Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kïŋ˧˧ zwajŋ˧˧kïn˧˥ jwan˧˥kɨn˧˧ jwan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kïŋ˧˥ ɟwaŋ˧˥kïŋ˧˥˧ ɟwaŋ˧˥˧

Động từ Sửa đổi

kinh doanh

  1. Tổ chức buôn bán để thu lời lãi.
    Đầu tư vốn để kinh doanh.
    Cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi