Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈæb.sə.ˌluːt/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

absolute /ˈæb.sə.ˌluːt/

 1. Tuyệt đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất.
  absolute confidence in the Party's leadership — sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
  absolute music — âm nhạc thuần tuý
  absolute alcohol — rượu nguyên chất
 2. Chuyên chế, độc đoán.
  absolute monarchy — nền quân chủ chuyên chế
 3. Xác thực, đúng sự thực, chắc chắn.
  absolute evidence — chứng cớ xác thực
 4. điều kiện.
  an absolute promise — lời hứa vô điều kiện

Tham khảo sửa