢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29162
U+29163 (168291) 𩅣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29163
U+29164 (168292) 𩅤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29164
U+29165 (168293) 𩅥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29165
U+29166 (168294) 𩅦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29166
U+29167 (168295) 𩅧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29167
U+29168 (168296) 𩅨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29168
U+29169 (168297) 𩅩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29169
U+2916A (168298) 𩅪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2916A
U+2916B (168299) 𩅫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2916B
U+2916C (168300) 𩅬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2916C
U+2916D (168301) 𩅭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2916D
U+2916E (168302) 𩅮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2916E
U+2916F (168303) 𩅯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2916F
U+29170 (168304) 𩅰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29170
U+29171 (168305) 𩅱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29171
U+29172 (168306) 𩅲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29172
U+29173 (168307) 𩅳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29173
U+29174 (168308) 𩅴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29174
U+29175 (168309) 𩅵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29175
U+29176 (168310) 𩅶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29176
U+29177 (168311) 𩅷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29177
U+29178 (168312) 𩅸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29178
U+29179 (168313) 𩅹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29179
U+2917A (168314) 𩅺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2917A
U+2917B (168315) 𩅻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2917B
U+2917C (168316) 𩅼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2917C
U+2917D (168317) 𩅽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2917D
U+2917E (168318) 𩅾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2917E
U+2917F (168319) 𩅿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2917F
U+29180 (168320) 𩆀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29180
U+29181 (168321) 𩆁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29181
U+29182 (168322) 𩆂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29182
U+29183 (168323) 𩆃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29183
U+29184 (168324) 𩆄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29184
U+29185 (168325) 𩆅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29185
U+29186 (168326) 𩆆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29186
U+29187 (168327) 𩆇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29187
U+29188 (168328) 𩆈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29188
U+29189 (168329) 𩆉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29189
U+2918A (168330) 𩆊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2918A
U+2918B (168331) 𩆋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2918B
U+2918C (168332) 𩆌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2918C
U+2918D (168333) 𩆍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2918D
U+2918E (168334) 𩆎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2918E
U+2918F (168335) 𩆏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2918F
U+29190 (168336) 𩆐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29190
U+29191 (168337) 𩆑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29191
U+29192 (168338) 𩆒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29192
U+29193 (168339) 𩆓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29193
U+29194 (168340) 𩆔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29194
U+29195 (168341) 𩆕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29195
U+29196 (168342) 𩆖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29196
U+29197 (168343) 𩆗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29197
U+29198 (168344) 𩆘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29198
U+29199 (168345) 𩆙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29199
U+2919A (168346) 𩆚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2919A
U+2919B (168347) 𩆛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2919B
U+2919C (168348) 𩆜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2919C
U+2919D (168349) 𩆝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2919D
U+2919E (168350) 𩆞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2919E
U+2919F (168351) 𩆟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2919F
U+291A0 (168352) 𩆠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A0
U+291A1 (168353) 𩆡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A1
U+291A2 (168354) 𩆢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A2
U+291A3 (168355) 𩆣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A3
U+291A4 (168356) 𩆤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A4
U+291A5 (168357) 𩆥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A5
U+291A6 (168358) 𩆦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A6
U+291A7 (168359) 𩆧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A7
U+291A8 (168360) 𩆨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A8
U+291A9 (168361) 𩆩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291A9
U+291AA (168362) 𩆪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291AA
U+291AB (168363) 𩆫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291AB
U+291AC (168364) 𩆬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291AC
U+291AD (168365) 𩆭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291AD
U+291AE (168366) 𩆮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291AE
U+291AF (168367) 𩆯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291AF
U+291B0 (168368) 𩆰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B0
U+291B1 (168369) 𩆱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B1
U+291B2 (168370) 𩆲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B2
U+291B3 (168371) 𩆳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B3
U+291B4 (168372) 𩆴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B4
U+291B5 (168373) 𩆵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B5
U+291B6 (168374) 𩆶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B6
U+291B7 (168375) 𩆷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B7
U+291B8 (168376) 𩆸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B8
U+291B9 (168377) 𩆹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291B9
U+291BA (168378) 𩆺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291BA
U+291BB (168379) 𩆻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291BB
U+291BC (168380) 𩆼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291BC
U+291BD (168381) 𩆽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291BD
U+291BE (168382) 𩆾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291BE
U+291BF (168383) 𩆿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291BF
U+291C0 (168384) 𩇀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C0
U+291C1 (168385) 𩇁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C1
U+291C2 (168386) 𩇂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C2
U+291C3 (168387) 𩇃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C3
U+291C4 (168388) 𩇄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C4
U+291C5 (168389) 𩇅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C5
U+291C6 (168390) 𩇆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C6
U+291C7 (168391) 𩇇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C7
U+291C8 (168392) 𩇈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C8
U+291C9 (168393) 𩇉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291C9
U+291CA (168394) 𩇊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291CA
U+291CB (168395) 𩇋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291CB
U+291CC (168396) 𩇌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291CC
U+291CD (168397) 𩇍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291CD
U+291CE (168398) 𩇎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291CE
U+291CF (168399) 𩇏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291CF
U+291D0 (168400) 𩇐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D0
U+291D1 (168401) 𩇑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D1
U+291D2 (168402) 𩇒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D2
U+291D3 (168403) 𩇓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D3
U+291D4 (168404) 𩇔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D4
U+291D5 (168405) 𩇕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D5
U+291D6 (168406) 𩇖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D6
U+291D7 (168407) 𩇗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D7
U+291D8 (168408) 𩇘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D8
U+291D9 (168409) 𩇙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291D9
U+291DA (168410) 𩇚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291DA
U+291DB (168411) 𩇛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291DB
U+291DC (168412) 𩇜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291DC
U+291DD (168413) 𩇝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291DD
U+291DE (168414) 𩇞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291DE
U+291DF (168415) 𩇟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291DF
U+291E0 (168416) 𩇠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E0
U+291E1 (168417) 𩇡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E1
U+291E2 (168418) 𩇢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E2
U+291E3 (168419) 𩇣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E3
U+291E4 (168420) 𩇤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E4
U+291E5 (168421) 𩇥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E5
U+291E6 (168422) 𩇦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E6
U+291E7 (168423) 𩇧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E7
U+291E8 (168424) 𩇨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E8
U+291E9 (168425) 𩇩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291E9
U+291EA (168426) 𩇪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291EA
U+291EB (168427) 𩇫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291EB
U+291EC (168428) 𩇬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291EC
U+291ED (168429) 𩇭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291ED
U+291EE (168430) 𩇮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291EE
U+291EF (168431) 𩇯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291EF
U+291F0 (168432) 𩇰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F0
U+291F1 (168433) 𩇱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F1
U+291F2 (168434) 𩇲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F2
U+291F3 (168435) 𩇳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F3
U+291F4 (168436) 𩇴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F4
U+291F5 (168437) 𩇵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F5
U+291F6 (168438) 𩇶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F6
U+291F7 (168439) 𩇷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F7
U+291F8 (168440) 𩇸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F8
U+291F9 (168441) 𩇹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291F9
U+291FA (168442) 𩇺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291FA
U+291FB (168443) 𩇻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291FB
U+291FC (168444) 𩇼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291FC
U+291FD (168445) 𩇽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291FD
U+291FE (168446) 𩇾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291FE
U+291FF (168447) 𩇿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-291FF
U+29200 (168448) 𩈀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29200
U+29201 (168449) 𩈁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29201
U+29202 (168450) 𩈂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29202
U+29203 (168451) 𩈃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29203
U+29204 (168452) 𩈄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29204
U+29205 (168453) 𩈅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29205
U+29206 (168454) 𩈆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29206
U+29207 (168455) 𩈇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29207
U+29208 (168456) 𩈈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29208
U+29209 (168457) 𩈉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29209
U+2920A (168458) 𩈊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2920A
U+2920B (168459) 𩈋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2920B
U+2920C (168460) 𩈌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2920C
U+2920D (168461) 𩈍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2920D
U+2920E (168462) 𩈎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2920E
U+2920F (168463) 𩈏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2920F
U+29210 (168464) 𩈐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29210
U+29211 (168465) 𩈑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29211
U+29212 (168466) 𩈒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29212
U+29213 (168467) 𩈓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29213
U+29214 (168468) 𩈔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29214
U+29215 (168469) 𩈕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29215
U+29216 (168470) 𩈖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29216
U+29217 (168471) 𩈗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29217
U+29218 (168472) 𩈘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29218
U+29219 (168473) 𩈙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29219
U+2921A (168474) 𩈚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2921A
U+2921B (168475) 𩈛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2921B
U+2921C (168476) 𩈜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2921C
U+2921D (168477) 𩈝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2921D
U+2921E (168478) 𩈞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2921E
U+2921F (168479) 𩈟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2921F
U+29220 (168480) 𩈠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29220
U+29221 (168481) 𩈡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29221
U+29222 (168482) 𩈢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29222
U+29223 (168483) 𩈣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29223
U+29224 (168484) 𩈤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29224
U+29225 (168485) 𩈥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29225
U+29226 (168486) 𩈦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29226
U+29227 (168487) 𩈧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29227
U+29228 (168488) 𩈨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29228
U+29229 (168489) 𩈩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29229
U+2922A (168490) 𩈪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2922A
U+2922B (168491) 𩈫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2922B
U+2922C (168492) 𩈬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2922C
U+2922D (168493) 𩈭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2922D
U+2922E (168494) 𩈮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2922E
U+2922F (168495) 𩈯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2922F
U+29230 (168496) 𩈰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29230
U+29231 (168497) 𩈱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29231
U+29232 (168498) 𩈲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29232
U+29233 (168499) 𩈳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29233
U+29234 (168500) 𩈴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29234
U+29235 (168501) 𩈵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29235
