Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəw˧˧ tɔm˧˥tʰəw˧˥ tɔ̰m˩˧tʰəw˧˧ tɔm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəw˧˥ tɔm˩˩tʰəw˧˥˧ tɔ̰m˩˧

Danh từ sửa

thâu tóm

  1. Tập trung lại để nắm giữ, sử dụng.
    thâu tóm mọi quyền hành
  2. Bao quát và nắm được những cái chính, cái cơ bản.
    thâu tóm nội dung của tác phẩm

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)