Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /plœ.ʁe/

Nội động từ sửa

pleurer nội động từ /plœ.ʁe/

 1. Khóc.
  Avoir envie de pleurer — muốn khóc
 2. Chảy nước mắt.
  En épluchant les oignons, il a les yeux qui pleurent — do bóc hành, nên chảy nước mắt
 3. Đau khổ.
  Consoler ceux qui pleurent — an ủi những người đau khổ
 4. Năn nỉ, vòi xin.
  Il pleure auprès de sa mère pour... — nó năn nỉ mẹ nó để...
 5. Than vãn; thương xót.
  Pleurer sur son sort — than vãn số phận của mình
 6. giọt.
  Vigne qui pleure — nho ứ giọt
  à pleurer; à faire pleurer — đáng thương, xót xa
  C’est Jean qui pleure et Jean qui rit — vừa khóc vừa cười, mới khóc đấy đã cười ngay
  n'avoir plus que les yeux pour pleurer — kiệt quệ không còn gì
  Pleurer à chaudes larmes, pleurer comme Madeleine ,pleurer comme un veau — khóc sướt mướt

Tham khảo sửa