U+29236 (168502) 𩈶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29236
U+29237 (168503) 𩈷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29237
U+29238 (168504) 𩈸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29238
U+29239 (168505) 𩈹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29239
U+2923A (168506) 𩈺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2923A
U+2923B (168507) 𩈻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2923B
U+2923C (168508) 𩈼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2923C
U+2923D (168509) 𩈽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2923D
U+2923E (168510) 𩈾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2923E
U+2923F (168511) 𩈿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2923F
U+29240 (168512) 𩉀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29240
U+29241 (168513) 𩉁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29241
U+29242 (168514) 𩉂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29242
U+29243 (168515) 𩉃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29243
U+29244 (168516) 𩉄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29244
U+29245 (168517) 𩉅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29245
U+29246 (168518) 𩉆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29246
U+29247 (168519) 𩉇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29247
U+29248 (168520) 𩉈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29248
U+29249 (168521) 𩉉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29249
U+2924A (168522) 𩉊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2924A
U+2924B (168523) 𩉋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2924B
U+2924C (168524) 𩉌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2924C
U+2924D (168525) 𩉍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2924D
U+2924E (168526) 𩉎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2924E
U+2924F (168527) 𩉏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2924F
U+29250 (168528) 𩉐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29250
U+29251 (168529) 𩉑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29251
U+29252 (168530) 𩉒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29252
U+29253 (168531) 𩉓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29253
U+29254 (168532) 𩉔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29254
U+29255 (168533) 𩉕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29255
U+29256 (168534) 𩉖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29256
U+29257 (168535) 𩉗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29257
U+29258 (168536) 𩉘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29258
U+29259 (168537) 𩉙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29259
U+2925A (168538) 𩉚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2925A
U+2925B (168539) 𩉛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2925B
U+2925C (168540) 𩉜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2925C
U+2925D (168541) 𩉝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2925D
U+2925E (168542) 𩉞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2925E
U+2925F (168543) 𩉟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2925F
U+29260 (168544) 𩉠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29260
U+29261 (168545) 𩉡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29261
U+29262 (168546) 𩉢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29262
U+29263 (168547) 𩉣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29263
U+29264 (168548) 𩉤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29264
U+29265 (168549) 𩉥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29265
U+29266 (168550) 𩉦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29266
U+29267 (168551) 𩉧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29267
U+29268 (168552) 𩉨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29268
U+29269 (168553) 𩉩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29269
U+2926A (168554) 𩉪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2926A
U+2926B (168555) 𩉫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2926B
U+2926C (168556) 𩉬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2926C
U+2926D (168557) 𩉭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2926D
U+2926E (168558) 𩉮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2926E
U+2926F (168559) 𩉯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2926F
U+29270 (168560) 𩉰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29270
U+29271 (168561) 𩉱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29271
U+29272 (168562) 𩉲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29272
U+29273 (168563) 𩉳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29273
U+29274 (168564) 𩉴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29274
U+29275 (168565) 𩉵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29275
U+29276 (168566) 𩉶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29276
U+29277 (168567) 𩉷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29277
U+29278 (168568) 𩉸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29278
U+29279 (168569) 𩉹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29279
U+2927A (168570) 𩉺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2927A
U+2927B (168571) 𩉻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2927B
U+2927C (168572) 𩉼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2927C
U+2927D (168573) 𩉽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2927D
U+2927E (168574) 𩉾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2927E
U+2927F (168575) 𩉿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2927F
U+29280 (168576) 𩊀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29280
U+29281 (168577) 𩊁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29281
U+29282 (168578) 𩊂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29282
U+29283 (168579) 𩊃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29283
U+29284 (168580) 𩊄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29284
U+29285 (168581) 𩊅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29285
U+29286 (168582) 𩊆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29286
U+29287 (168583) 𩊇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29287
U+29288 (168584) 𩊈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29288
U+29289 (168585) 𩊉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29289
U+2928A (168586) 𩊊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2928A
U+2928B (168587) 𩊋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2928B
U+2928C (168588) 𩊌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2928C
U+2928D (168589) 𩊍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2928D
U+2928E (168590) 𩊎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2928E
U+2928F (168591) 𩊏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2928F
U+29290 (168592) 𩊐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29290
U+29291 (168593) 𩊑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29291
U+29292 (168594) 𩊒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29292
U+29293 (168595) 𩊓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29293
U+29294 (168596) 𩊔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29294
U+29295 (168597) 𩊕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29295
U+29296 (168598) 𩊖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29296
U+29297 (168599) 𩊗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29297
U+29298 (168600) 𩊘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29298
U+29299 (168601) 𩊙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29299
U+2929A (168602) 𩊚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2929A
U+2929B (168603) 𩊛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2929B
U+2929C (168604) 𩊜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2929C
U+2929D (168605) 𩊝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2929D
U+2929E (168606) 𩊞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2929E
U+2929F (168607) 𩊟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2929F
U+292A0 (168608) 𩊠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A0
U+292A1 (168609) 𩊡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A1
U+292A2 (168610) 𩊢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A2
U+292A3 (168611) 𩊣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A3
U+292A4 (168612) 𩊤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A4
U+292A5 (168613) 𩊥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A5
U+292A6 (168614) 𩊦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A6
U+292A7 (168615) 𩊧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A7
U+292A8 (168616) 𩊨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A8
U+292A9 (168617) 𩊩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292A9
U+292AA (168618) 𩊪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292AA
U+292AB (168619) 𩊫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292AB
U+292AC (168620) 𩊬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292AC
U+292AD (168621) 𩊭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292AD
U+292AE (168622) 𩊮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292AE
U+292AF (168623) 𩊯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292AF
U+292B0 (168624) 𩊰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B0
U+292B1 (168625) 𩊱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B1
U+292B2 (168626) 𩊲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B2
U+292B3 (168627) 𩊳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B3
U+292B4 (168628) 𩊴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B4
U+292B5 (168629) 𩊵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B5
U+292B6 (168630) 𩊶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B6
U+292B7 (168631) 𩊷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B7
U+292B8 (168632) 𩊸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B8
U+292B9 (168633) 𩊹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292B9
U+292BA (168634) 𩊺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292BA
U+292BB (168635) 𩊻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292BB
U+292BC (168636) 𩊼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292BC
U+292BD (168637) 𩊽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292BD
U+292BE (168638) 𩊾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292BE
U+292BF (168639) 𩊿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292BF
U+292C0 (168640) 𩋀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C0
U+292C1 (168641) 𩋁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C1
U+292C2 (168642) 𩋂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C2
U+292C3 (168643) 𩋃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C3
U+292C4 (168644) 𩋄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C4
U+292C5 (168645) 𩋅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C5
U+292C6 (168646) 𩋆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C6
U+292C7 (168647) 𩋇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C7
U+292C8 (168648) 𩋈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C8
U+292C9 (168649) 𩋉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292C9
U+292CA (168650) 𩋊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292CA
U+292CB (168651) 𩋋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292CB
U+292CC (168652) 𩋌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292CC
U+292CD (168653) 𩋍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292CD
U+292CE (168654) 𩋎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292CE
U+292CF (168655) 𩋏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292CF
U+292D0 (168656) 𩋐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D0
U+292D1 (168657) 𩋑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D1
U+292D2 (168658) 𩋒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D2
U+292D3 (168659) 𩋓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D3
U+292D4 (168660) 𩋔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D4
U+292D5 (168661) 𩋕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D5
U+292D6 (168662) 𩋖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D6
U+292D7 (168663) 𩋗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D7
U+292D8 (168664) 𩋘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D8
U+292D9 (168665) 𩋙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292D9
U+292DA (168666) 𩋚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292DA
U+292DB (168667) 𩋛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292DB
U+292DC (168668) 𩋜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292DC
U+292DD (168669) 𩋝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292DD
U+292DE (168670) 𩋞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292DE
U+292DF (168671) 𩋟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292DF
U+292E0 (168672) 𩋠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E0
U+292E1 (168673) 𩋡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E1
U+292E2 (168674) 𩋢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E2
U+292E3 (168675) 𩋣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E3
U+292E4 (168676) 𩋤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E4
U+292E5 (168677) 𩋥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E5
U+292E6 (168678) 𩋦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E6
U+292E7 (168679) 𩋧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E7
U+292E8 (168680) 𩋨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E8
U+292E9 (168681) 𩋩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292E9
U+292EA (168682) 𩋪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292EA
U+292EB (168683) 𩋫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292EB
U+292EC (168684) 𩋬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292EC
U+292ED (168685) 𩋭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292ED
U+292EE (168686) 𩋮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292EE
U+292EF (168687) 𩋯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292EF
U+292F0 (168688) 𩋰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F0
U+292F1 (168689) 𩋱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F1
U+292F2 (168690) 𩋲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F2
U+292F3 (168691) 𩋳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F3
U+292F4 (168692) 𩋴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F4
U+292F5 (168693) 𩋵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F5
U+292F6 (168694) 𩋶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F6
U+292F7 (168695) 𩋷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F7
U+292F8 (168696) 𩋸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F8
U+292F9 (168697) 𩋹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292F9
U+292FA (168698) 𩋺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292FA
U+292FB (168699) 𩋻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292FB
U+292FC (168700) 𩋼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292FC
U+292FD (168701) 𩋽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292FD
U+292FE (168702) 𩋾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292FE
U+292FF (168703) 𩋿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-292FF
U+29300 (168704) 𩌀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29300
U+29301 (168705) 𩌁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29301
U+29302 (168706) 𩌂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29302
U+29303 (168707) 𩌃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29303
U+29304 (168708) 𩌄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29304
U+29305 (168709) 𩌅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29305
U+29306 (168710) 𩌆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29306
U+29307 (168711) 𩌇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29307
U+29308 (168712) 𩌈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29308
U+29309 (168713) 𩌉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29309
