Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤wŋ˨˩ ɓa̤ŋ˨˩ɗəwŋ˧˧ ɓaŋ˧˧ɗəwŋ˨˩ ɓaŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˧ ɓaŋ˧˧

Danh từ sửa

đồng bằng

  1. Vùng đấttỉ lệ nhấp nhô rất thấp, thường là nơi nhận nước từ núidẫn ra biển.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)