Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Tiếng vâng dạ, tiếngphải.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

dũi, duôi, dõi, dói, giói, dụy, dạ, giọi, giỏi, dúi, duối, duỗi, dòi, dọi, giòe, dỏi, duy

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zuʔuj˧˥ zuəj˧˧ zɔʔɔj˧˥ zɔj˧˥ zɔj˧˥ zwḭʔ˨˩ za̰ːʔ˨˩ zɔ̰ʔj˨˩ zɔ̰j˧˩˧ zuj˧˥ zuəj˧˥ zuəʔəj˧˥ zɔ̤j˨˩ zɔ̰ʔj˨˩ zwɛ̤˨˩ zɔ̰j˧˩˧ zwi˧˧juj˧˩˨ juəj˧˥ jɔj˧˩˨ jɔ̰j˩˧ jɔ̰j˩˧ jwḭ˨˨ ja̰ː˨˨ jɔ̰j˨˨ jɔj˧˩˨ jṵj˩˧ juə̰j˩˧ juəj˧˩˨ jɔj˧˧ jɔ̰j˨˨ jwɛ˧˧ jɔj˧˩˨ jwi˧˥juj˨˩˦ juəj˧˧ jɔj˨˩˦ jɔj˧˥ jɔj˧˥ jwi˨˩˨ jaː˨˩˨ jɔj˨˩˨ jɔj˨˩˦ juj˧˥ juəj˧˥ juəj˨˩˦ jɔj˨˩ jɔj˨˩˨ jwɛ˨˩ jɔj˨˩˦ jwi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟṵj˩˧ ɟuəj˧˥ ɟɔ̰j˩˧ ɟɔj˩˩ ɟɔj˩˩ ɟwi˨˨ ɟaː˨˨ ɟɔj˨˨ ɟɔj˧˩ ɟuj˩˩ ɟuəj˩˩ ɟuə̰j˩˧ ɟɔj˧˧ ɟɔj˨˨ ɟwɛ˧˧ ɟɔj˧˩ ɟwi˧˥ɟuj˧˩ ɟuəj˧˥ ɟɔj˧˩ ɟɔj˩˩ ɟɔj˩˩ ɟwḭ˨˨ ɟa̰ː˨˨ ɟɔ̰j˨˨ ɟɔj˧˩ ɟuj˩˩ ɟuəj˩˩ ɟuəj˧˩ ɟɔj˧˧ ɟɔ̰j˨˨ ɟwɛ˧˧ ɟɔj˧˩ ɟwi˧˥ɟṵj˨˨ ɟuəj˧˥˧ ɟɔ̰j˨˨ ɟɔ̰j˩˧ ɟɔ̰j˩˧ ɟwḭ˨˨ ɟa̰ː˨˨ ɟɔ̰j˨˨ ɟɔ̰ʔj˧˩ ɟṵj˩˧ ɟuə̰j˩˧ ɟuə̰j˨˨ ɟɔj˧˧ ɟɔ̰j˨˨ ɟwɛ˧˧ ɟɔ̰ʔj˧˩ ɟwi˧˥˧