U+2930A (168714) 𩌊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2930A
U+2930B (168715) 𩌋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2930B
U+2930C (168716) 𩌌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2930C
U+2930D (168717) 𩌍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2930D
U+2930E (168718) 𩌎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2930E
U+2930F (168719) 𩌏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2930F
U+29310 (168720) 𩌐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29310
U+29311 (168721) 𩌑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29311
U+29312 (168722) 𩌒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29312
U+29313 (168723) 𩌓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29313
U+29314 (168724) 𩌔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29314
U+29315 (168725) 𩌕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29315
U+29316 (168726) 𩌖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29316
U+29317 (168727) 𩌗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29317
U+29318 (168728) 𩌘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29318
U+29319 (168729) 𩌙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29319
U+2931A (168730) 𩌚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2931A
U+2931B (168731) 𩌛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2931B
U+2931C (168732) 𩌜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2931C
U+2931D (168733) 𩌝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2931D
U+2931E (168734) 𩌞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2931E
U+2931F (168735) 𩌟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2931F
U+29320 (168736) 𩌠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29320
U+29321 (168737) 𩌡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29321
U+29322 (168738) 𩌢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29322
U+29323 (168739) 𩌣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29323
U+29324 (168740) 𩌤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29324
U+29325 (168741) 𩌥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29325
U+29326 (168742) 𩌦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29326
U+29327 (168743) 𩌧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29327
U+29328 (168744) 𩌨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29328
U+29329 (168745) 𩌩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29329
U+2932A (168746) 𩌪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2932A
U+2932B (168747) 𩌫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2932B
U+2932C (168748) 𩌬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2932C
U+2932D (168749) 𩌭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2932D
U+2932E (168750) 𩌮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2932E
U+2932F (168751) 𩌯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2932F
U+29330 (168752) 𩌰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29330
U+29331 (168753) 𩌱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29331
U+29332 (168754) 𩌲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29332
U+29333 (168755) 𩌳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29333
U+29334 (168756) 𩌴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29334
U+29335 (168757) 𩌵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29335
U+29336 (168758) 𩌶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29336
U+29337 (168759) 𩌷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29337
U+29338 (168760) 𩌸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29338
U+29339 (168761) 𩌹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29339
U+2933A (168762) 𩌺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2933A
U+2933B (168763) 𩌻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2933B
U+2933C (168764) 𩌼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2933C
U+2933D (168765) 𩌽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2933D
U+2933E (168766) 𩌾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2933E
U+2933F (168767) 𩌿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2933F
U+29340 (168768) 𩍀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29340
U+29341 (168769) 𩍁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29341
U+29342 (168770) 𩍂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29342
U+29343 (168771) 𩍃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29343
U+29344 (168772) 𩍄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29344
U+29345 (168773) 𩍅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29345
U+29346 (168774) 𩍆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29346
U+29347 (168775) 𩍇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29347
U+29348 (168776) 𩍈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29348
U+29349 (168777) 𩍉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29349
U+2934A (168778) 𩍊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2934A
U+2934B (168779) 𩍋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2934B
U+2934C (168780) 𩍌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2934C
U+2934D (168781) 𩍍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2934D
U+2934E (168782) 𩍎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2934E
U+2934F (168783) 𩍏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2934F
U+29350 (168784) 𩍐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29350
U+29351 (168785) 𩍑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29351
U+29352 (168786) 𩍒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29352
U+29353 (168787) 𩍓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29353
U+29354 (168788) 𩍔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29354
U+29355 (168789) 𩍕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29355
U+29356 (168790) 𩍖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29356
U+29357 (168791) 𩍗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29357
U+29358 (168792) 𩍘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29358
U+29359 (168793) 𩍙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29359
U+2935A (168794) 𩍚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2935A
U+2935B (168795) 𩍛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2935B
U+2935C (168796) 𩍜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2935C
U+2935D (168797) 𩍝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2935D
U+2935E (168798) 𩍞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2935E
U+2935F (168799) 𩍟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2935F
U+29360 (168800) 𩍠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29360
U+29361 (168801) 𩍡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29361
U+29362 (168802) 𩍢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29362
U+29363 (168803) 𩍣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29363
U+29364 (168804) 𩍤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29364
U+29365 (168805) 𩍥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29365
U+29366 (168806) 𩍦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29366
U+29367 (168807) 𩍧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29367
U+29368 (168808) 𩍨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29368
U+29369 (168809) 𩍩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29369
U+2936A (168810) 𩍪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2936A
U+2936B (168811) 𩍫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2936B
U+2936C (168812) 𩍬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2936C
U+2936D (168813) 𩍭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2936D
U+2936E (168814) 𩍮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2936E
U+2936F (168815) 𩍯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2936F
U+29370 (168816) 𩍰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29370
U+29371 (168817) 𩍱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29371
U+29372 (168818) 𩍲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29372
U+29373 (168819) 𩍳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29373
U+29374 (168820) 𩍴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29374
U+29375 (168821) 𩍵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29375
U+29376 (168822) 𩍶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29376
U+29377 (168823) 𩍷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29377
U+29378 (168824) 𩍸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29378
U+29379 (168825) 𩍹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29379
U+2937A (168826) 𩍺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2937A
U+2937B (168827) 𩍻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2937B
U+2937C (168828) 𩍼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2937C
U+2937D (168829) 𩍽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2937D
U+2937E (168830) 𩍾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2937E
U+2937F (168831) 𩍿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2937F
U+29380 (168832) 𩎀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29380
U+29381 (168833) 𩎁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29381
U+29382 (168834) 𩎂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29382
U+29383 (168835) 𩎃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29383
U+29384 (168836) 𩎄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29384
U+29385 (168837) 𩎅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29385
U+29386 (168838) 𩎆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29386
U+29387 (168839) 𩎇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29387
U+29388 (168840) 𩎈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29388
U+29389 (168841) 𩎉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29389
U+2938A (168842) 𩎊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2938A
U+2938B (168843) 𩎋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2938B
U+2938C (168844) 𩎌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2938C
U+2938D (168845) 𩎍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2938D
U+2938E (168846) 𩎎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2938E
U+2938F (168847) 𩎏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2938F
U+29390 (168848) 𩎐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29390
U+29391 (168849) 𩎑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29391
U+29392 (168850) 𩎒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29392
U+29393 (168851) 𩎓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29393
U+29394 (168852) 𩎔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29394
U+29395 (168853) 𩎕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29395
U+29396 (168854) 𩎖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29396
U+29397 (168855) 𩎗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29397
U+29398 (168856) 𩎘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29398
U+29399 (168857) 𩎙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29399
U+2939A (168858) 𩎚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2939A
U+2939B (168859) 𩎛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2939B
U+2939C (168860) 𩎜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2939C
U+2939D (168861) 𩎝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2939D
U+2939E (168862) 𩎞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2939E
U+2939F (168863) 𩎟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2939F
U+293A0 (168864) 𩎠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A0
U+293A1 (168865) 𩎡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A1
U+293A2 (168866) 𩎢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A2
U+293A3 (168867) 𩎣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A3
U+293A4 (168868) 𩎤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A4
U+293A5 (168869) 𩎥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A5
U+293A6 (168870) 𩎦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A6
U+293A7 (168871) 𩎧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A7
U+293A8 (168872) 𩎨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A8
U+293A9 (168873) 𩎩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293A9
U+293AA (168874) 𩎪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293AA
U+293AB (168875) 𩎫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293AB
U+293AC (168876) 𩎬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293AC
U+293AD (168877) 𩎭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293AD
U+293AE (168878) 𩎮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293AE
U+293AF (168879) 𩎯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293AF
U+293B0 (168880) 𩎰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B0
U+293B1 (168881) 𩎱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B1
U+293B2 (168882) 𩎲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B2
U+293B3 (168883) 𩎳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B3
U+293B4 (168884) 𩎴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B4
U+293B5 (168885) 𩎵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B5
U+293B6 (168886) 𩎶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B6
U+293B7 (168887) 𩎷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B7
U+293B8 (168888) 𩎸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B8
U+293B9 (168889) 𩎹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293B9
U+293BA (168890) 𩎺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293BA
U+293BB (168891) 𩎻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293BB
U+293BC (168892) 𩎼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293BC
U+293BD (168893) 𩎽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293BD
U+293BE (168894) 𩎾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293BE
U+293BF (168895) 𩎿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293BF
U+293C0 (168896) 𩏀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C0
U+293C1 (168897) 𩏁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C1
U+293C2 (168898) 𩏂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C2
U+293C3 (168899) 𩏃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C3
U+293C4 (168900) 𩏄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C4
U+293C5 (168901) 𩏅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C5
U+293C6 (168902) 𩏆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C6
U+293C7 (168903) 𩏇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C7
U+293C8 (168904) 𩏈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C8
U+293C9 (168905) 𩏉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293C9
U+293CA (168906) 𩏊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293CA
U+293CB (168907) 𩏋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293CB
U+293CC (168908) 𩏌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293CC
U+293CD (168909) 𩏍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293CD
U+293CE (168910) 𩏎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293CE
U+293CF (168911) 𩏏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293CF
U+293D0 (168912) 𩏐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D0
U+293D1 (168913) 𩏑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D1
U+293D2 (168914) 𩏒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D2
U+293D3 (168915) 𩏓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D3
U+293D4 (168916) 𩏔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D4
U+293D5 (168917) 𩏕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D5
U+293D6 (168918) 𩏖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D6
U+293D7 (168919) 𩏗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D7
U+293D8 (168920) 𩏘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D8
U+293D9 (168921) 𩏙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293D9
U+293DA (168922) 𩏚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293DA
U+293DB (168923) 𩏛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293DB
U+293DC (168924) 𩏜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293DC
