Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension B/29800

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension B” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+20000 đến U+2A6DF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/29000, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/2A000

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+29800 (169984) 𩠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29800
U+29801 (169985) 𩠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29801
U+29802 (169986) 𩠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29802
U+29803 (169987) 𩠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29803
U+29804 (169988) 𩠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29804
U+29805 (169989) 𩠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29805
U+29806 (169990) 𩠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29806
U+29807 (169991) 𩠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29807
U+29808 (169992) 𩠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29808
U+29809 (169993) 𩠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29809
U+2980A (169994) 𩠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2980A
U+2980B (169995) 𩠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2980B
U+2980C (169996) 𩠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2980C
U+2980D (169997) 𩠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2980D
U+2980E (169998) 𩠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2980E
U+2980F (169999) 𩠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2980F
U+29810 (170000) 𩠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29810
U+29811 (170001) 𩠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29811
U+29812 (170002) 𩠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29812
U+29813 (170003) 𩠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29813
U+29814 (170004) 𩠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29814
U+29815 (170005) 𩠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29815
U+29816 (170006) 𩠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29816
U+29817 (170007) 𩠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29817
U+29818 (170008) 𩠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29818
U+29819 (170009) 𩠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29819
U+2981A (170010) 𩠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2981A
U+2981B (170011) 𩠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2981B
U+2981C (170012) 𩠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2981C
U+2981D (170013) 𩠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2981D
U+2981E (170014) 𩠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2981E
U+2981F (170015) 𩠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2981F
U+29820 (170016) 𩠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29820
U+29821 (170017) 𩠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29821
U+29822 (170018) 𩠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29822
U+29823 (170019) 𩠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29823
U+29824 (170020) 𩠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29824
U+29825 (170021) 𩠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29825
U+29826 (170022) 𩠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29826
U+29827 (170023) 𩠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29827
U+29828 (170024) 𩠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29828
U+29829 (170025) 𩠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29829
U+2982A (170026) 𩠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2982A
U+2982B (170027) 𩠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2982B
U+2982C (170028) 𩠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2982C
U+2982D (170029) 𩠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2982D
U+2982E (170030) 𩠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2982E
U+2982F (170031) 𩠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2982F
U+29830 (170032) 𩠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29830
U+29831 (170033) 𩠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29831
U+29832 (170034) 𩠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29832
U+29833 (170035) 𩠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29833
U+29834 (170036) 𩠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29834
U+29835 (170037) 𩠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29835
U+29836 (170038) 𩠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29836
U+29837 (170039) 𩠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29837
U+29838 (170040) 𩠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29838
U+29839 (170041) 𩠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29839
U+2983A (170042) 𩠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2983A
U+2983B (170043) 𩠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2983B
U+2983C (170044) 𩠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2983C
U+2983D (170045) 𩠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2983D
U+2983E (170046) 𩠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2983E
U+2983F (170047) 𩠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2983F
U+29840 (170048) 𩡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29840
U+29841 (170049) 𩡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29841
U+29842 (170050) 𩡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29842
U+29843 (170051) 𩡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29843
U+29844 (170052) 𩡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29844
U+29845 (170053) 𩡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29845
U+29846 (170054) 𩡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29846
U+29847 (170055) 𩡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29847
U+29848 (170056) 𩡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29848
U+29849 (170057) 𩡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29849
U+2984A (170058) 𩡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2984A
U+2984B (170059) 𩡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2984B
U+2984C (170060) 𩡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2984C
U+2984D (170061) 𩡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2984D
U+2984E (170062) 𩡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2984E
U+2984F (170063) 𩡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2984F
U+29850 (170064) 𩡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29850
U+29851 (170065) 𩡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29851
U+29852 (170066) 𩡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29852
U+29853 (170067) 𩡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29853
U+29854 (170068) 𩡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29854
U+29855 (170069) 𩡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29855
U+29856 (170070) 𩡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29856
U+29857 (170071) 𩡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29857
U+29858 (170072) 𩡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29858
U+29859 (170073) 𩡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29859
U+2985A (170074) 𩡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2985A
U+2985B (170075) 𩡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2985B
U+2985C (170076) 𩡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2985C
U+2985D (170077) 𩡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2985D
U+2985E (170078) 𩡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2985E
U+2985F (170079) 𩡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2985F
U+29860 (170080) 𩡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29860
U+29861 (170081) 𩡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29861
U+29862 (170082) 𩡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29862
U+29863 (170083) 𩡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29863
U+29864 (170084) 𩡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29864
U+29865 (170085) 𩡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29865
U+29866 (170086) 𩡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29866
U+29867 (170087) 𩡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29867
U+29868 (170088) 𩡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29868
U+29869 (170089) 𩡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29869
U+2986A (170090) 𩡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2986A
U+2986B (170091) 𩡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2986B
U+2986C (170092) 𩡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2986C
U+2986D (170093) 𩡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2986D
U+2986E (170094) 𩡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2986E
U+2986F (170095) 𩡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2986F
U+29870 (170096) 𩡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29870
U+29871 (170097) 𩡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29871
U+29872 (170098) 𩡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29872
U+29873 (170099) 𩡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29873
U+29874 (170100) 𩡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29874
U+29875 (170101) 𩡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29875
U+29876 (170102) 𩡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29876
U+29877 (170103) 𩡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29877
U+29878 (170104) 𩡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29878
U+29879 (170105) 𩡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29879
U+2987A (170106) 𩡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2987A
U+2987B (170107) 𩡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2987B
U+2987C (170108) 𩡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2987C
U+2987D (170109) 𩡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2987D
U+2987E (170110) 𩡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2987E
U+2987F (170111) 𩡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2987F
U+29880 (170112) 𩢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29880
U+29881 (170113) 𩢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29881
U+29882 (170114) 𩢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29882
U+29883 (170115) 𩢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29883
U+29884 (170116) 𩢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29884
U+29885 (170117) 𩢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29885
U+29886 (170118) 𩢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29886
U+29887 (170119) 𩢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29887
U+29888 (170120) 𩢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29888
U+29889 (170121) 𩢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29889
U+2988A (170122) 𩢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2988A
U+2988B (170123) 𩢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2988B
U+2988C (170124) 𩢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2988C
U+2988D (170125) 𩢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2988D
U+2988E (170126) 𩢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2988E
U+2988F (170127) 𩢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2988F
U+29890 (170128) 𩢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29890
U+29891 (170129) 𩢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29891
U+29892 (170130) 𩢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29892
U+29893 (170131) 𩢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29893
U+29894 (170132) 𩢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29894
U+29895 (170133) 𩢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29895
U+29896 (170134) 𩢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29896
U+29897 (170135) 𩢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29897
U+29898 (170136) 𩢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29898
U+29899 (170137) 𩢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29899
U+2989A (170138) 𩢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2989A
U+2989B (170139) 𩢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2989B
U+2989C (170140) 𩢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2989C
U+2989D (170141) 𩢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2989D
U+2989E (170142) 𩢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2989E
U+2989F (170143) 𩢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2989F
U+298A0 (170144) 𩢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A0
U+298A1 (170145) 𩢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A1
U+298A2 (170146) 𩢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A2
U+298A3 (170147) 𩢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A3
U+298A4 (170148) 𩢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A4
U+298A5 (170149) 𩢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A5
U+298A6 (170150) 𩢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A6
U+298A7 (170151) 𩢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A7
U+298A8 (170152) 𩢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A8
U+298A9 (170153) 𩢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298A9
U+298AA (170154) 𩢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298AA
U+298AB (170155) 𩢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298AB
U+298AC (170156) 𩢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298AC
U+298AD (170157) 𩢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298AD
U+298AE (170158) 𩢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298AE
U+298AF (170159) 𩢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298AF
U+298B0 (170160) 𩢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B0
U+298B1 (170161) 𩢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B1
U+298B2 (170162) 𩢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B2
U+298B3 (170163) 𩢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B3
U+298B4 (170164) 𩢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B4
U+298B5 (170165) 𩢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B5
U+298B6 (170166) 𩢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B6
U+298B7 (170167) 𩢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B7
U+298B8 (170168) 𩢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B8
U+298B9 (170169) 𩢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298B9
U+298BA (170170) 𩢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298BA
U+298BB (170171) 𩢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298BB
U+298BC (170172) 𩢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298BC
U+298BD (170173) 𩢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298BD
U+298BE (170174) 𩢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298BE
U+298BF (170175) 𩢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298BF
U+298C0 (170176) 𩣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C0
U+298C1 (170177) 𩣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C1
U+298C2 (170178) 𩣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C2
U+298C3 (170179) 𩣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C3
U+298C4 (170180) 𩣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C4
U+298C5 (170181) 𩣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C5
U+298C6 (170182) 𩣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C6
U+298C7 (170183) 𩣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C7
U+298C8 (170184) 𩣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C8
U+298C9 (170185) 𩣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298C9
U+298CA (170186) 𩣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298CA
U+298CB (170187) 𩣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298CB
U+298CC (170188) 𩣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298CC
U+298CD (170189) 𩣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298CD
U+298CE (170190) 𩣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298CE
U+298CF (170191) 𩣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298CF
U+298D0 (170192) 𩣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D0
U+298D1 (170193) 𩣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D1
U+298D2 (170194) 𩣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D2
U+298D3 (170195) 𩣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D3
U+298D4 (170196) 𩣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D4
U+298D5 (170197) 𩣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D5
U+298D6 (170198) 𩣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D6
U+298D7 (170199) 𩣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D7
U+298D8 (170200) 𩣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D8
U+298D9 (170201) 𩣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298D9
U+298DA (170202) 𩣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298DA
U+298DB (170203) 𩣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298DB
U+298DC (170204) 𩣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298DC
U+298DD (170205) 𩣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298DD
U+298DE (170206) 𩣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298DE
U+298DF (170207) 𩣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298DF
U+298E0 (170208) 𩣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E0
U+298E1 (170209) 𩣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E1
U+298E2 (170210) 𩣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E2
U+298E3 (170211) 𩣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E3
U+298E4 (170212) 𩣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E4
U+298E5 (170213) 𩣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E5
U+298E6 (170214) 𩣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E6
U+298E7 (170215) 𩣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E7
U+298E8 (170216) 𩣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E8
U+298E9 (170217) 𩣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298E9
U+298EA (170218) 𩣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298EA
U+298EB (170219) 𩣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298EB
U+298EC (170220) 𩣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298EC
U+298ED (170221) 𩣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298ED
U+298EE (170222) 𩣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298EE
U+298EF (170223) 𩣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298EF
U+298F0 (170224) 𩣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F0
U+298F1 (170225) 𩣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F1
U+298F2 (170226) 𩣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F2
U+298F3 (170227) 𩣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F3
U+298F4 (170228) 𩣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F4
U+298F5 (170229) 𩣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F5
U+298F6 (170230) 𩣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F6
U+298F7 (170231) 𩣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F7
U+298F8 (170232) 𩣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F8
U+298F9 (170233) 𩣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298F9
U+298FA (170234) 𩣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298FA
U+298FB (170235) 𩣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298FB
U+298FC (170236) 𩣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298FC
U+298FD (170237) 𩣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298FD
U+298FE (170238) 𩣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298FE
U+298FF (170239) 𩣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-298FF
U+29900 (170240) 𩤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29900
U+29901 (170241) 𩤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29901
U+29902 (170242) 𩤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29902
U+29903 (170243) 𩤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29903
U+29904 (170244) 𩤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29904
U+29905 (170245) 𩤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29905
U+29906 (170246) 𩤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29906
U+29907 (170247) 𩤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29907
U+29908 (170248) 𩤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29908
U+29909 (170249) 𩤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29909
U+2990A (170250) 𩤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2990A
U+2990B (170251) 𩤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2990B
U+2990C (170252) 𩤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2990C
U+2990D (170253) 𩤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2990D
U+2990E (170254) 𩤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2990E
U+2990F (170255) 𩤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2990F
U+29910 (170256) 𩤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29910
U+29911 (170257) 𩤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29911
U+29912 (170258) 𩤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29912
U+29913 (170259) 𩤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29913
U+29914 (170260) 𩤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29914
U+29915 (170261) 𩤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29915
U+29916 (170262) 𩤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29916
U+29917 (170263) 𩤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29917
U+29918 (170264) 𩤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29918
U+29919 (170265) 𩤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29919
U+2991A (170266) 𩤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2991A
U+2991B (170267) 𩤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2991B
U+2991C (170268) 𩤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2991C
U+2991D (170269) 𩤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2991D
U+2991E (170270) 𩤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2991E
U+2991F (170271) 𩤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2991F
U+29920 (170272) 𩤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29920
U+29921 (170273) 𩤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29921
U+29922 (170274) 𩤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29922
U+29923 (170275) 𩤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29923
U+29924 (170276) 𩤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29924
U+29925 (170277) 𩤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29925
U+29926 (170278) 𩤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29926
U+29927 (170279) 𩤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29927
U+29928 (170280) 𩤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29928
U+29929 (170281) 𩤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29929
U+2992A (170282) 𩤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2992A
U+2992B (170283) 𩤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2992B
U+2992C (170284) 𩤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2992C
U+2992D (170285) 𩤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2992D
U+2992E (170286) 𩤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2992E
U+2992F (170287) 𩤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2992F
U+29930 (170288) 𩤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29930
U+29931 (170289) 𩤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29931
U+29932 (170290) 𩤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29932
U+29933 (170291) 𩤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29933
U+29934 (170292) 𩤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29934
U+29935 (170293) 𩤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29935
U+29936 (170294) 𩤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29936
U+29937 (170295) 𩤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29937
U+29938 (170296) 𩤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29938
U+29939 (170297) 𩤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29939
U+2993A (170298) 𩤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2993A
U+2993B (170299) 𩤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2993B
U+2993C (170300) 𩤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2993C
U+2993D (170301) 𩤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2993D
U+2993E (170302) 𩤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2993E
U+2993F (170303) 𩤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2993F
U+29940 (170304) 𩥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29940
U+29941 (170305) 𩥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29941
U+29942 (170306) 𩥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29942
U+29943 (170307) 𩥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29943
U+29944 (170308) 𩥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29944
U+29945 (170309) 𩥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29945
U+29946 (170310) 𩥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29946
U+29947 (170311) 𩥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29947
U+29948 (170312) 𩥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29948
U+29949 (170313) 𩥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29949
U+2994A (170314) 𩥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2994A
U+2994B (170315) 𩥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2994B
U+2994C (170316) 𩥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2994C
U+2994D (170317) 𩥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2994D
U+2994E (170318) 𩥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2994E
U+2994F (170319) 𩥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2994F
U+29950 (170320) 𩥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29950
U+29951 (170321) 𩥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29951
U+29952 (170322) 𩥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29952
U+29953 (170323) 𩥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29953
U+29954 (170324) 𩥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29954
U+29955 (170325) 𩥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29955
U+29956 (170326) 𩥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29956
U+29957 (170327) 𩥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29957
U+29958 (170328) 𩥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29958
U+29959 (170329) 𩥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29959
U+2995A (170330) 𩥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2995A
U+2995B (170331) 𩥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2995B
U+2995C (170332) 𩥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2995C
U+2995D (170333) 𩥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2995D
U+2995E (170334) 𩥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2995E
U+2995F (170335) 𩥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2995F
U+29960 (170336) 𩥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29960
U+29961 (170337) 𩥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29961
U+29962 (170338) 𩥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29962
U+29963 (170339) 𩥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29963
U+29964 (170340) 𩥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29964
U+29965 (170341) 𩥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29965
U+29966 (170342) 𩥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29966
U+29967 (170343) 𩥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29967
U+29968 (170344) 𩥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29968
U+29969 (170345) 𩥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29969
U+2996A (170346) 𩥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2996A
U+2996B (170347) 𩥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2996B
U+2996C (170348) 𩥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2996C
U+2996D (170349) 𩥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2996D
U+2996E (170350) 𩥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2996E
U+2996F (170351) 𩥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2996F
U+29970 (170352) 𩥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29970
U+29971 (170353) 𩥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29971
U+29972 (170354) 𩥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29972
U+29973 (170355) 𩥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29973
U+29974 (170356) 𩥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29974
U+29975 (170357) 𩥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29975
U+29976 (170358) 𩥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29976
U+29977 (170359) 𩥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29977
U+29978 (170360) 𩥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29978
U+29979 (170361) 𩥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29979
U+2997A (170362) 𩥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2997A
U+2997B (170363) 𩥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2997B
U+2997C (170364) 𩥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2997C
U+2997D (170365) 𩥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2997D
U+2997E (170366) 𩥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2997E
U+2997F (170367) 𩥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2997F
U+29980 (170368) 𩦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29980
U+29981 (170369) 𩦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29981
U+29982 (170370) 𩦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29982
U+29983 (170371) 𩦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29983
U+29984 (170372) 𩦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29984
U+29985 (170373) 𩦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29985
U+29986 (170374) 𩦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29986
U+29987 (170375) 𩦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29987
U+29988 (170376) 𩦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29988
U+29989 (170377) 𩦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29989
U+2998A (170378) 𩦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2998A
U+2998B (170379) 𩦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2998B
U+2998C (170380) 𩦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2998C
U+2998D (170381) 𩦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2998D
U+2998E (170382) 𩦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2998E
U+2998F (170383) 𩦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2998F
U+29990 (170384) 𩦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29990
U+29991 (170385) 𩦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29991
U+29992 (170386) 𩦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29992
U+29993 (170387) 𩦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29993
U+29994 (170388) 𩦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29994
U+29995 (170389) 𩦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29995
U+29996 (170390) 𩦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29996
U+29997 (170391) 𩦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29997
U+29998 (170392) 𩦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29998
U+29999 (170393) 𩦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29999
U+2999A (170394) 𩦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2999A
U+2999B (170395) 𩦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2999B
U+2999C (170396) 𩦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2999C
U+2999D (170397) 𩦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2999D
U+2999E (170398) 𩦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2999E
U+2999F (170399) 𩦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2999F
U+299A0 (170400) 𩦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A0
U+299A1 (170401) 𩦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A1
U+299A2 (170402) 𩦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A2
U+299A3 (170403) 𩦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A3
U+299A4 (170404) 𩦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A4
U+299A5 (170405) 𩦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A5
U+299A6 (170406) 𩦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A6
U+299A7 (170407) 𩦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A7
U+299A8 (170408) 𩦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A8
U+299A9 (170409) 𩦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299A9
U+299AA (170410) 𩦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299AA
U+299AB (170411) 𩦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299AB
U+299AC (170412) 𩦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299AC
U+299AD (170413) 𩦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299AD
U+299AE (170414) 𩦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299AE
U+299AF (170415) 𩦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299AF
U+299B0 (170416) 𩦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B0
U+299B1 (170417) 𩦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B1
U+299B2 (170418) 𩦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B2
U+299B3 (170419) 𩦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B3
U+299B4 (170420) 𩦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B4
U+299B5 (170421) 𩦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B5
U+299B6 (170422) 𩦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B6
U+299B7 (170423) 𩦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B7
U+299B8 (170424) 𩦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B8
U+299B9 (170425) 𩦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299B9
U+299BA (170426) 𩦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299BA
U+299BB (170427) 𩦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299BB
U+299BC (170428) 𩦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299BC
U+299BD (170429) 𩦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299BD
U+299BE (170430) 𩦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299BE
U+299BF (170431) 𩦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299BF
U+299C0 (170432) 𩧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C0
U+299C1 (170433) 𩧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C1
U+299C2 (170434) 𩧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C2
U+299C3 (170435) 𩧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C3
U+299C4 (170436) 𩧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C4
U+299C5 (170437) 𩧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C5
U+299C6 (170438) 𩧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C6
U+299C7 (170439) 𩧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C7
U+299C8 (170440) 𩧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C8
U+299C9 (170441) 𩧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299C9
U+299CA (170442) 𩧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299CA
U+299CB (170443) 𩧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299CB
U+299CC (170444) 𩧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299CC
U+299CD (170445) 𩧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299CD
U+299CE (170446) 𩧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299CE
U+299CF (170447) 𩧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299CF
U+299D0 (170448) 𩧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D0
U+299D1 (170449) 𩧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D1
U+299D2 (170450) 𩧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D2
U+299D3 (170451) 𩧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D3
U+299D4 (170452) 𩧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D4
U+299D5 (170453) 𩧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D5
U+299D6 (170454) 𩧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D6
U+299D7 (170455) 𩧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D7
U+299D8 (170456) 𩧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D8
U+299D9 (170457) 𩧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299D9
U+299DA (170458) 𩧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299DA
U+299DB (170459) 𩧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299DB
U+299DC (170460) 𩧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299DC
U+299DD (170461) 𩧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299DD
U+299DE (170462) 𩧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299DE
U+299DF (170463) 𩧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299DF
U+299E0 (170464) 𩧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E0
U+299E1 (170465) 𩧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E1
U+299E2 (170466) 𩧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E2
U+299E3 (170467) 𩧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E3
U+299E4 (170468) 𩧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E4
U+299E5 (170469) 𩧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E5
U+299E6 (170470) 𩧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E6
U+299E7 (170471) 𩧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E7
U+299E8 (170472) 𩧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E8
U+299E9 (170473) 𩧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299E9
U+299EA (170474) 𩧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299EA
U+299EB (170475) 𩧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299EB
U+299EC (170476) 𩧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299EC
U+299ED (170477) 𩧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299ED
U+299EE (170478) 𩧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299EE
U+299EF (170479) 𩧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299EF
U+299F0 (170480) 𩧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F0
U+299F1 (170481) 𩧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F1
U+299F2 (170482) 𩧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F2
U+299F3 (170483) 𩧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F3
U+299F4 (170484) 𩧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F4
U+299F5 (170485) 𩧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F5
U+299F6 (170486) 𩧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F6
U+299F7 (170487) 𩧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F7
U+299F8 (170488) 𩧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F8
U+299F9 (170489) 𩧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299F9
U+299FA (170490) 𩧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299FA
U+299FB (170491) 𩧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299FB
U+299FC (170492) 𩧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299FC
U+299FD (170493) 𩧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299FD
U+299FE (170494) 𩧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299FE
U+299FF (170495) 𩧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-299FF
U+29A00 (170496) 𩨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A00
U+29A01 (170497) 𩨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A01
U+29A02 (170498) 𩨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A02
U+29A03 (170499) 𩨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A03
U+29A04 (170500) 𩨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A04
U+29A05 (170501) 𩨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A05
U+29A06 (170502) 𩨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A06
U+29A07 (170503) 𩨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A07
U+29A08 (170504) 𩨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A08
U+29A09 (170505) 𩨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A09
U+29A0A (170506) 𩨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A0A
U+29A0B (170507) 𩨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A0B
U+29A0C (170508) 𩨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A0C
U+29A0D (170509) 𩨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A0D
U+29A0E (170510) 𩨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A0E
U+29A0F (170511) 𩨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A0F
U+29A10 (170512) 𩨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A10
U+29A11 (170513) 𩨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A11
U+29A12 (170514) 𩨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A12
U+29A13 (170515) 𩨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A13
U+29A14 (170516) 𩨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A14
U+29A15 (170517) 𩨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A15
U+29A16 (170518) 𩨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A16
U+29A17 (170519) 𩨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A17
U+29A18 (170520) 𩨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A18
U+29A19 (170521) 𩨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A19
U+29A1A (170522) 𩨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A1A
U+29A1B (170523) 𩨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A1B
U+29A1C (170524) 𩨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A1C
U+29A1D (170525) 𩨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A1D
U+29A1E (170526) 𩨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A1E
U+29A1F (170527) 𩨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A1F
U+29A20 (170528) 𩨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A20
U+29A21 (170529) 𩨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A21
U+29A22 (170530) 𩨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A22
U+29A23 (170531) 𩨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A23
U+29A24 (170532) 𩨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A24
U+29A25 (170533) 𩨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A25
U+29A26 (170534) 𩨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A26
U+29A27 (170535) 𩨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A27
U+29A28 (170536) 𩨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A28
U+29A29 (170537) 𩨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A29
U+29A2A (170538) 𩨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A2A
U+29A2B (170539) 𩨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A2B
U+29A2C (170540) 𩨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A2C
U+29A2D (170541) 𩨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A2D
U+29A2E (170542) 𩨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A2E
U+29A2F (170543) 𩨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A2F
U+29A30 (170544) 𩨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A30
U+29A31 (170545) 𩨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A31
U+29A32 (170546) 𩨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A32
U+29A33 (170547) 𩨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A33
U+29A34 (170548) 𩨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A34
U+29A35 (170549) 𩨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A35
U+29A36 (170550) 𩨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A36
U+29A37 (170551) 𩨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A37
U+29A38 (170552) 𩨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A38
U+29A39 (170553) 𩨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A39
U+29A3A (170554) 𩨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A3A
U+29A3B (170555) 𩨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A3B
U+29A3C (170556) 𩨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A3C
U+29A3D (170557) 𩨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A3D
U+29A3E (170558) 𩨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A3E
U+29A3F (170559) 𩨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A3F
U+29A40 (170560) 𩩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A40
U+29A41 (170561) 𩩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A41
U+29A42 (170562) 𩩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A42
U+29A43 (170563) 𩩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A43
U+29A44 (170564) 𩩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A44
U+29A45 (170565) 𩩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A45
U+29A46 (170566) 𩩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A46
U+29A47 (170567) 𩩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A47
U+29A48 (170568) 𩩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A48
U+29A49 (170569) 𩩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A49
U+29A4A (170570) 𩩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A4A
U+29A4B (170571) 𩩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A4B
U+29A4C (170572) 𩩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A4C
U+29A4D (170573) 𩩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A4D
U+29A4E (170574) 𩩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A4E
U+29A4F (170575) 𩩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A4F
U+29A50 (170576) 𩩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A50
U+29A51 (170577) 𩩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A51
U+29A52 (170578) 𩩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A52
U+29A53 (170579) 𩩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A53
U+29A54 (170580) 𩩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A54
U+29A55 (170581) 𩩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A55
U+29A56 (170582) 𩩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A56
U+29A57 (170583) 𩩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A57
U+29A58 (170584) 𩩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A58
U+29A59 (170585) 𩩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A59
U+29A5A (170586) 𩩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A5A
U+29A5B (170587) 𩩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A5B
U+29A5C (170588) 𩩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A5C
U+29A5D (170589) 𩩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A5D
U+29A5E (170590) 𩩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A5E
U+29A5F (170591) 𩩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A5F
U+29A60 (170592) 𩩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A60
U+29A61 (170593) 𩩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A61
U+29A62 (170594) 𩩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A62
U+29A63 (170595) 𩩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A63
U+29A64 (170596) 𩩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A64
U+29A65 (170597) 𩩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A65
U+29A66 (170598) 𩩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A66
U+29A67 (170599) 𩩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A67
U+29A68 (170600) 𩩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A68
U+29A69 (170601) 𩩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A69
U+29A6A (170602) 𩩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A6A
U+29A6B (170603) 𩩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A6B
U+29A6C (170604) 𩩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A6C
U+29A6D (170605) 𩩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A6D
U+29A6E (170606) 𩩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A6E
U+29A6F (170607) 𩩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A6F
U+29A70 (170608) 𩩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A70
U+29A71 (170609) 𩩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A71
U+29A72 (170610) 𩩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A72
U+29A73 (170611) 𩩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A73
U+29A74 (170612) 𩩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A74
U+29A75 (170613) 𩩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A75
U+29A76 (170614) 𩩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A76
U+29A77 (170615) 𩩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A77
U+29A78 (170616) 𩩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A78
U+29A79 (170617) 𩩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A79
U+29A7A (170618) 𩩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A7A
U+29A7B (170619) 𩩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A7B
U+29A7C (170620) 𩩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A7C
U+29A7D (170621) 𩩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A7D
U+29A7E (170622) 𩩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A7E
U+29A7F (170623) 𩩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A7F
U+29A80 (170624) 𩪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A80
U+29A81 (170625) 𩪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A81
U+29A82 (170626) 𩪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A82
U+29A83 (170627) 𩪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A83
U+29A84 (170628) 𩪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A84
U+29A85 (170629) 𩪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A85
U+29A86 (170630) 𩪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A86
U+29A87 (170631) 𩪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A87
U+29A88 (170632) 𩪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A88
U+29A89 (170633) 𩪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A89
U+29A8A (170634) 𩪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A8A
U+29A8B (170635) 𩪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A8B
U+29A8C (170636) 𩪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A8C
U+29A8D (170637) 𩪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A8D
U+29A8E (170638) 𩪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A8E
U+29A8F (170639) 𩪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A8F
U+29A90 (170640) 𩪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A90
U+29A91 (170641) 𩪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A91
U+29A92 (170642) 𩪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A92
U+29A93 (170643) 𩪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A93
U+29A94 (170644) 𩪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A94
U+29A95 (170645) 𩪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A95
U+29A96 (170646) 𩪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A96
U+29A97 (170647) 𩪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A97
U+29A98 (170648) 𩪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A98
U+29A99 (170649) 𩪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A99
U+29A9A (170650) 𩪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A9A
U+29A9B (170651) 𩪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A9B
U+29A9C (170652) 𩪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A9C
U+29A9D (170653) 𩪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A9D
U+29A9E (170654) 𩪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A9E
U+29A9F (170655) 𩪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29A9F
U+29AA0 (170656) 𩪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA0
U+29AA1 (170657) 𩪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA1
U+29AA2 (170658) 𩪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA2
U+29AA3 (170659) 𩪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA3
U+29AA4 (170660) 𩪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA4
U+29AA5 (170661) 𩪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA5
U+29AA6 (170662) 𩪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA6
U+29AA7 (170663) 𩪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA7
U+29AA8 (170664) 𩪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA8
U+29AA9 (170665) 𩪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AA9
U+29AAA (170666) 𩪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AAA
U+29AAB (170667) 𩪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AAB
U+29AAC (170668) 𩪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AAC
U+29AAD (170669) 𩪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AAD
U+29AAE (170670) 𩪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AAE
U+29AAF (170671) 𩪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AAF
U+29AB0 (170672) 𩪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB0
U+29AB1 (170673) 𩪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB1
U+29AB2 (170674) 𩪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB2
U+29AB3 (170675) 𩪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB3
U+29AB4 (170676) 𩪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB4
U+29AB5 (170677) 𩪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB5
U+29AB6 (170678) 𩪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB6
U+29AB7 (170679) 𩪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB7
U+29AB8 (170680) 𩪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB8
U+29AB9 (170681) 𩪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AB9
U+29ABA (170682) 𩪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ABA
U+29ABB (170683) 𩪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ABB
U+29ABC (170684) 𩪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ABC
U+29ABD (170685) 𩪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ABD
U+29ABE (170686) 𩪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ABE
U+29ABF (170687) 𩪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ABF
U+29AC0 (170688) 𩫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC0
U+29AC1 (170689) 𩫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC1
U+29AC2 (170690) 𩫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC2
U+29AC3 (170691) 𩫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC3
U+29AC4 (170692) 𩫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC4
U+29AC5 (170693) 𩫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC5
U+29AC6 (170694) 𩫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC6
U+29AC7 (170695) 𩫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC7
U+29AC8 (170696) 𩫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC8
U+29AC9 (170697) 𩫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AC9
U+29ACA (170698) 𩫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ACA
U+29ACB (170699) 𩫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ACB
U+29ACC (170700) 𩫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ACC
U+29ACD (170701) 𩫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ACD
U+29ACE (170702) 𩫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ACE
U+29ACF (170703) 𩫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ACF
U+29AD0 (170704) 𩫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD0
U+29AD1 (170705) 𩫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD1
U+29AD2 (170706) 𩫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD2
U+29AD3 (170707) 𩫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD3
U+29AD4 (170708) 𩫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD4
U+29AD5 (170709) 𩫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD5
U+29AD6 (170710) 𩫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD6
U+29AD7 (170711) 𩫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD7
U+29AD8 (170712) 𩫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD8
U+29AD9 (170713) 𩫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AD9
U+29ADA (170714) 𩫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ADA
U+29ADB (170715) 𩫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ADB
U+29ADC (170716) 𩫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ADC
U+29ADD (170717) 𩫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ADD
U+29ADE (170718) 𩫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ADE
U+29ADF (170719) 𩫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ADF
U+29AE0 (170720) 𩫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE0
U+29AE1 (170721) 𩫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE1
U+29AE2 (170722) 𩫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE2
U+29AE3 (170723) 𩫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE3
U+29AE4 (170724) 𩫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE4
U+29AE5 (170725) 𩫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE5
U+29AE6 (170726) 𩫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE6
U+29AE7 (170727) 𩫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE7
U+29AE8 (170728) 𩫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE8
U+29AE9 (170729) 𩫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AE9
U+29AEA (170730) 𩫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AEA
U+29AEB (170731) 𩫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AEB
U+29AEC (170732) 𩫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AEC
U+29AED (170733) 𩫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AED
U+29AEE (170734) 𩫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AEE
U+29AEF (170735) 𩫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AEF
U+29AF0 (170736) 𩫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF0
U+29AF1 (170737) 𩫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF1
U+29AF2 (170738) 𩫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF2
U+29AF3 (170739) 𩫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF3
U+29AF4 (170740) 𩫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF4
U+29AF5 (170741) 𩫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF5
