Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

скрипеть Thể chưa hoàn thành ((Hoàn thành: проскрипеть) , скрипуть)

  1. (Kêu) Ken két, cút kít, cót két, cọt kẹt, kèn kẹt, trèo trẹo; (Т) làm. . . kêu ken két (cút kít, cót két, cọt kẹt, kèn kẹt, trèo trẹo).
    сапоги скрипетьят — đôi bốt kêu ken két (cót két)
    скрипеть зубами — nghiến răng trèo trẹo (ken két)
  2. (издавать скрипучие звуки) kêu the thé; (thông tục) (говорить резким голосом) nói the thé.

Tham khảo sửa