U+293DD (168925) 𩏝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293DD
U+293DE (168926) 𩏞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293DE
U+293DF (168927) 𩏟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293DF
U+293E0 (168928) 𩏠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E0
U+293E1 (168929) 𩏡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E1
U+293E2 (168930) 𩏢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E2
U+293E3 (168931) 𩏣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E3
U+293E4 (168932) 𩏤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E4
U+293E5 (168933) 𩏥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E5
U+293E6 (168934) 𩏦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E6
U+293E7 (168935) 𩏧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E7
U+293E8 (168936) 𩏨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E8
U+293E9 (168937) 𩏩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293E9
U+293EA (168938) 𩏪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293EA
U+293EB (168939) 𩏫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293EB
U+293EC (168940) 𩏬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293EC
U+293ED (168941) 𩏭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293ED
U+293EE (168942) 𩏮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293EE
U+293EF (168943) 𩏯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293EF
U+293F0 (168944) 𩏰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F0
U+293F1 (168945) 𩏱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F1
U+293F2 (168946) 𩏲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F2
U+293F3 (168947) 𩏳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F3
U+293F4 (168948) 𩏴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F4
U+293F5 (168949) 𩏵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F5
U+293F6 (168950) 𩏶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F6
U+293F7 (168951) 𩏷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F7
U+293F8 (168952) 𩏸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F8
U+293F9 (168953) 𩏹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293F9
U+293FA (168954) 𩏺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293FA
U+293FB (168955) 𩏻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293FB
U+293FC (168956) 𩏼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293FC
U+293FD (168957) 𩏽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293FD
U+293FE (168958) 𩏾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293FE
U+293FF (168959) 𩏿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-293FF
U+29400 (168960) 𩐀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29400
U+29401 (168961) 𩐁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29401
U+29402 (168962) 𩐂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29402
U+29403 (168963) 𩐃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29403
U+29404 (168964) 𩐄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29404
U+29405 (168965) 𩐅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29405
U+29406 (168966) 𩐆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29406
U+29407 (168967) 𩐇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29407
U+29408 (168968) 𩐈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29408
U+29409 (168969) 𩐉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29409
U+2940A (168970) 𩐊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2940A
U+2940B (168971) 𩐋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2940B
U+2940C (168972) 𩐌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2940C
U+2940D (168973) 𩐍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2940D
U+2940E (168974) 𩐎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2940E
U+2940F (168975) 𩐏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2940F
U+29410 (168976) 𩐐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29410
U+29411 (168977) 𩐑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29411
U+29412 (168978) 𩐒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29412
U+29413 (168979) 𩐓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29413
U+29414 (168980) 𩐔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29414
U+29415 (168981) 𩐕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29415
U+29416 (168982) 𩐖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29416
U+29417 (168983) 𩐗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29417
U+29418 (168984) 𩐘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29418
U+29419 (168985) 𩐙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29419
U+2941A (168986) 𩐚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2941A
U+2941B (168987) 𩐛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2941B
U+2941C (168988) 𩐜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2941C
U+2941D (168989) 𩐝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2941D
U+2941E (168990) 𩐞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2941E
U+2941F (168991) 𩐟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2941F
U+29420 (168992) 𩐠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29420
U+29421 (168993) 𩐡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29421
U+29422 (168994) 𩐢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29422
U+29423 (168995) 𩐣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29423
U+29424 (168996) 𩐤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29424
U+29425 (168997) 𩐥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29425
U+29426 (168998) 𩐦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29426
U+29427 (168999) 𩐧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29427
U+29428 (169000) 𩐨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29428
U+29429 (169001) 𩐩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29429
U+2942A (169002) 𩐪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2942A
U+2942B (169003) 𩐫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2942B
U+2942C (169004) 𩐬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2942C
U+2942D (169005) 𩐭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2942D
U+2942E (169006) 𩐮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2942E
U+2942F (169007) 𩐯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2942F
U+29430 (169008) 𩐰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29430
U+29431 (169009) 𩐱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29431
U+29432 (169010) 𩐲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29432
U+29433 (169011) 𩐳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29433
U+29434 (169012) 𩐴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29434
U+29435 (169013) 𩐵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29435
U+29436 (169014) 𩐶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29436
U+29437 (169015) 𩐷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29437
U+29438 (169016) 𩐸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29438
U+29439 (169017) 𩐹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29439
U+2943A (169018) 𩐺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2943A
U+2943B (169019) 𩐻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2943B
U+2943C (169020) 𩐼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2943C
U+2943D (169021) 𩐽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2943D
U+2943E (169022) 𩐾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2943E
U+2943F (169023) 𩐿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2943F
U+29440 (169024) 𩑀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29440
U+29441 (169025) 𩑁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29441
U+29442 (169026) 𩑂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29442
U+29443 (169027) 𩑃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29443
U+29444 (169028) 𩑄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29444
U+29445 (169029) 𩑅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29445
U+29446 (169030) 𩑆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29446
U+29447 (169031) 𩑇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29447
U+29448 (169032) 𩑈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29448
U+29449 (169033) 𩑉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29449
U+2944A (169034) 𩑊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2944A
U+2944B (169035) 𩑋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2944B
U+2944C (169036) 𩑌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2944C
U+2944D (169037) 𩑍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2944D
U+2944E (169038) 𩑎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2944E
U+2944F (169039) 𩑏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2944F
U+29450 (169040) 𩑐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29450
U+29451 (169041) 𩑑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29451
U+29452 (169042) 𩑒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29452
U+29453 (169043) 𩑓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29453
U+29454 (169044) 𩑔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29454
U+29455 (169045) 𩑕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29455
U+29456 (169046) 𩑖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29456
U+29457 (169047) 𩑗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29457
U+29458 (169048) 𩑘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29458
U+29459 (169049) 𩑙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29459
U+2945A (169050) 𩑚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2945A
U+2945B (169051) 𩑛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2945B
U+2945C (169052) 𩑜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2945C
U+2945D (169053) 𩑝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2945D
U+2945E (169054) 𩑞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2945E
U+2945F (169055) 𩑟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2945F
U+29460 (169056) 𩑠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29460
U+29461 (169057) 𩑡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29461
U+29462 (169058) 𩑢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29462
U+29463 (169059) 𩑣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29463
U+29464 (169060) 𩑤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29464
U+29465 (169061) 𩑥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29465
U+29466 (169062) 𩑦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29466
U+29467 (169063) 𩑧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29467
U+29468 (169064) 𩑨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29468
U+29469 (169065) 𩑩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29469
U+2946A (169066) 𩑪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2946A
U+2946B (169067) 𩑫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2946B
U+2946C (169068) 𩑬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2946C
U+2946D (169069) 𩑭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2946D
U+2946E (169070) 𩑮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2946E
U+2946F (169071) 𩑯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2946F
U+29470 (169072) 𩑰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29470
U+29471 (169073) 𩑱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29471
U+29472 (169074) 𩑲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29472
U+29473 (169075) 𩑳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29473
U+29474 (169076) 𩑴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29474
U+29475 (169077) 𩑵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29475
U+29476 (169078) 𩑶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29476
U+29477 (169079) 𩑷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29477
U+29478 (169080) 𩑸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29478
U+29479 (169081) 𩑹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29479
U+2947A (169082) 𩑺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2947A
U+2947B (169083) 𩑻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2947B
U+2947C (169084) 𩑼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2947C
U+2947D (169085) 𩑽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2947D
U+2947E (169086) 𩑾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2947E
U+2947F (169087) 𩑿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2947F
U+29480 (169088) 𩒀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29480
U+29481 (169089) 𩒁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29481
U+29482 (169090) 𩒂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29482
U+29483 (169091) 𩒃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29483
U+29484 (169092) 𩒄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29484
U+29485 (169093) 𩒅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29485
U+29486 (169094) 𩒆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29486
U+29487 (169095) 𩒇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29487
U+29488 (169096) 𩒈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29488
U+29489 (169097) 𩒉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29489
U+2948A (169098) 𩒊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2948A
U+2948B (169099) 𩒋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2948B
U+2948C (169100) 𩒌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2948C
U+2948D (169101) 𩒍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2948D
U+2948E (169102) 𩒎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2948E
U+2948F (169103) 𩒏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2948F
U+29490 (169104) 𩒐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29490
U+29491 (169105) 𩒑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29491
U+29492 (169106) 𩒒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29492
U+29493 (169107) 𩒓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29493
U+29494 (169108) 𩒔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29494
U+29495 (169109) 𩒕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29495
U+29496 (169110) 𩒖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29496
U+29497 (169111) 𩒗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29497
U+29498 (169112) 𩒘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29498
U+29499 (169113) 𩒙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29499
U+2949A (169114) 𩒚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2949A
U+2949B (169115) 𩒛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2949B
U+2949C (169116) 𩒜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2949C
U+2949D (169117) 𩒝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2949D
U+2949E (169118) 𩒞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2949E
U+2949F (169119) 𩒟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2949F
U+294A0 (169120) 𩒠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A0
U+294A1 (169121) 𩒡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A1
U+294A2 (169122) 𩒢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A2
U+294A3 (169123) 𩒣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A3
U+294A4 (169124) 𩒤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A4
U+294A5 (169125) 𩒥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A5
U+294A6 (169126) 𩒦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A6
U+294A7 (169127) 𩒧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A7
U+294A8 (169128) 𩒨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A8
U+294A9 (169129) 𩒩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294A9
U+294AA (169130) 𩒪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294AA
U+294AB (169131) 𩒫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294AB
U+294AC (169132) 𩒬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294AC
U+294AD (169133) 𩒭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294AD
U+294AE (169134) 𩒮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294AE
U+294AF (169135) 𩒯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294AF