U+29AF6 (170742) 𩫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF6
U+29AF7 (170743) 𩫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF7
U+29AF8 (170744) 𩫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF8
U+29AF9 (170745) 𩫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AF9
U+29AFA (170746) 𩫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AFA
U+29AFB (170747) 𩫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AFB
U+29AFC (170748) 𩫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AFC
U+29AFD (170749) 𩫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AFD
U+29AFE (170750) 𩫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AFE
U+29AFF (170751) 𩫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29AFF
U+29B00 (170752) 𩬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B00
U+29B01 (170753) 𩬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B01
U+29B02 (170754) 𩬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B02
U+29B03 (170755) 𩬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B03
U+29B04 (170756) 𩬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B04
U+29B05 (170757) 𩬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B05
U+29B06 (170758) 𩬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B06
U+29B07 (170759) 𩬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B07
U+29B08 (170760) 𩬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B08
U+29B09 (170761) 𩬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B09
U+29B0A (170762) 𩬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B0A
U+29B0B (170763) 𩬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B0B
U+29B0C (170764) 𩬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B0C
U+29B0D (170765) 𩬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B0D
U+29B0E (170766) 𩬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B0E
U+29B0F (170767) 𩬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B0F
U+29B10 (170768) 𩬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B10
U+29B11 (170769) 𩬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B11
U+29B12 (170770) 𩬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B12
U+29B13 (170771) 𩬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B13
U+29B14 (170772) 𩬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B14
U+29B15 (170773) 𩬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B15
U+29B16 (170774) 𩬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B16
U+29B17 (170775) 𩬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B17
U+29B18 (170776) 𩬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B18
U+29B19 (170777) 𩬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B19
U+29B1A (170778) 𩬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B1A
U+29B1B (170779) 𩬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B1B
U+29B1C (170780) 𩬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B1C
U+29B1D (170781) 𩬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B1D
U+29B1E (170782) 𩬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B1E
U+29B1F (170783) 𩬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B1F
U+29B20 (170784) 𩬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B20
U+29B21 (170785) 𩬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B21
U+29B22 (170786) 𩬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B22
U+29B23 (170787) 𩬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B23
U+29B24 (170788) 𩬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B24
U+29B25 (170789) 𩬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B25
U+29B26 (170790) 𩬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B26
U+29B27 (170791) 𩬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B27
U+29B28 (170792) 𩬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B28
U+29B29 (170793) 𩬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B29
U+29B2A (170794) 𩬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B2A
U+29B2B (170795) 𩬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B2B
U+29B2C (170796) 𩬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B2C
U+29B2D (170797) 𩬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B2D
U+29B2E (170798) 𩬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B2E
U+29B2F (170799) 𩬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B2F
U+29B30 (170800) 𩬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B30
U+29B31 (170801) 𩬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B31
U+29B32 (170802) 𩬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B32
U+29B33 (170803) 𩬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B33
U+29B34 (170804) 𩬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B34
U+29B35 (170805) 𩬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B35
U+29B36 (170806) 𩬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B36
U+29B37 (170807) 𩬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B37
U+29B38 (170808) 𩬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B38
U+29B39 (170809) 𩬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B39
U+29B3A (170810) 𩬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B3A
U+29B3B (170811) 𩬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B3B
U+29B3C (170812) 𩬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B3C
U+29B3D (170813) 𩬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B3D
U+29B3E (170814) 𩬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B3E
U+29B3F (170815) 𩬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B3F
U+29B40 (170816) 𩭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B40
U+29B41 (170817) 𩭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B41
U+29B42 (170818) 𩭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B42
U+29B43 (170819) 𩭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B43
U+29B44 (170820) 𩭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B44
U+29B45 (170821) 𩭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B45
U+29B46 (170822) 𩭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B46
U+29B47 (170823) 𩭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B47
U+29B48 (170824) 𩭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B48
U+29B49 (170825) 𩭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B49
U+29B4A (170826) 𩭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B4A
U+29B4B (170827) 𩭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B4B
U+29B4C (170828) 𩭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B4C
U+29B4D (170829) 𩭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B4D
U+29B4E (170830) 𩭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B4E
U+29B4F (170831) 𩭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B4F
U+29B50 (170832) 𩭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B50
U+29B51 (170833) 𩭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B51
U+29B52 (170834) 𩭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B52
U+29B53 (170835) 𩭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B53
U+29B54 (170836) 𩭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B54
U+29B55 (170837) 𩭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B55
U+29B56 (170838) 𩭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B56
U+29B57 (170839) 𩭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B57
U+29B58 (170840) 𩭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B58
U+29B59 (170841) 𩭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B59
U+29B5A (170842) 𩭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B5A
U+29B5B (170843) 𩭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B5B
U+29B5C (170844) 𩭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B5C
U+29B5D (170845) 𩭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B5D
U+29B5E (170846) 𩭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B5E
U+29B5F (170847) 𩭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B5F
U+29B60 (170848) 𩭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B60
U+29B61 (170849) 𩭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B61
U+29B62 (170850) 𩭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B62
U+29B63 (170851) 𩭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B63
U+29B64 (170852) 𩭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B64
U+29B65 (170853) 𩭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B65
U+29B66 (170854) 𩭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B66
U+29B67 (170855) 𩭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B67
U+29B68 (170856) 𩭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B68
U+29B69 (170857) 𩭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B69
U+29B6A (170858) 𩭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B6A
U+29B6B (170859) 𩭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B6B
U+29B6C (170860) 𩭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B6C
U+29B6D (170861) 𩭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B6D
U+29B6E (170862) 𩭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B6E
U+29B6F (170863) 𩭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B6F
U+29B70 (170864) 𩭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B70
U+29B71 (170865) 𩭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B71
U+29B72 (170866) 𩭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B72
U+29B73 (170867) 𩭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B73
U+29B74 (170868) 𩭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B74
U+29B75 (170869) 𩭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B75
U+29B76 (170870) 𩭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B76
U+29B77 (170871) 𩭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B77
U+29B78 (170872) 𩭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B78
U+29B79 (170873) 𩭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B79
U+29B7A (170874) 𩭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B7A
U+29B7B (170875) 𩭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B7B
U+29B7C (170876) 𩭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B7C
U+29B7D (170877) 𩭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B7D
U+29B7E (170878) 𩭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B7E
U+29B7F (170879) 𩭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B7F
U+29B80 (170880) 𩮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B80
U+29B81 (170881) 𩮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B81
U+29B82 (170882) 𩮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B82
U+29B83 (170883) 𩮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B83
U+29B84 (170884) 𩮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B84
U+29B85 (170885) 𩮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B85
U+29B86 (170886) 𩮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B86
U+29B87 (170887) 𩮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B87
U+29B88 (170888) 𩮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B88
U+29B89 (170889) 𩮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B89
U+29B8A (170890) 𩮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B8A
U+29B8B (170891) 𩮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B8B
U+29B8C (170892) 𩮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B8C
U+29B8D (170893) 𩮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B8D
U+29B8E (170894) 𩮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B8E
U+29B8F (170895) 𩮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B8F
U+29B90 (170896) 𩮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B90
U+29B91 (170897) 𩮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B91
U+29B92 (170898) 𩮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B92
U+29B93 (170899) 𩮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B93
U+29B94 (170900) 𩮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B94
U+29B95 (170901) 𩮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B95
U+29B96 (170902) 𩮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B96
U+29B97 (170903) 𩮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B97
U+29B98 (170904) 𩮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B98
U+29B99 (170905) 𩮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B99
U+29B9A (170906) 𩮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B9A
U+29B9B (170907) 𩮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B9B
U+29B9C (170908) 𩮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B9C
U+29B9D (170909) 𩮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B9D
U+29B9E (170910) 𩮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B9E
U+29B9F (170911) 𩮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29B9F
U+29BA0 (170912) 𩮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA0
U+29BA1 (170913) 𩮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA1
U+29BA2 (170914) 𩮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA2
U+29BA3 (170915) 𩮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA3
U+29BA4 (170916) 𩮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA4
U+29BA5 (170917) 𩮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA5
U+29BA6 (170918) 𩮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA6
U+29BA7 (170919) 𩮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA7
U+29BA8 (170920) 𩮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA8
U+29BA9 (170921) 𩮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BA9
U+29BAA (170922) 𩮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BAA
U+29BAB (170923) 𩮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BAB
U+29BAC (170924) 𩮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BAC
U+29BAD (170925) 𩮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BAD
U+29BAE (170926) 𩮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BAE
U+29BAF (170927) 𩮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BAF
U+29BB0 (170928) 𩮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB0
U+29BB1 (170929) 𩮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB1
U+29BB2 (170930) 𩮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB2
U+29BB3 (170931) 𩮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB3
U+29BB4 (170932) 𩮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB4
U+29BB5 (170933) 𩮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB5
U+29BB6 (170934) 𩮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB6
U+29BB7 (170935) 𩮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB7
U+29BB8 (170936) 𩮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB8
U+29BB9 (170937) 𩮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BB9
U+29BBA (170938) 𩮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BBA
U+29BBB (170939) 𩮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BBB
U+29BBC (170940) 𩮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BBC
U+29BBD (170941) 𩮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BBD
U+29BBE (170942) 𩮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BBE
U+29BBF (170943) 𩮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BBF
U+29BC0 (170944) 𩯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC0
U+29BC1 (170945) 𩯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC1
U+29BC2 (170946) 𩯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC2
U+29BC3 (170947) 𩯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC3
U+29BC4 (170948) 𩯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC4
U+29BC5 (170949) 𩯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC5
U+29BC6 (170950) 𩯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC6
U+29BC7 (170951) 𩯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC7
U+29BC8 (170952) 𩯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC8
U+29BC9 (170953) 𩯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BC9
U+29BCA (170954) 𩯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BCA
U+29BCB (170955) 𩯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BCB
U+29BCC (170956) 𩯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BCC
U+29BCD (170957) 𩯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BCD
U+29BCE (170958) 𩯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BCE
U+29BCF (170959) 𩯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BCF
U+29BD0 (170960) 𩯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD0
U+29BD1 (170961) 𩯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD1
U+29BD2 (170962) 𩯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD2
U+29BD3 (170963) 𩯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD3
U+29BD4 (170964) 𩯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD4
U+29BD5 (170965) 𩯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD5
U+29BD6 (170966) 𩯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD6
U+29BD7 (170967) 𩯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD7
U+29BD8 (170968) 𩯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD8
U+29BD9 (170969) 𩯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BD9
U+29BDA (170970) 𩯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BDA
U+29BDB (170971) 𩯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BDB
U+29BDC (170972) 𩯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BDC
U+29BDD (170973) 𩯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BDD
U+29BDE (170974) 𩯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BDE
U+29BDF (170975) 𩯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BDF
U+29BE0 (170976) 𩯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE0
U+29BE1 (170977) 𩯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE1
U+29BE2 (170978) 𩯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE2
U+29BE3 (170979) 𩯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE3
U+29BE4 (170980) 𩯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE4
U+29BE5 (170981) 𩯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE5
U+29BE6 (170982) 𩯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE6
U+29BE7 (170983) 𩯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE7
U+29BE8 (170984) 𩯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE8
U+29BE9 (170985) 𩯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BE9
U+29BEA (170986) 𩯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BEA
U+29BEB (170987) 𩯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BEB
U+29BEC (170988) 𩯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BEC
U+29BED (170989) 𩯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BED
U+29BEE (170990) 𩯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BEE
U+29BEF (170991) 𩯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BEF
U+29BF0 (170992) 𩯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF0
U+29BF1 (170993) 𩯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF1
U+29BF2 (170994) 𩯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF2
U+29BF3 (170995) 𩯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF3
U+29BF4 (170996) 𩯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF4
U+29BF5 (170997) 𩯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF5
U+29BF6 (170998) 𩯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF6
U+29BF7 (170999) 𩯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF7
