Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiən˧˧ ʨe˧˥ʨwiəŋ˧˥ ʨḛ˩˧ʨwiəŋ˧˧ ʨe˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˥ ʨe˩˩ʨwiən˧˥˧ ʨḛ˩˧

Tính từ sửa

chuyên chế

  1. từ diễn tả sự ép buộc, không có tự do


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)