U+294B0 (169136) 𩒰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B0
U+294B1 (169137) 𩒱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B1
U+294B2 (169138) 𩒲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B2
U+294B3 (169139) 𩒳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B3
U+294B4 (169140) 𩒴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B4
U+294B5 (169141) 𩒵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B5
U+294B6 (169142) 𩒶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B6
U+294B7 (169143) 𩒷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B7
U+294B8 (169144) 𩒸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B8
U+294B9 (169145) 𩒹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294B9
U+294BA (169146) 𩒺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294BA
U+294BB (169147) 𩒻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294BB
U+294BC (169148) 𩒼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294BC
U+294BD (169149) 𩒽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294BD
U+294BE (169150) 𩒾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294BE
U+294BF (169151) 𩒿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294BF
U+294C0 (169152) 𩓀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C0
U+294C1 (169153) 𩓁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C1
U+294C2 (169154) 𩓂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C2
U+294C3 (169155) 𩓃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C3
U+294C4 (169156) 𩓄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C4
U+294C5 (169157) 𩓅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C5
U+294C6 (169158) 𩓆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C6
U+294C7 (169159) 𩓇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C7
U+294C8 (169160) 𩓈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C8
U+294C9 (169161) 𩓉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294C9
U+294CA (169162) 𩓊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294CA
U+294CB (169163) 𩓋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294CB
U+294CC (169164) 𩓌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294CC
U+294CD (169165) 𩓍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294CD
U+294CE (169166) 𩓎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294CE
U+294CF (169167) 𩓏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294CF
U+294D0 (169168) 𩓐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D0
U+294D1 (169169) 𩓑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D1
U+294D2 (169170) 𩓒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D2
U+294D3 (169171) 𩓓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D3
U+294D4 (169172) 𩓔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D4
U+294D5 (169173) 𩓕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D5
U+294D6 (169174) 𩓖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D6
U+294D7 (169175) 𩓗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D7
U+294D8 (169176) 𩓘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D8
U+294D9 (169177) 𩓙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294D9
U+294DA (169178) 𩓚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294DA
U+294DB (169179) 𩓛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294DB
U+294DC (169180) 𩓜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294DC
U+294DD (169181) 𩓝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294DD
U+294DE (169182) 𩓞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294DE
U+294DF (169183) 𩓟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294DF
U+294E0 (169184) 𩓠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E0
U+294E1 (169185) 𩓡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E1
U+294E2 (169186) 𩓢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E2
U+294E3 (169187) 𩓣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E3
U+294E4 (169188) 𩓤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E4
U+294E5 (169189) 𩓥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E5
U+294E6 (169190) 𩓦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E6
U+294E7 (169191) 𩓧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E7
U+294E8 (169192) 𩓨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E8
U+294E9 (169193) 𩓩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294E9
U+294EA (169194) 𩓪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294EA
U+294EB (169195) 𩓫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294EB
U+294EC (169196) 𩓬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294EC
U+294ED (169197) 𩓭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294ED
U+294EE (169198) 𩓮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294EE
U+294EF (169199) 𩓯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294EF
U+294F0 (169200) 𩓰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F0
U+294F1 (169201) 𩓱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F1
U+294F2 (169202) 𩓲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F2
U+294F3 (169203) 𩓳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F3
U+294F4 (169204) 𩓴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F4
U+294F5 (169205) 𩓵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F5
U+294F6 (169206) 𩓶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F6
U+294F7 (169207) 𩓷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F7
U+294F8 (169208) 𩓸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F8
U+294F9 (169209) 𩓹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294F9
U+294FA (169210) 𩓺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294FA
U+294FB (169211) 𩓻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294FB
U+294FC (169212) 𩓼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294FC
U+294FD (169213) 𩓽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294FD
U+294FE (169214) 𩓾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294FE
U+294FF (169215) 𩓿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-294FF
U+29500 (169216) 𩔀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29500
U+29501 (169217) 𩔁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29501
U+29502 (169218) 𩔂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29502
U+29503 (169219) 𩔃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29503
U+29504 (169220) 𩔄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29504
U+29505 (169221) 𩔅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29505
U+29506 (169222) 𩔆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29506
U+29507 (169223) 𩔇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29507
U+29508 (169224) 𩔈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29508
U+29509 (169225) 𩔉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29509
U+2950A (169226) 𩔊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2950A
U+2950B (169227) 𩔋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2950B
U+2950C (169228) 𩔌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2950C
U+2950D (169229) 𩔍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2950D
U+2950E (169230) 𩔎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2950E
U+2950F (169231) 𩔏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2950F
U+29510 (169232) 𩔐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29510
U+29511 (169233) 𩔑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29511
U+29512 (169234) 𩔒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29512
U+29513 (169235) 𩔓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29513
U+29514 (169236) 𩔔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29514
U+29515 (169237) 𩔕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29515
U+29516 (169238) 𩔖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29516
U+29517 (169239) 𩔗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29517
U+29518 (169240) 𩔘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29518
U+29519 (169241) 𩔙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29519
U+2951A (169242) 𩔚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2951A
U+2951B (169243) 𩔛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2951B
U+2951C (169244) 𩔜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2951C
U+2951D (169245) 𩔝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2951D
U+2951E (169246) 𩔞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2951E
U+2951F (169247) 𩔟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2951F
U+29520 (169248) 𩔠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29520
U+29521 (169249) 𩔡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29521
U+29522 (169250) 𩔢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29522
U+29523 (169251) 𩔣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29523
U+29524 (169252) 𩔤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29524
U+29525 (169253) 𩔥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29525
U+29526 (169254) 𩔦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29526
U+29527 (169255) 𩔧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29527
U+29528 (169256) 𩔨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29528
U+29529 (169257) 𩔩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29529
U+2952A (169258) 𩔪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2952A
U+2952B (169259) 𩔫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2952B
U+2952C (169260) 𩔬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2952C
U+2952D (169261) 𩔭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2952D
U+2952E (169262) 𩔮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2952E
U+2952F (169263) 𩔯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2952F
U+29530 (169264) 𩔰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29530
U+29531 (169265) 𩔱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29531
U+29532 (169266) 𩔲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29532
U+29533 (169267) 𩔳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29533
U+29534 (169268) 𩔴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29534
U+29535 (169269) 𩔵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29535
U+29536 (169270) 𩔶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29536
U+29537 (169271) 𩔷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29537
U+29538 (169272) 𩔸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29538
U+29539 (169273) 𩔹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29539
U+2953A (169274) 𩔺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2953A
U+2953B (169275) 𩔻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2953B
U+2953C (169276) 𩔼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2953C
U+2953D (169277) 𩔽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2953D
U+2953E (169278) 𩔾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2953E
U+2953F (169279) 𩔿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2953F
U+29540 (169280) 𩕀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29540
U+29541 (169281) 𩕁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29541
U+29542 (169282) 𩕂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29542
U+29543 (169283) 𩕃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29543
U+29544 (169284) 𩕄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29544
U+29545 (169285) 𩕅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29545
U+29546 (169286) 𩕆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29546
U+29547 (169287) 𩕇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29547
U+29548 (169288) 𩕈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29548
U+29549 (169289) 𩕉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29549
U+2954A (169290) 𩕊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2954A
U+2954B (169291) 𩕋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2954B
U+2954C (169292) 𩕌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2954C
U+2954D (169293) 𩕍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2954D
U+2954E (169294) 𩕎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2954E
U+2954F (169295) 𩕏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2954F
U+29550 (169296) 𩕐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29550
U+29551 (169297) 𩕑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29551
U+29552 (169298) 𩕒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29552
U+29553 (169299) 𩕓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29553
U+29554 (169300) 𩕔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29554
U+29555 (169301) 𩕕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29555
U+29556 (169302) 𩕖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29556
U+29557 (169303) 𩕗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29557
U+29558 (169304) 𩕘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29558
U+29559 (169305) 𩕙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29559
U+2955A (169306) 𩕚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2955A
U+2955B (169307) 𩕛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2955B
U+2955C (169308) 𩕜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2955C
U+2955D (169309) 𩕝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2955D
U+2955E (169310) 𩕞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2955E
U+2955F (169311) 𩕟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2955F
U+29560 (169312) 𩕠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29560
U+29561 (169313) 𩕡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29561
U+29562 (169314) 𩕢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29562
U+29563 (169315) 𩕣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29563
U+29564 (169316) 𩕤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29564
U+29565 (169317) 𩕥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29565
U+29566 (169318) 𩕦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29566
U+29567 (169319) 𩕧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29567
U+29568 (169320) 𩕨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29568
U+29569 (169321) 𩕩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29569
U+2956A (169322) 𩕪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2956A
U+2956B (169323) 𩕫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2956B
U+2956C (169324) 𩕬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2956C
U+2956D (169325) 𩕭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2956D
U+2956E (169326) 𩕮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2956E
U+2956F (169327) 𩕯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2956F
U+29570 (169328) 𩕰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29570
U+29571 (169329) 𩕱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29571
U+29572 (169330) 𩕲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29572
U+29573 (169331) 𩕳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29573
U+29574 (169332) 𩕴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29574
U+29575 (169333) 𩕵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29575
U+29576 (169334) 𩕶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29576
U+29577 (169335) 𩕷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29577
U+29578 (169336) 𩕸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29578
U+29579 (169337) 𩕹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29579
U+2957A (169338) 𩕺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2957A
U+2957B (169339) 𩕻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2957B
U+2957C (169340) 𩕼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2957C
U+2957D (169341) 𩕽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2957D
U+2957E (169342) 𩕾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2957E
U+2957F (169343) 𩕿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2957F
U+29580 (169344) 𩖀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29580
U+29581 (169345) 𩖁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29581
U+29582 (169346) 𩖂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29582
U+29583 (169347) 𩖃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29583