U+29BF8 (171000) 𩯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF8
U+29BF9 (171001) 𩯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BF9
U+29BFA (171002) 𩯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BFA
U+29BFB (171003) 𩯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BFB
U+29BFC (171004) 𩯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BFC
U+29BFD (171005) 𩯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BFD
U+29BFE (171006) 𩯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BFE
U+29BFF (171007) 𩯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29BFF
U+29C00 (171008) 𩰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C00
U+29C01 (171009) 𩰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C01
U+29C02 (171010) 𩰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C02
U+29C03 (171011) 𩰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C03
U+29C04 (171012) 𩰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C04
U+29C05 (171013) 𩰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C05
U+29C06 (171014) 𩰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C06
U+29C07 (171015) 𩰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C07
U+29C08 (171016) 𩰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C08
U+29C09 (171017) 𩰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C09
U+29C0A (171018) 𩰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C0A
U+29C0B (171019) 𩰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C0B
U+29C0C (171020) 𩰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C0C
U+29C0D (171021) 𩰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C0D
U+29C0E (171022) 𩰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C0E
U+29C0F (171023) 𩰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C0F
U+29C10 (171024) 𩰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C10
U+29C11 (171025) 𩰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C11
U+29C12 (171026) 𩰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C12
U+29C13 (171027) 𩰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C13
U+29C14 (171028) 𩰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C14
U+29C15 (171029) 𩰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C15
U+29C16 (171030) 𩰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C16
U+29C17 (171031) 𩰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C17
U+29C18 (171032) 𩰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C18
U+29C19 (171033) 𩰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C19
U+29C1A (171034) 𩰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C1A
U+29C1B (171035) 𩰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C1B
U+29C1C (171036) 𩰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C1C
U+29C1D (171037) 𩰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C1D
U+29C1E (171038) 𩰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C1E
U+29C1F (171039) 𩰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C1F
U+29C20 (171040) 𩰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C20
U+29C21 (171041) 𩰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C21
U+29C22 (171042) 𩰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C22
U+29C23 (171043) 𩰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C23
U+29C24 (171044) 𩰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C24
U+29C25 (171045) 𩰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C25
U+29C26 (171046) 𩰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C26
U+29C27 (171047) 𩰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C27
U+29C28 (171048) 𩰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C28
U+29C29 (171049) 𩰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C29
U+29C2A (171050) 𩰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C2A
U+29C2B (171051) 𩰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C2B
U+29C2C (171052) 𩰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C2C
U+29C2D (171053) 𩰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C2D
U+29C2E (171054) 𩰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C2E
U+29C2F (171055) 𩰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C2F
U+29C30 (171056) 𩰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C30
U+29C31 (171057) 𩰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C31
U+29C32 (171058) 𩰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C32
U+29C33 (171059) 𩰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C33
U+29C34 (171060) 𩰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C34
U+29C35 (171061) 𩰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C35
U+29C36 (171062) 𩰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C36
U+29C37 (171063) 𩰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C37
U+29C38 (171064) 𩰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C38
U+29C39 (171065) 𩰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C39
U+29C3A (171066) 𩰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C3A
U+29C3B (171067) 𩰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C3B
U+29C3C (171068) 𩰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C3C
U+29C3D (171069) 𩰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C3D
U+29C3E (171070) 𩰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C3E
U+29C3F (171071) 𩰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C3F
U+29C40 (171072) 𩱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C40
U+29C41 (171073) 𩱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C41
U+29C42 (171074) 𩱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C42
U+29C43 (171075) 𩱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C43
U+29C44 (171076) 𩱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C44
U+29C45 (171077) 𩱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C45
U+29C46 (171078) 𩱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C46
U+29C47 (171079) 𩱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C47
U+29C48 (171080) 𩱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C48
U+29C49 (171081) 𩱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C49
U+29C4A (171082) 𩱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C4A
U+29C4B (171083) 𩱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C4B
U+29C4C (171084) 𩱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C4C
U+29C4D (171085) 𩱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C4D
U+29C4E (171086) 𩱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C4E
U+29C4F (171087) 𩱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C4F
U+29C50 (171088) 𩱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C50
U+29C51 (171089) 𩱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C51
U+29C52 (171090) 𩱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C52
U+29C53 (171091) 𩱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C53
U+29C54 (171092) 𩱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C54
U+29C55 (171093) 𩱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C55
U+29C56 (171094) 𩱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C56
U+29C57 (171095) 𩱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C57
U+29C58 (171096) 𩱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C58
U+29C59 (171097) 𩱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C59
U+29C5A (171098) 𩱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C5A
U+29C5B (171099) 𩱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C5B
U+29C5C (171100) 𩱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C5C
U+29C5D (171101) 𩱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C5D
U+29C5E (171102) 𩱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C5E
U+29C5F (171103) 𩱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C5F
U+29C60 (171104) 𩱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C60
U+29C61 (171105) 𩱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C61
U+29C62 (171106) 𩱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C62
U+29C63 (171107) 𩱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C63
U+29C64 (171108) 𩱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C64
U+29C65 (171109) 𩱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C65
U+29C66 (171110) 𩱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C66
U+29C67 (171111) 𩱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C67
U+29C68 (171112) 𩱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C68
U+29C69 (171113) 𩱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C69
U+29C6A (171114) 𩱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C6A
U+29C6B (171115) 𩱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C6B
U+29C6C (171116) 𩱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C6C
U+29C6D (171117) 𩱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C6D
U+29C6E (171118) 𩱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C6E
U+29C6F (171119) 𩱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C6F
U+29C70 (171120) 𩱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C70
U+29C71 (171121) 𩱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C71
U+29C72 (171122) 𩱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C72
U+29C73 (171123) 𩱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C73
U+29C74 (171124) 𩱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C74
U+29C75 (171125) 𩱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C75
U+29C76 (171126) 𩱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C76
U+29C77 (171127) 𩱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C77
U+29C78 (171128) 𩱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C78
U+29C79 (171129) 𩱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C79
U+29C7A (171130) 𩱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C7A
U+29C7B (171131) 𩱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C7B
U+29C7C (171132) 𩱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C7C
U+29C7D (171133) 𩱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C7D
U+29C7E (171134) 𩱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C7E
U+29C7F (171135) 𩱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C7F
U+29C80 (171136) 𩲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C80
U+29C81 (171137) 𩲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C81
U+29C82 (171138) 𩲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C82
U+29C83 (171139) 𩲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C83
U+29C84 (171140) 𩲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C84
U+29C85 (171141) 𩲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C85
U+29C86 (171142) 𩲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C86
U+29C87 (171143) 𩲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C87
U+29C88 (171144) 𩲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C88
U+29C89 (171145) 𩲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C89
U+29C8A (171146) 𩲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C8A
U+29C8B (171147) 𩲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C8B
U+29C8C (171148) 𩲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C8C
U+29C8D (171149) 𩲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C8D
U+29C8E (171150) 𩲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C8E
U+29C8F (171151) 𩲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C8F
U+29C90 (171152) 𩲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C90
U+29C91 (171153) 𩲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C91
U+29C92 (171154) 𩲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C92
U+29C93 (171155) 𩲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C93
U+29C94 (171156) 𩲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C94
U+29C95 (171157) 𩲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C95
U+29C96 (171158) 𩲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C96
U+29C97 (171159) 𩲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C97
U+29C98 (171160) 𩲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C98
U+29C99 (171161) 𩲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C99
U+29C9A (171162) 𩲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C9A
U+29C9B (171163) 𩲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C9B
U+29C9C (171164) 𩲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C9C
U+29C9D (171165) 𩲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C9D
U+29C9E (171166) 𩲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C9E
U+29C9F (171167) 𩲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29C9F
U+29CA0 (171168) 𩲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA0
U+29CA1 (171169) 𩲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA1
U+29CA2 (171170) 𩲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA2
U+29CA3 (171171) 𩲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA3
U+29CA4 (171172) 𩲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA4
U+29CA5 (171173) 𩲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA5
U+29CA6 (171174) 𩲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA6
U+29CA7 (171175) 𩲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA7
U+29CA8 (171176) 𩲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA8
U+29CA9 (171177) 𩲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CA9
U+29CAA (171178) 𩲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CAA
U+29CAB (171179) 𩲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CAB
U+29CAC (171180) 𩲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CAC
U+29CAD (171181) 𩲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CAD
U+29CAE (171182) 𩲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CAE
U+29CAF (171183) 𩲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CAF
U+29CB0 (171184) 𩲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB0
U+29CB1 (171185) 𩲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB1
U+29CB2 (171186) 𩲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB2
U+29CB3 (171187) 𩲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB3
U+29CB4 (171188) 𩲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB4
U+29CB5 (171189) 𩲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB5
U+29CB6 (171190) 𩲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB6
U+29CB7 (171191) 𩲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB7
U+29CB8 (171192) 𩲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB8
U+29CB9 (171193) 𩲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CB9
U+29CBA (171194) 𩲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CBA
U+29CBB (171195) 𩲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CBB
U+29CBC (171196) 𩲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CBC
U+29CBD (171197) 𩲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CBD
U+29CBE (171198) 𩲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CBE
U+29CBF (171199) 𩲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CBF
U+29CC0 (171200) 𩳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC0
U+29CC1 (171201) 𩳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC1
U+29CC2 (171202) 𩳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC2
U+29CC3 (171203) 𩳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC3
U+29CC4 (171204) 𩳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC4
U+29CC5 (171205) 𩳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC5
U+29CC6 (171206) 𩳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC6
U+29CC7 (171207) 𩳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC7
U+29CC8 (171208) 𩳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC8
U+29CC9 (171209) 𩳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CC9
U+29CCA (171210) 𩳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CCA
U+29CCB (171211) 𩳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CCB
U+29CCC (171212) 𩳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CCC
U+29CCD (171213) 𩳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CCD
U+29CCE (171214) 𩳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CCE
U+29CCF (171215) 𩳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CCF
U+29CD0 (171216) 𩳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD0
U+29CD1 (171217) 𩳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD1
U+29CD2 (171218) 𩳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD2
U+29CD3 (171219) 𩳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD3
U+29CD4 (171220) 𩳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD4
U+29CD5 (171221) 𩳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD5
U+29CD6 (171222) 𩳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD6
U+29CD7 (171223) 𩳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD7
U+29CD8 (171224) 𩳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD8
U+29CD9 (171225) 𩳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CD9
U+29CDA (171226) 𩳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CDA
U+29CDB (171227) 𩳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CDB
U+29CDC (171228) 𩳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CDC
U+29CDD (171229) 𩳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CDD
U+29CDE (171230) 𩳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CDE
U+29CDF (171231) 𩳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CDF
U+29CE0 (171232) 𩳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE0
U+29CE1 (171233) 𩳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE1
U+29CE2 (171234) 𩳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE2
U+29CE3 (171235) 𩳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE3
U+29CE4 (171236) 𩳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE4
U+29CE5 (171237) 𩳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE5
U+29CE6 (171238) 𩳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE6
U+29CE7 (171239) 𩳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE7
U+29CE8 (171240) 𩳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE8
U+29CE9 (171241) 𩳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CE9
U+29CEA (171242) 𩳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CEA
U+29CEB (171243) 𩳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CEB
U+29CEC (171244) 𩳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CEC
U+29CED (171245) 𩳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CED
U+29CEE (171246) 𩳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CEE
U+29CEF (171247) 𩳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CEF
U+29CF0 (171248) 𩳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF0
U+29CF1 (171249) 𩳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF1
U+29CF2 (171250) 𩳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF2
U+29CF3 (171251) 𩳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF3
U+29CF4 (171252) 𩳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF4
U+29CF5 (171253) 𩳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF5
U+29CF6 (171254) 𩳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF6
U+29CF7 (171255) 𩳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF7
U+29CF8 (171256) 𩳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF8
U+29CF9 (171257) 𩳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CF9
