Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

春菜餅

  1. Bánh bằng bột gạo cán mỏng, cuốn nhiều rauít thịt đồ chín.
    柘枝舞罷試春衫, 況值今朝三月三。 紅玉堆盤春菜餅, 從來風俗舊安南。 (Hôm nay đúng ngày mồng 3 tháng 3, trên chiếc mâm chạm hình mây đỏ bày bánh xuân thái, là phong tục cũ của An Nam xưa nay - Trần Nhân Tông).

DịchSửa đổi