U+29584 (169348) 𩖄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29584
U+29585 (169349) 𩖅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29585
U+29586 (169350) 𩖆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29586
U+29587 (169351) 𩖇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29587
U+29588 (169352) 𩖈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29588
U+29589 (169353) 𩖉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29589
U+2958A (169354) 𩖊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2958A
U+2958B (169355) 𩖋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2958B
U+2958C (169356) 𩖌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2958C
U+2958D (169357) 𩖍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2958D
U+2958E (169358) 𩖎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2958E
U+2958F (169359) 𩖏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2958F
U+29590 (169360) 𩖐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29590
U+29591 (169361) 𩖑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29591
U+29592 (169362) 𩖒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29592
U+29593 (169363) 𩖓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29593
U+29594 (169364) 𩖔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29594
U+29595 (169365) 𩖕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29595
U+29596 (169366) 𩖖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29596
U+29597 (169367) 𩖗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29597
U+29598 (169368) 𩖘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29598
U+29599 (169369) 𩖙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29599
U+2959A (169370) 𩖚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2959A
U+2959B (169371) 𩖛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2959B
U+2959C (169372) 𩖜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2959C
U+2959D (169373) 𩖝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2959D
U+2959E (169374) 𩖞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2959E
U+2959F (169375) 𩖟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2959F
U+295A0 (169376) 𩖠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A0
U+295A1 (169377) 𩖡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A1
U+295A2 (169378) 𩖢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A2
U+295A3 (169379) 𩖣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A3
U+295A4 (169380) 𩖤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A4
U+295A5 (169381) 𩖥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A5
U+295A6 (169382) 𩖦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A6
U+295A7 (169383) 𩖧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A7
U+295A8 (169384) 𩖨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A8
U+295A9 (169385) 𩖩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295A9
U+295AA (169386) 𩖪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295AA
U+295AB (169387) 𩖫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295AB
U+295AC (169388) 𩖬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295AC
U+295AD (169389) 𩖭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295AD
U+295AE (169390) 𩖮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295AE
U+295AF (169391) 𩖯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295AF
U+295B0 (169392) 𩖰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B0
U+295B1 (169393) 𩖱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B1
U+295B2 (169394) 𩖲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B2
U+295B3 (169395) 𩖳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B3
U+295B4 (169396) 𩖴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B4
U+295B5 (169397) 𩖵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B5
U+295B6 (169398) 𩖶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B6
U+295B7 (169399) 𩖷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B7
U+295B8 (169400) 𩖸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B8
U+295B9 (169401) 𩖹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295B9
U+295BA (169402) 𩖺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295BA
U+295BB (169403) 𩖻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295BB
U+295BC (169404) 𩖼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295BC
U+295BD (169405) 𩖽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295BD
U+295BE (169406) 𩖾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295BE
U+295BF (169407) 𩖿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295BF
U+295C0 (169408) 𩗀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C0
U+295C1 (169409) 𩗁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C1
U+295C2 (169410) 𩗂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C2
U+295C3 (169411) 𩗃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C3
U+295C4 (169412) 𩗄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C4
U+295C5 (169413) 𩗅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C5
U+295C6 (169414) 𩗆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C6
U+295C7 (169415) 𩗇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C7
U+295C8 (169416) 𩗈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C8
U+295C9 (169417) 𩗉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295C9
U+295CA (169418) 𩗊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295CA
U+295CB (169419) 𩗋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295CB
U+295CC (169420) 𩗌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295CC
U+295CD (169421) 𩗍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295CD
U+295CE (169422) 𩗎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295CE
U+295CF (169423) 𩗏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295CF
U+295D0 (169424) 𩗐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D0
U+295D1 (169425) 𩗑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D1
U+295D2 (169426) 𩗒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D2
U+295D3 (169427) 𩗓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D3
U+295D4 (169428) 𩗔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D4
U+295D5 (169429) 𩗕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D5
U+295D6 (169430) 𩗖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D6
U+295D7 (169431) 𩗗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D7
U+295D8 (169432) 𩗘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D8
U+295D9 (169433) 𩗙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295D9
U+295DA (169434) 𩗚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295DA
U+295DB (169435) 𩗛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295DB
U+295DC (169436) 𩗜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295DC
U+295DD (169437) 𩗝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295DD
U+295DE (169438) 𩗞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295DE
U+295DF (169439) 𩗟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295DF
U+295E0 (169440) 𩗠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E0
U+295E1 (169441) 𩗡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E1
U+295E2 (169442) 𩗢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E2
U+295E3 (169443) 𩗣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E3
U+295E4 (169444) 𩗤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E4
U+295E5 (169445) 𩗥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E5
U+295E6 (169446) 𩗦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E6
U+295E7 (169447) 𩗧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E7
U+295E8 (169448) 𩗨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E8
U+295E9 (169449) 𩗩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295E9
U+295EA (169450) 𩗪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295EA
U+295EB (169451) 𩗫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295EB
U+295EC (169452) 𩗬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295EC
U+295ED (169453) 𩗭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295ED
U+295EE (169454) 𩗮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295EE
U+295EF (169455) 𩗯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295EF
U+295F0 (169456) 𩗰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F0
U+295F1 (169457) 𩗱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F1
U+295F2 (169458) 𩗲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F2
U+295F3 (169459) 𩗳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F3
U+295F4 (169460) 𩗴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F4
U+295F5 (169461) 𩗵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F5
U+295F6 (169462) 𩗶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F6
U+295F7 (169463) 𩗷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F7
U+295F8 (169464) 𩗸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F8
U+295F9 (169465) 𩗹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295F9
U+295FA (169466) 𩗺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295FA
U+295FB (169467) 𩗻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295FB
U+295FC (169468) 𩗼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295FC
U+295FD (169469) 𩗽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295FD
U+295FE (169470) 𩗾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295FE
U+295FF (169471) 𩗿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-295FF
U+29600 (169472) 𩘀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29600
U+29601 (169473) 𩘁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29601
U+29602 (169474) 𩘂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29602
U+29603 (169475) 𩘃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29603
U+29604 (169476) 𩘄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29604
U+29605 (169477) 𩘅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29605
U+29606 (169478) 𩘆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29606
U+29607 (169479) 𩘇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29607
U+29608 (169480) 𩘈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29608
U+29609 (169481) 𩘉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29609
U+2960A (169482) 𩘊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2960A
U+2960B (169483) 𩘋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2960B
U+2960C (169484) 𩘌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2960C
U+2960D (169485) 𩘍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2960D
U+2960E (169486) 𩘎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2960E
U+2960F (169487) 𩘏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2960F
U+29610 (169488) 𩘐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29610
U+29611 (169489) 𩘑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29611
U+29612 (169490) 𩘒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29612
U+29613 (169491) 𩘓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29613
U+29614 (169492) 𩘔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29614
U+29615 (169493) 𩘕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29615
U+29616 (169494) 𩘖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29616
U+29617 (169495) 𩘗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29617
U+29618 (169496) 𩘘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29618
U+29619 (169497) 𩘙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29619
U+2961A (169498) 𩘚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2961A
U+2961B (169499) 𩘛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2961B
U+2961C (169500) 𩘜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2961C
U+2961D (169501) 𩘝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2961D
U+2961E (169502) 𩘞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2961E
U+2961F (169503) 𩘟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2961F
U+29620 (169504) 𩘠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29620
U+29621 (169505) 𩘡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29621
U+29622 (169506) 𩘢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29622
U+29623 (169507) 𩘣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29623
U+29624 (169508) 𩘤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29624
U+29625 (169509) 𩘥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29625
U+29626 (169510) 𩘦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29626
U+29627 (169511) 𩘧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29627
U+29628 (169512) 𩘨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29628
U+29629 (169513) 𩘩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29629
U+2962A (169514) 𩘪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2962A
U+2962B (169515) 𩘫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2962B
U+2962C (169516) 𩘬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2962C
U+2962D (169517) 𩘭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2962D
U+2962E (169518) 𩘮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2962E
U+2962F (169519) 𩘯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2962F
U+29630 (169520) 𩘰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29630
U+29631 (169521) 𩘱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29631
U+29632 (169522) 𩘲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29632
U+29633 (169523) 𩘳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29633
U+29634 (169524) 𩘴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29634
U+29635 (169525) 𩘵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29635
U+29636 (169526) 𩘶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29636
U+29637 (169527) 𩘷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29637
U+29638 (169528) 𩘸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29638
U+29639 (169529) 𩘹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29639
U+2963A (169530) 𩘺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2963A
U+2963B (169531) 𩘻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2963B
U+2963C (169532) 𩘼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2963C
U+2963D (169533) 𩘽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2963D
U+2963E (169534) 𩘾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2963E
U+2963F (169535) 𩘿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2963F
U+29640 (169536) 𩙀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29640
U+29641 (169537) 𩙁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29641
U+29642 (169538) 𩙂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29642
U+29643 (169539) 𩙃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29643
U+29644 (169540) 𩙄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29644
U+29645 (169541) 𩙅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29645
U+29646 (169542) 𩙆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29646
U+29647 (169543) 𩙇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29647
U+29648 (169544) 𩙈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29648
U+29649 (169545) 𩙉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29649
U+2964A (169546) 𩙊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2964A
U+2964B (169547) 𩙋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2964B
U+2964C (169548) 𩙌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2964C
U+2964D (169549) 𩙍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2964D
U+2964E (169550) 𩙎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2964E
U+2964F (169551) 𩙏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2964F
U+29650 (169552) 𩙐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29650
U+29651 (169553) 𩙑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29651
U+29652 (169554) 𩙒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29652
U+29653 (169555) 𩙓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29653
U+29654 (169556) 𩙔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29654
U+29655 (169557) 𩙕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29655
U+29656 (169558) 𩙖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29656
U+29657 (169559) 𩙗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29657