U+29CFA (171258) 𩳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CFA
U+29CFB (171259) 𩳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CFB
U+29CFC (171260) 𩳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CFC
U+29CFD (171261) 𩳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CFD
U+29CFE (171262) 𩳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CFE
U+29CFF (171263) 𩳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29CFF
U+29D00 (171264) 𩴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D00
U+29D01 (171265) 𩴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D01
U+29D02 (171266) 𩴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D02
U+29D03 (171267) 𩴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D03
U+29D04 (171268) 𩴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D04
U+29D05 (171269) 𩴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D05
U+29D06 (171270) 𩴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D06
U+29D07 (171271) 𩴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D07
U+29D08 (171272) 𩴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D08
U+29D09 (171273) 𩴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D09
U+29D0A (171274) 𩴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D0A
U+29D0B (171275) 𩴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D0B
U+29D0C (171276) 𩴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D0C
U+29D0D (171277) 𩴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D0D
U+29D0E (171278) 𩴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D0E
U+29D0F (171279) 𩴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D0F
U+29D10 (171280) 𩴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D10
U+29D11 (171281) 𩴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D11
U+29D12 (171282) 𩴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D12
U+29D13 (171283) 𩴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D13
U+29D14 (171284) 𩴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D14
U+29D15 (171285) 𩴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D15
U+29D16 (171286) 𩴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D16
U+29D17 (171287) 𩴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D17
U+29D18 (171288) 𩴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D18
U+29D19 (171289) 𩴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D19
U+29D1A (171290) 𩴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D1A
U+29D1B (171291) 𩴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D1B
U+29D1C (171292) 𩴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D1C
U+29D1D (171293) 𩴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D1D
U+29D1E (171294) 𩴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D1E
U+29D1F (171295) 𩴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D1F
U+29D20 (171296) 𩴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D20
U+29D21 (171297) 𩴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D21
U+29D22 (171298) 𩴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D22
U+29D23 (171299) 𩴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D23
U+29D24 (171300) 𩴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D24
U+29D25 (171301) 𩴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D25
U+29D26 (171302) 𩴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D26
U+29D27 (171303) 𩴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D27
U+29D28 (171304) 𩴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D28
U+29D29 (171305) 𩴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D29
U+29D2A (171306) 𩴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D2A
U+29D2B (171307) 𩴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D2B
U+29D2C (171308) 𩴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D2C
U+29D2D (171309) 𩴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D2D
U+29D2E (171310) 𩴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D2E
U+29D2F (171311) 𩴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D2F
U+29D30 (171312) 𩴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D30
U+29D31 (171313) 𩴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D31
U+29D32 (171314) 𩴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D32
U+29D33 (171315) 𩴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D33
U+29D34 (171316) 𩴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D34
U+29D35 (171317) 𩴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D35
U+29D36 (171318) 𩴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D36
U+29D37 (171319) 𩴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D37
U+29D38 (171320) 𩴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D38
U+29D39 (171321) 𩴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D39
U+29D3A (171322) 𩴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D3A
U+29D3B (171323) 𩴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D3B
U+29D3C (171324) 𩴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D3C
U+29D3D (171325) 𩴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D3D
U+29D3E (171326) 𩴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D3E
U+29D3F (171327) 𩴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D3F
U+29D40 (171328) 𩵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D40
U+29D41 (171329) 𩵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D41
U+29D42 (171330) 𩵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D42
U+29D43 (171331) 𩵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D43
U+29D44 (171332) 𩵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D44
U+29D45 (171333) 𩵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D45
U+29D46 (171334) 𩵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D46
U+29D47 (171335) 𩵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D47
U+29D48 (171336) 𩵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D48
U+29D49 (171337) 𩵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D49
U+29D4A (171338) 𩵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D4A
U+29D4B (171339) 𩵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D4B
U+29D4C (171340) 𩵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D4C
U+29D4D (171341) 𩵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D4D
U+29D4E (171342) 𩵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D4E
U+29D4F (171343) 𩵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D4F
U+29D50 (171344) 𩵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D50
U+29D51 (171345) 𩵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D51
U+29D52 (171346) 𩵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D52
U+29D53 (171347) 𩵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D53
U+29D54 (171348) 𩵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D54
U+29D55 (171349) 𩵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D55
U+29D56 (171350) 𩵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D56
U+29D57 (171351) 𩵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D57
U+29D58 (171352) 𩵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D58
U+29D59 (171353) 𩵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D59
U+29D5A (171354) 𩵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D5A
U+29D5B (171355) 𩵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D5B
U+29D5C (171356) 𩵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D5C
U+29D5D (171357) 𩵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D5D
U+29D5E (171358) 𩵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D5E
U+29D5F (171359) 𩵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D5F
U+29D60 (171360) 𩵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D60
U+29D61 (171361) 𩵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D61
U+29D62 (171362) 𩵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D62
U+29D63 (171363) 𩵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D63
U+29D64 (171364) 𩵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D64
U+29D65 (171365) 𩵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D65
U+29D66 (171366) 𩵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D66
U+29D67 (171367) 𩵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D67
U+29D68 (171368) 𩵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D68
U+29D69 (171369) 𩵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D69
U+29D6A (171370) 𩵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D6A
U+29D6B (171371) 𩵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D6B
U+29D6C (171372) 𩵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D6C
U+29D6D (171373) 𩵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D6D
U+29D6E (171374) 𩵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D6E
U+29D6F (171375) 𩵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D6F
U+29D70 (171376) 𩵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D70
U+29D71 (171377) 𩵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D71
U+29D72 (171378) 𩵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D72
U+29D73 (171379) 𩵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D73
U+29D74 (171380) 𩵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D74
U+29D75 (171381) 𩵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D75
U+29D76 (171382) 𩵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D76
U+29D77 (171383) 𩵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D77
U+29D78 (171384) 𩵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D78
U+29D79 (171385) 𩵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D79
U+29D7A (171386) 𩵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D7A
U+29D7B (171387) 𩵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D7B
U+29D7C (171388) 𩵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D7C
U+29D7D (171389) 𩵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D7D
U+29D7E (171390) 𩵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D7E
U+29D7F (171391) 𩵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D7F
U+29D80 (171392) 𩶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D80
U+29D81 (171393) 𩶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D81
U+29D82 (171394) 𩶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D82
U+29D83 (171395) 𩶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D83
U+29D84 (171396) 𩶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D84
U+29D85 (171397) 𩶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D85
U+29D86 (171398) 𩶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D86
U+29D87 (171399) 𩶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D87
U+29D88 (171400) 𩶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D88
U+29D89 (171401) 𩶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D89
U+29D8A (171402) 𩶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D8A
U+29D8B (171403) 𩶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D8B
U+29D8C (171404) 𩶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D8C
U+29D8D (171405) 𩶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D8D
U+29D8E (171406) 𩶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D8E
U+29D8F (171407) 𩶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D8F
U+29D90 (171408) 𩶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D90
U+29D91 (171409) 𩶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D91
U+29D92 (171410) 𩶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D92
U+29D93 (171411) 𩶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D93
U+29D94 (171412) 𩶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D94
U+29D95 (171413) 𩶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D95
U+29D96 (171414) 𩶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D96
U+29D97 (171415) 𩶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D97
U+29D98 (171416) 𩶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D98
U+29D99 (171417) 𩶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D99
U+29D9A (171418) 𩶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D9A
U+29D9B (171419) 𩶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D9B
U+29D9C (171420) 𩶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D9C
U+29D9D (171421) 𩶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D9D
U+29D9E (171422) 𩶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D9E
U+29D9F (171423) 𩶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29D9F
U+29DA0 (171424) 𩶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA0
U+29DA1 (171425) 𩶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA1
U+29DA2 (171426) 𩶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA2
U+29DA3 (171427) 𩶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA3
U+29DA4 (171428) 𩶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA4
U+29DA5 (171429) 𩶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA5
U+29DA6 (171430) 𩶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA6
U+29DA7 (171431) 𩶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA7
U+29DA8 (171432) 𩶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA8
U+29DA9 (171433) 𩶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DA9
U+29DAA (171434) 𩶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DAA
U+29DAB (171435) 𩶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DAB
U+29DAC (171436) 𩶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DAC
U+29DAD (171437) 𩶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DAD
U+29DAE (171438) 𩶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DAE
U+29DAF (171439) 𩶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DAF
U+29DB0 (171440) 𩶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB0
U+29DB1 (171441) 𩶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB1
U+29DB2 (171442) 𩶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB2
U+29DB3 (171443) 𩶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB3
U+29DB4 (171444) 𩶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB4
U+29DB5 (171445) 𩶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB5
U+29DB6 (171446) 𩶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB6
U+29DB7 (171447) 𩶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB7
U+29DB8 (171448) 𩶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB8
U+29DB9 (171449) 𩶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DB9
U+29DBA (171450) 𩶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DBA
U+29DBB (171451) 𩶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DBB
U+29DBC (171452) 𩶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DBC
U+29DBD (171453) 𩶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DBD
U+29DBE (171454) 𩶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DBE
U+29DBF (171455) 𩶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DBF
U+29DC0 (171456) 𩷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC0
U+29DC1 (171457) 𩷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC1
U+29DC2 (171458) 𩷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC2
U+29DC3 (171459) 𩷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC3
U+29DC4 (171460) 𩷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC4
U+29DC5 (171461) 𩷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC5
U+29DC6 (171462) 𩷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC6
U+29DC7 (171463) 𩷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC7
U+29DC8 (171464) 𩷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC8
U+29DC9 (171465) 𩷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DC9
U+29DCA (171466) 𩷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DCA
U+29DCB (171467) 𩷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DCB
U+29DCC (171468) 𩷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DCC
U+29DCD (171469) 𩷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DCD
U+29DCE (171470) 𩷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DCE
U+29DCF (171471) 𩷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DCF
U+29DD0 (171472) 𩷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD0
U+29DD1 (171473) 𩷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD1
U+29DD2 (171474) 𩷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD2
U+29DD3 (171475) 𩷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD3
U+29DD4 (171476) 𩷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD4
U+29DD5 (171477) 𩷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD5
U+29DD6 (171478) 𩷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD6
U+29DD7 (171479) 𩷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD7
U+29DD8 (171480) 𩷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD8
U+29DD9 (171481) 𩷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DD9
U+29DDA (171482) 𩷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DDA
U+29DDB (171483) 𩷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DDB
U+29DDC (171484) 𩷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DDC
U+29DDD (171485) 𩷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DDD
U+29DDE (171486) 𩷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DDE
U+29DDF (171487) 𩷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DDF
U+29DE0 (171488) 𩷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE0
U+29DE1 (171489) 𩷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE1
U+29DE2 (171490) 𩷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE2
U+29DE3 (171491) 𩷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE3
U+29DE4 (171492) 𩷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE4
U+29DE5 (171493) 𩷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE5
U+29DE6 (171494) 𩷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE6
U+29DE7 (171495) 𩷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE7
U+29DE8 (171496) 𩷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE8
U+29DE9 (171497) 𩷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DE9
U+29DEA (171498) 𩷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DEA
U+29DEB (171499) 𩷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DEB
U+29DEC (171500) 𩷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DEC
U+29DED (171501) 𩷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DED
U+29DEE (171502) 𩷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DEE
U+29DEF (171503) 𩷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DEF
U+29DF0 (171504) 𩷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF0
U+29DF1 (171505) 𩷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF1
U+29DF2 (171506) 𩷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF2
U+29DF3 (171507) 𩷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF3
U+29DF4 (171508) 𩷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF4
U+29DF5 (171509) 𩷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF5
U+29DF6 (171510) 𩷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF6
U+29DF7 (171511) 𩷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF7
U+29DF8 (171512) 𩷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF8
U+29DF9 (171513) 𩷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DF9
U+29DFA (171514) 𩷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DFA
U+29DFB (171515) 𩷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DFB
U+29DFC (171516) 𩷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DFC
U+29DFD (171517) 𩷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DFD
U+29DFE (171518) 𩷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DFE
U+29DFF (171519) 𩷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29DFF
U+29E00 (171520) 𩸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E00
U+29E01 (171521) 𩸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E01
U+29E02 (171522) 𩸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E02
U+29E03 (171523) 𩸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E03
U+29E04 (171524) 𩸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E04
U+29E05 (171525) 𩸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E05
U+29E06 (171526) 𩸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E06
U+29E07 (171527) 𩸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E07
U+29E08 (171528) 𩸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E08
U+29E09 (171529) 𩸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E09
U+29E0A (171530) 𩸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E0A
U+29E0B (171531) 𩸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E0B
U+29E0C (171532) 𩸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E0C
U+29E0D (171533) 𩸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E0D
U+29E0E (171534) 𩸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E0E
U+29E0F (171535) 𩸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E0F
U+29E10 (171536) 𩸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E10
U+29E11 (171537) 𩸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E11
U+29E12 (171538) 𩸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E12
U+29E13 (171539) 𩸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E13
U+29E14 (171540) 𩸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E14
U+29E15 (171541) 𩸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E15
U+29E16 (171542) 𩸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E16
U+29E17 (171543) 𩸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E17
U+29E18 (171544) 𩸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E18
U+29E19 (171545) 𩸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E19
U+29E1A (171546) 𩸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E1A
U+29E1B (171547) 𩸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E1B
U+29E1C (171548) 𩸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E1C
U+29E1D (171549) 𩸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E1D
U+29E1E (171550) 𩸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E1E
U+29E1F (171551) 𩸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E1F
U+29E20 (171552) 𩸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E20
U+29E21 (171553) 𩸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E21
U+29E22 (171554) 𩸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E22
U+29E23 (171555) 𩸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E23
U+29E24 (171556) 𩸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E24
U+29E25 (171557) 𩸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E25
U+29E26 (171558) 𩸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E26
U+29E27 (171559) 𩸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E27
U+29E28 (171560) 𩸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E28
U+29E29 (171561) 𩸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E29
U+29E2A (171562) 𩸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E2A
U+29E2B (171563) 𩸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E2B
U+29E2C (171564) 𩸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E2C
U+29E2D (171565) 𩸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E2D
U+29E2E (171566) 𩸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E2E
U+29E2F (171567) 𩸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E2F
U+29E30 (171568) 𩸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E30
U+29E31 (171569) 𩸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E31
U+29E32 (171570) 𩸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E32
U+29E33 (171571) 𩸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E33
U+29E34 (171572) 𩸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E34
U+29E35 (171573) 𩸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E35
U+29E36 (171574) 𩸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E36
U+29E37 (171575) 𩸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E37
U+29E38 (171576) 𩸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E38
U+29E39 (171577) 𩸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E39
U+29E3A (171578) 𩸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E3A
U+29E3B (171579) 𩸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E3B
U+29E3C (171580) 𩸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E3C
U+29E3D (171581) 𩸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E3D
U+29E3E (171582) 𩸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E3E
U+29E3F (171583) 𩸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E3F
U+29E40 (171584) 𩹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E40
U+29E41 (171585) 𩹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E41
U+29E42 (171586) 𩹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E42
U+29E43 (171587) 𩹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E43
U+29E44 (171588) 𩹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E44
U+29E45 (171589) 𩹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E45
U+29E46 (171590) 𩹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E46
U+29E47 (171591) 𩹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E47
U+29E48 (171592) 𩹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E48
U+29E49 (171593) 𩹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E49
U+29E4A (171594) 𩹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E4A
U+29E4B (171595) 𩹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E4B
U+29E4C (171596) 𩹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E4C
U+29E4D (171597) 𩹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E4D
U+29E4E (171598) 𩹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E4E
U+29E4F (171599) 𩹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E4F
U+29E50 (171600) 𩹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E50
U+29E51 (171601) 𩹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E51
U+29E52 (171602) 𩹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E52
U+29E53 (171603) 𩹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E53
U+29E54 (171604) 𩹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E54
U+29E55 (171605) 𩹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E55
U+29E56 (171606) 𩹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E56
U+29E57 (171607) 𩹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E57
U+29E58 (171608) 𩹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E58
U+29E59 (171609) 𩹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E59
U+29E5A (171610) 𩹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E5A
U+29E5B (171611) 𩹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E5B
U+29E5C (171612) 𩹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E5C
U+29E5D (171613) 𩹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E5D
U+29E5E (171614) 𩹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E5E
U+29E5F (171615) 𩹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E5F
U+29E60 (171616) 𩹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E60
U+29E61 (171617) 𩹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E61
U+29E62 (171618) 𩹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E62
U+29E63 (171619) 𩹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E63
U+29E64 (171620) 𩹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E64
U+29E65 (171621) 𩹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E65
U+29E66 (171622) 𩹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E66
U+29E67 (171623) 𩹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E67
U+29E68 (171624) 𩹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E68
U+29E69 (171625) 𩹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E69
U+29E6A (171626) 𩹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E6A
U+29E6B (171627) 𩹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E6B
U+29E6C (171628) 𩹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E6C
U+29E6D (171629) 𩹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E6D
U+29E6E (171630) 𩹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E6E
U+29E6F (171631) 𩹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E6F
U+29E70 (171632) 𩹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E70
U+29E71 (171633) 𩹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E71
U+29E72 (171634) 𩹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E72
U+29E73 (171635) 𩹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E73
U+29E74 (171636) 𩹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E74
U+29E75 (171637) 𩹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E75
U+29E76 (171638) 𩹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E76
U+29E77 (171639) 𩹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E77
U+29E78 (171640) 𩹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E78
U+29E79 (171641) 𩹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E79
U+29E7A (171642) 𩹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E7A
U+29E7B (171643) 𩹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E7B
U+29E7C (171644) 𩹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E7C
U+29E7D (171645) 𩹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E7D
U+29E7E (171646) 𩹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E7E
U+29E7F (171647) 𩹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E7F
U+29E80 (171648) 𩺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E80
U+29E81 (171649) 𩺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E81
U+29E82 (171650) 𩺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E82
U+29E83 (171651) 𩺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E83
U+29E84 (171652) 𩺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E84
U+29E85 (171653) 𩺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E85
U+29E86 (171654) 𩺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E86
U+29E87 (171655) 𩺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E87
U+29E88 (171656) 𩺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E88
U+29E89 (171657) 𩺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E89
U+29E8A (171658) 𩺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E8A
U+29E8B (171659) 𩺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E8B
U+29E8C (171660) 𩺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E8C
U+29E8D (171661) 𩺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E8D
U+29E8E (171662) 𩺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E8E
U+29E8F (171663) 𩺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E8F
U+29E90 (171664) 𩺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E90
U+29E91 (171665) 𩺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E91
U+29E92 (171666) 𩺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E92
U+29E93 (171667) 𩺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E93
U+29E94 (171668) 𩺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E94
U+29E95 (171669) 𩺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E95
U+29E96 (171670) 𩺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E96
U+29E97 (171671) 𩺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E97
U+29E98 (171672) 𩺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E98
U+29E99 (171673) 𩺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E99
U+29E9A (171674) 𩺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E9A
U+29E9B (171675) 𩺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E9B
U+29E9C (171676) 𩺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E9C
U+29E9D (171677) 𩺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E9D
U+29E9E (171678) 𩺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E9E
U+29E9F (171679) 𩺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29E9F
U+29EA0 (171680) 𩺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA0
U+29EA1 (171681) 𩺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA1
U+29EA2 (171682) 𩺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA2
U+29EA3 (171683) 𩺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA3
U+29EA4 (171684) 𩺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA4
U+29EA5 (171685) 𩺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA5
U+29EA6 (171686) 𩺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA6
U+29EA7 (171687) 𩺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA7
U+29EA8 (171688) 𩺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA8
U+29EA9 (171689) 𩺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EA9
U+29EAA (171690) 𩺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EAA
U+29EAB (171691) 𩺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EAB
U+29EAC (171692) 𩺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EAC
U+29EAD (171693) 𩺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EAD
U+29EAE (171694) 𩺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EAE
U+29EAF (171695) 𩺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EAF
U+29EB0 (171696) 𩺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB0
U+29EB1 (171697) 𩺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB1
U+29EB2 (171698) 𩺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB2
U+29EB3 (171699) 𩺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB3
U+29EB4 (171700) 𩺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB4
U+29EB5 (171701) 𩺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB5
U+29EB6 (171702) 𩺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB6
U+29EB7 (171703) 𩺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB7
U+29EB8 (171704) 𩺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB8
U+29EB9 (171705) 𩺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EB9
U+29EBA (171706) 𩺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EBA
U+29EBB (171707) 𩺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EBB
U+29EBC (171708) 𩺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EBC
U+29EBD (171709) 𩺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EBD
U+29EBE (171710) 𩺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EBE
U+29EBF (171711) 𩺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EBF
U+29EC0 (171712) 𩻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC0
U+29EC1 (171713) 𩻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC1
U+29EC2 (171714) 𩻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC2
U+29EC3 (171715) 𩻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC3
U+29EC4 (171716) 𩻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC4
U+29EC5 (171717) 𩻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC5
U+29EC6 (171718) 𩻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC6
U+29EC7 (171719) 𩻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC7
U+29EC8 (171720) 𩻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC8
U+29EC9 (171721) 𩻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EC9
U+29ECA (171722) 𩻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ECA
U+29ECB (171723) 𩻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ECB
U+29ECC (171724) 𩻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ECC
U+29ECD (171725) 𩻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ECD
U+29ECE (171726) 𩻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ECE
U+29ECF (171727) 𩻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ECF
U+29ED0 (171728) 𩻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED0
U+29ED1 (171729) 𩻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED1
U+29ED2 (171730) 𩻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED2
U+29ED3 (171731) 𩻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED3
U+29ED4 (171732) 𩻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED4
U+29ED5 (171733) 𩻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED5
U+29ED6 (171734) 𩻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED6
U+29ED7 (171735) 𩻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED7
U+29ED8 (171736) 𩻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED8
U+29ED9 (171737) 𩻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29ED9
U+29EDA (171738) 𩻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EDA
U+29EDB (171739) 𩻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EDB
U+29EDC (171740) 𩻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EDC
U+29EDD (171741) 𩻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EDD
U+29EDE (171742) 𩻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EDE
U+29EDF (171743) 𩻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EDF
U+29EE0 (171744) 𩻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE0
U+29EE1 (171745) 𩻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE1
U+29EE2 (171746) 𩻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE2
U+29EE3 (171747) 𩻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE3
U+29EE4 (171748) 𩻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE4
U+29EE5 (171749) 𩻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE5
U+29EE6 (171750) 𩻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE6
U+29EE7 (171751) 𩻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE7
U+29EE8 (171752) 𩻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE8
U+29EE9 (171753) 𩻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EE9
U+29EEA (171754) 𩻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EEA
U+29EEB (171755) 𩻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EEB
U+29EEC (171756) 𩻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EEC
U+29EED (171757) 𩻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EED
U+29EEE (171758) 𩻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EEE
U+29EEF (171759) 𩻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EEF
U+29EF0 (171760) 𩻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF0
U+29EF1 (171761) 𩻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF1
U+29EF2 (171762) 𩻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF2
U+29EF3 (171763) 𩻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF3
U+29EF4 (171764) 𩻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF4
U+29EF5 (171765) 𩻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF5
U+29EF6 (171766) 𩻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF6
U+29EF7 (171767) 𩻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF7
U+29EF8 (171768) 𩻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF8
U+29EF9 (171769) 𩻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EF9
U+29EFA (171770) 𩻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EFA
U+29EFB (171771) 𩻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EFB
U+29EFC (171772) 𩻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EFC
U+29EFD (171773) 𩻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EFD
