Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swi˧˧ lwə̰ʔn˨˩ʂwi˧˥ lwə̰ŋ˨˨ʂwi˧˧ lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwi˧˥ lwən˨˨ʂwi˧˥ lwə̰n˨˨ʂwi˧˥˧ lwə̰n˨˨

Từ nguyên Sửa đổi

Suy: nghĩ; luận: bàn bạc

Động từ Sửa đổi

suy luận

  1. Căn cứ vào điều bàn rộng ra.
    Giáo dục cho học sinh cách suy luận.

Tham khảo Sửa đổi