Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/
  Hoa Kỳ

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Anh cổ Englisc, từ Engle.

Danh từ riêng sửa

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

 1. Người Anh.
 2. Tiếng Anh.
  Old English — tiếng Anh cổ
  Middle English — tiếng Anh Trung cổ
  Modern English — tiếng Anh hiện đại

Từ ghép sửa

Thành ngữ sửa

Tính từ riêng sửa

English ( không so sánh được) /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

 1. (thuộc) Anh.
 2. (thuộc) Tiếng Anh.

Từ dẫn xuất sửa

Từ liên hệ sửa

Ngoại động từ sửa

English ngoại động từ /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

 1. (Từ cổ, nghĩa cổ) Dịch ra tiếng Anh.
 2. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Anh hóa.

Danh từ sửa

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/

 1. (Ngành in) Cỡ 14.

Tham khảo sửa