Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̰ʔj˨˩ ɗə̤wŋ˨˩ho̰j˨˨ ɗəwŋ˧˧hoj˨˩˨ ɗəwŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hoj˨˨ ɗəwŋ˧˧ho̰j˨˨ ɗəwŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

hội đồng

  1. Tổ chức những người được bầu hoặc được chỉ định để họp bànquyết định những việc nhất định nào đó.
    Hội đồng nhân dân.
    Hội đồng khen thưởng và kỉ luật.
    Họp hội đồng chấm thi.

Tham khảo sửa