Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈæb.sənts/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

absence /ˈæb.sənts/

 1. Sự vắng mặt, sự nghỉ (học), sự đi vắng; thời gian vắng mặt, lúc đi vắng.
  to have a long absence from school — nghỉ học lâu
 2. Sự thiếu, sự không có.
  to carry out production in the absence of necessary machines — sản xuất trong tình trạng thiếu những máy móc cần thiết
 3. Sự điểm danh.
  absence of mind — sự lơ đãng
  absence without leave — sự nghỉ không phép

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ap.sɑ̃s/

Danh từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Số ít absence
/ap.sɑ̃s/
absences
/ap.sɑ̃s/
Số nhiều absence
/ap.sɑ̃s/
absences
/ap.sɑ̃s/

absence gc /ap.sɑ̃s/

 1. Sự vắng mặt.
  Nous avons regretté votre absence — chúng tôi rất tiếc cho sự vắng mặt của anh
 2. Sự thiếu.
  Absence de goût — sự thiếu khiếu thưởng thức
  L’absence de père est néfaste à un enfant — không có cha là điều tai hại cho một đứa trẻ
  Absence de courant — sự thiếu dòng chảy
  Absence de la gravité — sự không trọng lực
  Absence de pesanteur — sự không trọng lượng
 3. Sự lơ đễnh, sự đãng trí.
  Avoir des absences — có những lúc lơ đễnh.
 4. (Luật) Sự mất tích.
  En l'absence de qqn — trong lúc ai vắng mặt.
  En l’absence du directeur, voyez son adjoint — khi giám đốc đi vắng, anh hãy gặp phụ tá của ông ta

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa