Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwaːj˧˧hwaːj˧˥hwaːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwaːj˧˥hwaːj˧˥˧

Động từ sửa

hoai

  1. Hủy dần của phân bón qua quá trình thời gian làm giảm nồng độ, dễ cho thực vật hấp thụ.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)