Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

越南共和國

  1. Chính thể thành lập ngày 26 tháng 10 năm 1955 tại bán đảo Đông Dương thuộc Nam phần vĩ tuyến 17, cáo chung ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Đồng nghĩaSửa đổi