Tiếng Kyrgyz Phú Dụ sửa

Động từ sửa

ji

  1. ăn.

Tiếng Litva sửa

Đại từ sửa

ji ngôi thứ ba số ít gc

  1. , chị, , .