U+29658 (169560) 𩙘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29658
U+29659 (169561) 𩙙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29659
U+2965A (169562) 𩙚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2965A
U+2965B (169563) 𩙛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2965B
U+2965C (169564) 𩙜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2965C
U+2965D (169565) 𩙝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2965D
U+2965E (169566) 𩙞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2965E
U+2965F (169567) 𩙟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2965F
U+29660 (169568) 𩙠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29660
U+29661 (169569) 𩙡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29661
U+29662 (169570) 𩙢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29662
U+29663 (169571) 𩙣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29663
U+29664 (169572) 𩙤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29664
U+29665 (169573) 𩙥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29665
U+29666 (169574) 𩙦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29666
U+29667 (169575) 𩙧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29667
U+29668 (169576) 𩙨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29668
U+29669 (169577) 𩙩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29669
U+2966A (169578) 𩙪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2966A
U+2966B (169579) 𩙫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2966B
U+2966C (169580) 𩙬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2966C
U+2966D (169581) 𩙭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2966D
U+2966E (169582) 𩙮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2966E
U+2966F (169583) 𩙯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2966F
U+29670 (169584) 𩙰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29670
U+29671 (169585) 𩙱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29671
U+29672 (169586) 𩙲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29672
U+29673 (169587) 𩙳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29673
U+29674 (169588) 𩙴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29674
U+29675 (169589) 𩙵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29675
U+29676 (169590) 𩙶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29676
U+29677 (169591) 𩙷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29677
U+29678 (169592) 𩙸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29678
U+29679 (169593) 𩙹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29679
U+2967A (169594) 𩙺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2967A
U+2967B (169595) 𩙻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2967B
U+2967C (169596) 𩙼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2967C
U+2967D (169597) 𩙽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2967D
U+2967E (169598) 𩙾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2967E
U+2967F (169599) 𩙿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2967F
U+29680 (169600) 𩚀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29680
U+29681 (169601) 𩚁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29681
U+29682 (169602) 𩚂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29682
U+29683 (169603) 𩚃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29683
U+29684 (169604) 𩚄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29684
U+29685 (169605) 𩚅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29685
U+29686 (169606) 𩚆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29686
U+29687 (169607) 𩚇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29687
U+29688 (169608) 𩚈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29688
U+29689 (169609) 𩚉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29689
U+2968A (169610) 𩚊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2968A
U+2968B (169611) 𩚋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2968B
U+2968C (169612) 𩚌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2968C
U+2968D (169613) 𩚍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2968D
U+2968E (169614) 𩚎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2968E
U+2968F (169615) 𩚏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2968F
U+29690 (169616) 𩚐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29690
U+29691 (169617) 𩚑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29691
U+29692 (169618) 𩚒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29692
U+29693 (169619) 𩚓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29693
U+29694 (169620) 𩚔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29694
U+29695 (169621) 𩚕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29695
U+29696 (169622) 𩚖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29696
U+29697 (169623) 𩚗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29697
U+29698 (169624) 𩚘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29698
U+29699 (169625) 𩚙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29699
U+2969A (169626) 𩚚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2969A
U+2969B (169627) 𩚛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2969B
U+2969C (169628) 𩚜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2969C
U+2969D (169629) 𩚝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2969D
U+2969E (169630) 𩚞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2969E
U+2969F (169631) 𩚟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2969F
U+296A0 (169632) 𩚠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A0
U+296A1 (169633) 𩚡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A1
U+296A2 (169634) 𩚢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A2
U+296A3 (169635) 𩚣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A3
U+296A4 (169636) 𩚤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A4
U+296A5 (169637) 𩚥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A5
U+296A6 (169638) 𩚦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A6
U+296A7 (169639) 𩚧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A7
U+296A8 (169640) 𩚨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A8
U+296A9 (169641) 𩚩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296A9
U+296AA (169642) 𩚪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296AA
U+296AB (169643) 𩚫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296AB
U+296AC (169644) 𩚬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296AC
U+296AD (169645) 𩚭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296AD
U+296AE (169646) 𩚮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296AE
U+296AF (169647) 𩚯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296AF
U+296B0 (169648) 𩚰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B0
U+296B1 (169649) 𩚱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B1
U+296B2 (169650) 𩚲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B2
U+296B3 (169651) 𩚳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B3
U+296B4 (169652) 𩚴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B4
U+296B5 (169653) 𩚵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B5
U+296B6 (169654) 𩚶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B6
U+296B7 (169655) 𩚷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B7
U+296B8 (169656) 𩚸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B8
U+296B9 (169657) 𩚹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296B9
U+296BA (169658) 𩚺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296BA
U+296BB (169659) 𩚻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296BB
U+296BC (169660) 𩚼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296BC
U+296BD (169661) 𩚽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296BD
U+296BE (169662) 𩚾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296BE
U+296BF (169663) 𩚿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296BF
U+296C0 (169664) 𩛀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C0
U+296C1 (169665) 𩛁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C1
U+296C2 (169666) 𩛂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C2
U+296C3 (169667) 𩛃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C3
U+296C4 (169668) 𩛄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C4
U+296C5 (169669) 𩛅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C5
U+296C6 (169670) 𩛆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C6
U+296C7 (169671) 𩛇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C7
U+296C8 (169672) 𩛈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C8
U+296C9 (169673) 𩛉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296C9
U+296CA (169674) 𩛊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296CA
U+296CB (169675) 𩛋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296CB
U+296CC (169676) 𩛌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296CC
U+296CD (169677) 𩛍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296CD
U+296CE (169678) 𩛎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296CE
U+296CF (169679) 𩛏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296CF
U+296D0 (169680) 𩛐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D0
U+296D1 (169681) 𩛑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D1
U+296D2 (169682) 𩛒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D2
U+296D3 (169683) 𩛓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D3
U+296D4 (169684) 𩛔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D4
U+296D5 (169685) 𩛕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D5
U+296D6 (169686) 𩛖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D6
U+296D7 (169687) 𩛗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D7
U+296D8 (169688) 𩛘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D8
U+296D9 (169689) 𩛙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296D9
U+296DA (169690) 𩛚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296DA
U+296DB (169691) 𩛛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296DB
U+296DC (169692) 𩛜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296DC
U+296DD (169693) 𩛝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296DD
U+296DE (169694) 𩛞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296DE
U+296DF (169695) 𩛟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296DF
U+296E0 (169696) 𩛠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E0
U+296E1 (169697) 𩛡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E1
U+296E2 (169698) 𩛢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E2
U+296E3 (169699) 𩛣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E3
U+296E4 (169700) 𩛤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E4
U+296E5 (169701) 𩛥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E5
U+296E6 (169702) 𩛦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E6
U+296E7 (169703) 𩛧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E7
U+296E8 (169704) 𩛨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E8
U+296E9 (169705) 𩛩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296E9
U+296EA (169706) 𩛪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296EA
U+296EB (169707) 𩛫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296EB
U+296EC (169708) 𩛬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296EC
U+296ED (169709) 𩛭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296ED
U+296EE (169710) 𩛮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296EE
U+296EF (169711) 𩛯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296EF
U+296F0 (169712) 𩛰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F0
U+296F1 (169713) 𩛱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F1
U+296F2 (169714) 𩛲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F2
U+296F3 (169715) 𩛳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F3
U+296F4 (169716) 𩛴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F4
U+296F5 (169717) 𩛵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F5
U+296F6 (169718) 𩛶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F6
U+296F7 (169719) 𩛷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F7
U+296F8 (169720) 𩛸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F8
U+296F9 (169721) 𩛹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296F9
U+296FA (169722) 𩛺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296FA
U+296FB (169723) 𩛻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296FB
U+296FC (169724) 𩛼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296FC
U+296FD (169725) 𩛽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296FD
U+296FE (169726) 𩛾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296FE
U+296FF (169727) 𩛿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-296FF
U+29700 (169728) 𩜀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29700
U+29701 (169729) 𩜁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29701
U+29702 (169730) 𩜂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29702
U+29703 (169731) 𩜃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29703
U+29704 (169732) 𩜄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29704
U+29705 (169733) 𩜅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29705
U+29706 (169734) 𩜆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29706
U+29707 (169735) 𩜇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29707
U+29708 (169736) 𩜈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29708
U+29709 (169737) 𩜉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29709
U+2970A (169738) 𩜊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2970A
U+2970B (169739) 𩜋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2970B
U+2970C (169740) 𩜌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2970C
U+2970D (169741) 𩜍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2970D
U+2970E (169742) 𩜎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2970E
U+2970F (169743) 𩜏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2970F
U+29710 (169744) 𩜐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29710
U+29711 (169745) 𩜑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29711
U+29712 (169746) 𩜒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29712
U+29713 (169747) 𩜓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29713
U+29714 (169748) 𩜔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29714
U+29715 (169749) 𩜕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29715
U+29716 (169750) 𩜖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29716
U+29717 (169751) 𩜗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29717
U+29718 (169752) 𩜘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29718
U+29719 (169753) 𩜙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29719
U+2971A (169754) 𩜚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2971A
U+2971B (169755) 𩜛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2971B
U+2971C (169756) 𩜜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2971C
U+2971D (169757) 𩜝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2971D
U+2971E (169758) 𩜞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2971E
U+2971F (169759) 𩜟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2971F
U+29720 (169760) 𩜠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29720
U+29721 (169761) 𩜡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29721
U+29722 (169762) 𩜢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29722
U+29723 (169763) 𩜣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29723
U+29724 (169764) 𩜤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29724
U+29725 (169765) 𩜥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29725
U+29726 (169766) 𩜦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29726
U+29727 (169767) 𩜧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29727
U+29728 (169768) 𩜨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29728
U+29729 (169769) 𩜩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29729
U+2972A (169770) 𩜪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2972A
U+2972B (169771) 𩜫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2972B
