Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ɓa̰ːn˧˩˧˧˥ ɓaːŋ˧˩˨˧˧ ɓaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ ɓaːn˧˩˧˥˧ ɓa̰ːʔn˧˩

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa