Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

возвращать Thể chưa hoàn thành (Hoàn thành: возвратить) ‚(В)

 1. (отдавать) trả lại, hoàn lại.
 2. (вновь обретать) hồi phục, làm hồi lại, làm tái lại, làm... trở lại.
  возратить здоровье — làm hồi sức, hồi phục sức khỏe, làm sức khỏe bình phục
  возратить зрение — làm hồi lại thị giác, hồi phục thị giác
  возратить силы — làm hồi sức, hồi phục sức lực, làm sức lực hồi phục
 3. (заставить вернуться) làm cho... trở về, bắt... trở lại.
 4. .
  возратить кого-л. к жизни — hồi sinh cho ai, làm ai sống lại, cứu ai sống lại

Tham khảo sửa