Tiếng Litva Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

jos

  1. (ngôi thứ ba số nhiều gc chủ cách) chúng bà/chị/cô, chúng