U+2972C (169772) 𩜬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2972C
U+2972D (169773) 𩜭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2972D
U+2972E (169774) 𩜮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2972E
U+2972F (169775) 𩜯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2972F
U+29730 (169776) 𩜰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29730
U+29731 (169777) 𩜱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29731
U+29732 (169778) 𩜲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29732
U+29733 (169779) 𩜳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29733
U+29734 (169780) 𩜴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29734
U+29735 (169781) 𩜵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29735
U+29736 (169782) 𩜶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29736
U+29737 (169783) 𩜷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29737
U+29738 (169784) 𩜸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29738
U+29739 (169785) 𩜹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29739
U+2973A (169786) 𩜺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2973A
U+2973B (169787) 𩜻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2973B
U+2973C (169788) 𩜼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2973C
U+2973D (169789) 𩜽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2973D
U+2973E (169790) 𩜾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2973E
U+2973F (169791) 𩜿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2973F
U+29740 (169792) 𩝀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29740
U+29741 (169793) 𩝁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29741
U+29742 (169794) 𩝂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29742
U+29743 (169795) 𩝃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29743
U+29744 (169796) 𩝄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29744
U+29745 (169797) 𩝅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29745
U+29746 (169798) 𩝆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29746
U+29747 (169799) 𩝇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29747
U+29748 (169800) 𩝈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29748
U+29749 (169801) 𩝉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29749
U+2974A (169802) 𩝊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2974A
U+2974B (169803) 𩝋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2974B
U+2974C (169804) 𩝌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2974C
U+2974D (169805) 𩝍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2974D
U+2974E (169806) 𩝎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2974E
U+2974F (169807) 𩝏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2974F
U+29750 (169808) 𩝐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29750
U+29751 (169809) 𩝑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29751
U+29752 (169810) 𩝒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29752
U+29753 (169811) 𩝓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29753
U+29754 (169812) 𩝔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29754
U+29755 (169813) 𩝕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29755
U+29756 (169814) 𩝖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29756
U+29757 (169815) 𩝗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29757
U+29758 (169816) 𩝘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29758
U+29759 (169817) 𩝙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29759
U+2975A (169818) 𩝚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2975A
U+2975B (169819) 𩝛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2975B
U+2975C (169820) 𩝜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2975C
U+2975D (169821) 𩝝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2975D
U+2975E (169822) 𩝞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2975E
U+2975F (169823) 𩝟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2975F
U+29760 (169824) 𩝠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29760
U+29761 (169825) 𩝡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29761
U+29762 (169826) 𩝢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29762
U+29763 (169827) 𩝣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29763
U+29764 (169828) 𩝤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29764
U+29765 (169829) 𩝥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29765
U+29766 (169830) 𩝦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29766
U+29767 (169831) 𩝧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29767
U+29768 (169832) 𩝨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29768
U+29769 (169833) 𩝩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29769
U+2976A (169834) 𩝪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2976A
U+2976B (169835) 𩝫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2976B
U+2976C (169836) 𩝬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2976C
U+2976D (169837) 𩝭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2976D
U+2976E (169838) 𩝮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2976E
U+2976F (169839) 𩝯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2976F
U+29770 (169840) 𩝰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29770
U+29771 (169841) 𩝱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29771
U+29772 (169842) 𩝲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29772
U+29773 (169843) 𩝳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29773
U+29774 (169844) 𩝴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29774
U+29775 (169845) 𩝵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29775
U+29776 (169846) 𩝶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29776
U+29777 (169847) 𩝷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29777
U+29778 (169848) 𩝸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29778
U+29779 (169849) 𩝹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29779
U+2977A (169850) 𩝺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2977A
U+2977B (169851) 𩝻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2977B
U+2977C (169852) 𩝼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2977C
U+2977D (169853) 𩝽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2977D
U+2977E (169854) 𩝾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2977E
U+2977F (169855) 𩝿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2977F
U+29780 (169856) 𩞀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29780
U+29781 (169857) 𩞁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29781
U+29782 (169858) 𩞂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29782
U+29783 (169859) 𩞃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29783
U+29784 (169860) 𩞄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29784
U+29785 (169861) 𩞅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29785
U+29786 (169862) 𩞆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29786
U+29787 (169863) 𩞇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29787
U+29788 (169864) 𩞈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29788
U+29789 (169865) 𩞉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29789
U+2978A (169866) 𩞊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2978A
U+2978B (169867) 𩞋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2978B
U+2978C (169868) 𩞌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2978C
U+2978D (169869) 𩞍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2978D
U+2978E (169870) 𩞎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2978E
U+2978F (169871) 𩞏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2978F
U+29790 (169872) 𩞐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29790
U+29791 (169873) 𩞑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29791
U+29792 (169874) 𩞒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29792
U+29793 (169875) 𩞓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29793
U+29794 (169876) 𩞔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29794
U+29795 (169877) 𩞕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29795
U+29796 (169878) 𩞖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29796
U+29797 (169879) 𩞗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29797
U+29798 (169880) 𩞘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29798
U+29799 (169881) 𩞙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29799
U+2979A (169882) 𩞚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2979A
U+2979B (169883) 𩞛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2979B
U+2979C (169884) 𩞜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2979C
U+2979D (169885) 𩞝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2979D
U+2979E (169886) 𩞞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2979E
U+2979F (169887) 𩞟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2979F
U+297A0 (169888) 𩞠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A0
U+297A1 (169889) 𩞡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A1
U+297A2 (169890) 𩞢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A2
U+297A3 (169891) 𩞣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A3
U+297A4 (169892) 𩞤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A4
U+297A5 (169893) 𩞥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A5
U+297A6 (169894) 𩞦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A6
U+297A7 (169895) 𩞧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A7
U+297A8 (169896) 𩞨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A8
U+297A9 (169897) 𩞩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297A9
U+297AA (169898) 𩞪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297AA
U+297AB (169899) 𩞫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297AB
U+297AC (169900) 𩞬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297AC
U+297AD (169901) 𩞭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297AD
U+297AE (169902) 𩞮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297AE
U+297AF (169903) 𩞯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297AF
U+297B0 (169904) 𩞰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B0
U+297B1 (169905) 𩞱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B1
U+297B2 (169906) 𩞲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B2
U+297B3 (169907) 𩞳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B3
U+297B4 (169908) 𩞴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B4
U+297B5 (169909) 𩞵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B5
U+297B6 (169910) 𩞶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B6
U+297B7 (169911) 𩞷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B7
U+297B8 (169912) 𩞸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B8
U+297B9 (169913) 𩞹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297B9
U+297BA (169914) 𩞺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297BA
U+297BB (169915) 𩞻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297BB
U+297BC (169916) 𩞼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297BC
U+297BD (169917) 𩞽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297BD
U+297BE (169918) 𩞾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297BE
U+297BF (169919) 𩞿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297BF
U+297C0 (169920) 𩟀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C0
U+297C1 (169921) 𩟁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C1
U+297C2 (169922) 𩟂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C2
U+297C3 (169923) 𩟃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C3
U+297C4 (169924) 𩟄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C4
U+297C5 (169925) 𩟅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C5
U+297C6 (169926) 𩟆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C6
U+297C7 (169927) 𩟇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C7
U+297C8 (169928) 𩟈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C8
U+297C9 (169929) 𩟉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297C9
U+297CA (169930) 𩟊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297CA
U+297CB (169931) 𩟋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297CB
U+297CC (169932) 𩟌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297CC
U+297CD (169933) 𩟍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297CD
U+297CE (169934) 𩟎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297CE
U+297CF (169935) 𩟏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297CF
U+297D0 (169936) 𩟐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D0
U+297D1 (169937) 𩟑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D1
U+297D2 (169938) 𩟒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D2
U+297D3 (169939) 𩟓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D3
U+297D4 (169940) 𩟔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D4
U+297D5 (169941) 𩟕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D5
U+297D6 (169942) 𩟖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D6
U+297D7 (169943) 𩟗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D7
U+297D8 (169944) 𩟘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D8
U+297D9 (169945) 𩟙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297D9
U+297DA (169946) 𩟚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297DA
U+297DB (169947) 𩟛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297DB
U+297DC (169948) 𩟜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297DC
U+297DD (169949) 𩟝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297DD
U+297DE (169950) 𩟞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297DE
U+297DF (169951) 𩟟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297DF
U+297E0 (169952) 𩟠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E0
U+297E1 (169953) 𩟡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E1
U+297E2 (169954) 𩟢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E2
U+297E3 (169955) 𩟣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E3
U+297E4 (169956) 𩟤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E4
U+297E5 (169957) 𩟥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E5
U+297E6 (169958) 𩟦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E6
U+297E7 (169959) 𩟧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E7
U+297E8 (169960) 𩟨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E8
U+297E9 (169961) 𩟩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297E9
U+297EA (169962) 𩟪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297EA
U+297EB (169963) 𩟫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297EB
U+297EC (169964) 𩟬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297EC
U+297ED (169965) 𩟭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297ED
U+297EE (169966) 𩟮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297EE
U+297EF (169967) 𩟯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297EF
U+297F0 (169968) 𩟰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F0
U+297F1 (169969) 𩟱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F1
U+297F2 (169970) 𩟲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F2
U+297F3 (169971) 𩟳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F3
U+297F4 (169972) 𩟴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F4
U+297F5 (169973) 𩟵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F5
U+297F6 (169974) 𩟶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F6
U+297F7 (169975) 𩟷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F7
U+297F8 (169976) 𩟸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F8
U+297F9 (169977) 𩟹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297F9
U+297FA (169978) 𩟺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297FA
U+297FB (169979) 𩟻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297FB
U+297FC (169980) 𩟼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297FC
U+297FD (169981) 𩟽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297FD
U+297FE (169982) 𩟾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297FE
U+297FF (169983) 𩟿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-297FF