Tiếng Đông Hương sửa

Động từ sửa

jie

  1. đặt sang một bên, nằm xuống.

Tiếng Litva sửa

Đại từ sửa

jie

  1. (ngôi thứ ba số nhiều ) Chúng nó, chúng, họ.