U+29EFE (171774) 𩻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EFE
U+29EFF (171775) 𩻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29EFF
U+29F00 (171776) 𩼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F00
U+29F01 (171777) 𩼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F01
U+29F02 (171778) 𩼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F02
U+29F03 (171779) 𩼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F03
U+29F04 (171780) 𩼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F04
U+29F05 (171781) 𩼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F05
U+29F06 (171782) 𩼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F06
U+29F07 (171783) 𩼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F07
U+29F08 (171784) 𩼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F08
U+29F09 (171785) 𩼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F09
U+29F0A (171786) 𩼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F0A
U+29F0B (171787) 𩼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F0B
U+29F0C (171788) 𩼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F0C
U+29F0D (171789) 𩼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F0D
U+29F0E (171790) 𩼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F0E
U+29F0F (171791) 𩼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F0F
U+29F10 (171792) 𩼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F10
U+29F11 (171793) 𩼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F11
U+29F12 (171794) 𩼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F12
U+29F13 (171795) 𩼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F13
U+29F14 (171796) 𩼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F14
U+29F15 (171797) 𩼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F15
U+29F16 (171798) 𩼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F16
U+29F17 (171799) 𩼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F17
U+29F18 (171800) 𩼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F18
U+29F19 (171801) 𩼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F19
U+29F1A (171802) 𩼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F1A
U+29F1B (171803) 𩼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F1B
U+29F1C (171804) 𩼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F1C
U+29F1D (171805) 𩼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F1D
U+29F1E (171806) 𩼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F1E
U+29F1F (171807) 𩼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F1F
U+29F20 (171808) 𩼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F20
U+29F21 (171809) 𩼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F21
U+29F22 (171810) 𩼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F22
U+29F23 (171811) 𩼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F23
U+29F24 (171812) 𩼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F24
U+29F25 (171813) 𩼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F25
U+29F26 (171814) 𩼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F26
U+29F27 (171815) 𩼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F27
U+29F28 (171816) 𩼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F28
U+29F29 (171817) 𩼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F29
U+29F2A (171818) 𩼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F2A
U+29F2B (171819) 𩼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F2B
U+29F2C (171820) 𩼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F2C
U+29F2D (171821) 𩼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F2D
U+29F2E (171822) 𩼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F2E
U+29F2F (171823) 𩼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F2F
U+29F30 (171824) 𩼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F30
U+29F31 (171825) 𩼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F31
U+29F32 (171826) 𩼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F32
U+29F33 (171827) 𩼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F33
U+29F34 (171828) 𩼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F34
U+29F35 (171829) 𩼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F35
U+29F36 (171830) 𩼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F36
U+29F37 (171831) 𩼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F37
U+29F38 (171832) 𩼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F38
U+29F39 (171833) 𩼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F39
U+29F3A (171834) 𩼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F3A
U+29F3B (171835) 𩼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F3B
U+29F3C (171836) 𩼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F3C
U+29F3D (171837) 𩼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F3D
U+29F3E (171838) 𩼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F3E
U+29F3F (171839) 𩼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F3F
U+29F40 (171840) 𩽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F40
U+29F41 (171841) 𩽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F41
U+29F42 (171842) 𩽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F42
U+29F43 (171843) 𩽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F43
U+29F44 (171844) 𩽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F44
U+29F45 (171845) 𩽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F45
U+29F46 (171846) 𩽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F46
U+29F47 (171847) 𩽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F47
U+29F48 (171848) 𩽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F48
U+29F49 (171849) 𩽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F49
U+29F4A (171850) 𩽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F4A
U+29F4B (171851) 𩽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F4B
U+29F4C (171852) 𩽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F4C
U+29F4D (171853) 𩽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F4D
U+29F4E (171854) 𩽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F4E
U+29F4F (171855) 𩽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F4F
U+29F50 (171856) 𩽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F50
U+29F51 (171857) 𩽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F51
U+29F52 (171858) 𩽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F52
U+29F53 (171859) 𩽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F53
U+29F54 (171860) 𩽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F54
U+29F55 (171861) 𩽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F55
U+29F56 (171862) 𩽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F56
U+29F57 (171863) 𩽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F57
U+29F58 (171864) 𩽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F58
U+29F59 (171865) 𩽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F59
U+29F5A (171866) 𩽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F5A
U+29F5B (171867) 𩽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F5B
U+29F5C (171868) 𩽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F5C
U+29F5D (171869) 𩽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F5D
U+29F5E (171870) 𩽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F5E
U+29F5F (171871) 𩽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F5F
U+29F60 (171872) 𩽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F60
U+29F61 (171873) 𩽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F61
U+29F62 (171874) 𩽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F62
U+29F63 (171875) 𩽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F63
U+29F64 (171876) 𩽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F64
U+29F65 (171877) 𩽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F65
U+29F66 (171878) 𩽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F66
U+29F67 (171879) 𩽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F67
U+29F68 (171880) 𩽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F68
U+29F69 (171881) 𩽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F69
U+29F6A (171882) 𩽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F6A
U+29F6B (171883) 𩽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F6B
U+29F6C (171884) 𩽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F6C
U+29F6D (171885) 𩽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F6D
U+29F6E (171886) 𩽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F6E
U+29F6F (171887) 𩽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F6F
U+29F70 (171888) 𩽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F70
U+29F71 (171889) 𩽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F71
U+29F72 (171890) 𩽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F72
U+29F73 (171891) 𩽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F73
U+29F74 (171892) 𩽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F74
U+29F75 (171893) 𩽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F75
U+29F76 (171894) 𩽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F76
U+29F77 (171895) 𩽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F77
U+29F78 (171896) 𩽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F78
U+29F79 (171897) 𩽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F79
U+29F7A (171898) 𩽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F7A
U+29F7B (171899) 𩽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F7B
U+29F7C (171900) 𩽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F7C
U+29F7D (171901) 𩽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F7D
U+29F7E (171902) 𩽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F7E
U+29F7F (171903) 𩽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F7F
U+29F80 (171904) 𩾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F80
U+29F81 (171905) 𩾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F81
U+29F82 (171906) 𩾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F82
U+29F83 (171907) 𩾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F83
U+29F84 (171908) 𩾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F84
U+29F85 (171909) 𩾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F85
U+29F86 (171910) 𩾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F86
U+29F87 (171911) 𩾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F87
U+29F88 (171912) 𩾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F88
U+29F89 (171913) 𩾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F89
U+29F8A (171914) 𩾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F8A
U+29F8B (171915) 𩾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F8B
U+29F8C (171916) 𩾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F8C
U+29F8D (171917) 𩾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F8D
U+29F8E (171918) 𩾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F8E
U+29F8F (171919) 𩾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F8F
U+29F90 (171920) 𩾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F90
U+29F91 (171921) 𩾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F91
U+29F92 (171922) 𩾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F92
U+29F93 (171923) 𩾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F93
U+29F94 (171924) 𩾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F94
U+29F95 (171925) 𩾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F95
U+29F96 (171926) 𩾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F96
U+29F97 (171927) 𩾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F97
U+29F98 (171928) 𩾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F98
U+29F99 (171929) 𩾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F99
U+29F9A (171930) 𩾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F9A
U+29F9B (171931) 𩾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F9B
U+29F9C (171932) 𩾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F9C
U+29F9D (171933) 𩾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F9D
U+29F9E (171934) 𩾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F9E
U+29F9F (171935) 𩾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29F9F
U+29FA0 (171936) 𩾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA0
U+29FA1 (171937) 𩾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA1
U+29FA2 (171938) 𩾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA2
U+29FA3 (171939) 𩾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA3
U+29FA4 (171940) 𩾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA4
U+29FA5 (171941) 𩾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA5
U+29FA6 (171942) 𩾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA6
U+29FA7 (171943) 𩾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA7
U+29FA8 (171944) 𩾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA8
U+29FA9 (171945) 𩾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FA9
U+29FAA (171946) 𩾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FAA
U+29FAB (171947) 𩾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FAB
U+29FAC (171948) 𩾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FAC
U+29FAD (171949) 𩾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FAD
U+29FAE (171950) 𩾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FAE
U+29FAF (171951) 𩾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FAF
U+29FB0 (171952) 𩾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB0
U+29FB1 (171953) 𩾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB1
U+29FB2 (171954) 𩾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB2
U+29FB3 (171955) 𩾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB3
U+29FB4 (171956) 𩾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB4
U+29FB5 (171957) 𩾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB5
U+29FB6 (171958) 𩾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB6
U+29FB7 (171959) 𩾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB7
U+29FB8 (171960) 𩾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB8
U+29FB9 (171961) 𩾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FB9
U+29FBA (171962) 𩾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FBA
U+29FBB (171963) 𩾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FBB
U+29FBC (171964) 𩾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FBC
U+29FBD (171965) 𩾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FBD
U+29FBE (171966) 𩾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FBE
U+29FBF (171967) 𩾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FBF
U+29FC0 (171968) 𩿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC0
U+29FC1 (171969) 𩿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC1
U+29FC2 (171970) 𩿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC2
U+29FC3 (171971) 𩿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC3
U+29FC4 (171972) 𩿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC4
U+29FC5 (171973) 𩿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC5
U+29FC6 (171974) 𩿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC6
U+29FC7 (171975) 𩿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC7
U+29FC8 (171976) 𩿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC8
U+29FC9 (171977) 𩿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FC9
U+29FCA (171978) 𩿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FCA
U+29FCB (171979) 𩿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FCB
U+29FCC (171980) 𩿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FCC
U+29FCD (171981) 𩿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FCD
U+29FCE (171982) 𩿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FCE
U+29FCF (171983) 𩿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FCF
U+29FD0 (171984) 𩿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD0
U+29FD1 (171985) 𩿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD1
U+29FD2 (171986) 𩿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD2
U+29FD3 (171987) 𩿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD3
U+29FD4 (171988) 𩿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD4
U+29FD5 (171989) 𩿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD5
U+29FD6 (171990) 𩿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD6
U+29FD7 (171991) 𩿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD7
U+29FD8 (171992) 𩿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD8
U+29FD9 (171993) 𩿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FD9
U+29FDA (171994) 𩿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FDA
U+29FDB (171995) 𩿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FDB
U+29FDC (171996) 𩿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FDC
U+29FDD (171997) 𩿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FDD
U+29FDE (171998) 𩿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FDE
U+29FDF (171999) 𩿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FDF
U+29FE0 (172000) 𩿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE0
U+29FE1 (172001) 𩿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE1
U+29FE2 (172002) 𩿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE2
U+29FE3 (172003) 𩿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE3
U+29FE4 (172004) 𩿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE4
U+29FE5 (172005) 𩿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE5
U+29FE6 (172006) 𩿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE6
U+29FE7 (172007) 𩿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE7
U+29FE8 (172008) 𩿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE8
U+29FE9 (172009) 𩿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FE9
U+29FEA (172010) 𩿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FEA
U+29FEB (172011) 𩿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FEB
U+29FEC (172012) 𩿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FEC
U+29FED (172013) 𩿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FED
U+29FEE (172014) 𩿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FEE
U+29FEF (172015) 𩿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FEF
U+29FF0 (172016) 𩿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF0
U+29FF1 (172017) 𩿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF1
U+29FF2 (172018) 𩿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF2
U+29FF3 (172019) 𩿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF3
U+29FF4 (172020) 𩿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF4
U+29FF5 (172021) 𩿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF5
U+29FF6 (172022) 𩿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF6
U+29FF7 (172023) 𩿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF7
U+29FF8 (172024) 𩿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF8
U+29FF9 (172025) 𩿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FF9
U+29FFA (172026) 𩿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FFA
U+29FFB (172027) 𩿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FFB
U+29FFC (172028) 𩿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FFC
U+29FFD (172029) 𩿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FFD
U+29FFE (172030) 𩿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FFE
U+29FFF (172031) 𩿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-29FFF