Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaːn˧˧ ɗiə̰m˧˩˧kwaːŋ˧˥ ɗiəm˧˩˨waːŋ˧˧ ɗiəm˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaːn˧˥ ɗiəm˧˩kwaːn˧˥˧ ɗiə̰ʔm˧˩

Danh từ sửa

quan điểm

  1. Điểm xuất phát quyết định phương hướng suy nghĩ, cách xem xéthiểu các hiện tượng, các vấn đề của ai đó.
    Quan điểm giai cấp.
    Quan điểm luyến ái.
    quan điểm đúng đắn.
  2. Cách nhìn, cách suy nghĩý kiến.
    Trình bày quan điểm về vấn đề nêu ra.

Dịch sửa

Tham khảo sửa