Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨïŋ˧˥ tʰḛ˧˩˧ʨḭ̈n˩˧ tʰe˧˩˨ʨɨn˧˥ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨïŋ˩˩ tʰe˧˩ʨḭ̈ŋ˩˧ tʰḛʔ˧˩

Danh từ sửa

chính thể

  1. Thể chế chính trị.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)