Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗoj˧˥ vəːj˧˥ɗo̰j˩˧ jə̰ːj˩˧ɗoj˧˥ jəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗoj˩˩ vəːj˩˩ɗo̰j˩˧ və̰ːj˩˧

Phó từ sửa

đối với

  1. Tổ hợp biểu thị người hoặc sự vật, sự việc sắp nêu ra là đối tượng hoặc phạm vi của điều được nói đến.
    Tình cảm đối với quê hương đất nước.
    Biết giữ lễ độ đối với người trên.
  2. Tổ hợp biểu thị người sắp nêu ra là đối tượng có quan hệ trực tiếp với điều được nói đến.
    Đối với ông ta, việc ấy đâu có gì khó.

Tham khảo sửa

  • Đối với, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam