Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán Sửa đổi

U+771F, 真
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-771F

[U+771E]
CJK Unified Ideographs
[U+7720]
真 U+2F946, 真
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F946
眞
[U+2F945]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 真
[U+2F947]
 
真 U+2F947, 真
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F947
真
[U+2F946]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 睊
[U+2F948]

Tra cứu Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Tiếng Quan Thoại Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. Thực tế.

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

chơn, chưn, chan, chăm, chần, sân, chang, chân, chờn

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəːn˧˧ ʨɨn˧˧ ʨaːn˧˧ ʨam˧˧ ʨə̤n˨˩ sən˧˧ ʨaːŋ˧˧ ʨən˧˧ ʨə̤ːn˨˩ʨəːŋ˧˥ ʨɨŋ˧˥ ʨaːŋ˧˥ ʨam˧˥ ʨəŋ˧˧ ʂəŋ˧˥ ʨaːŋ˧˥ ʨəŋ˧˥ ʨəːŋ˧˧ʨəːŋ˧˧ ʨɨŋ˧˧ ʨaːŋ˧˧ ʨam˧˧ ʨəŋ˨˩ ʂəŋ˧˧ ʨaːŋ˧˧ ʨəŋ˧˧ ʨəːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨəːn˧˥ ʨɨn˧˥ ʨaːn˧˥ ʨam˧˥ ʨən˧˧ ʂən˧˥ ʨaːŋ˧˥ ʨən˧˥ ʨəːn˧˧ʨəːn˧˥˧ ʨɨn˧˥˧ ʨaːn˧˥˧ ʨam˧˥˧ ʨən˧˧ ʂən˧˥˧ ʨaːŋ˧˥˧ ʨən˧˥˧ ʨəːn˧˧