Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực vu
/vy/
vus
/vy/
Giống cái vue
/vy/
vues
/vy/

vu /vy/

 1. Nhìn thấy.
  Choses vues — vật nhìn thấy
 2. Được đánh giá, được coi.
  Bien vu — được đánh giá cao, được coi trọng
  c’est bien vu? — hiểu rõ chưa?
  c’est tout vu! — (thân mật) đã xem xét đầy đủ, không cần xem lại nữa
  ni vu ni connu — không ai thấy cũng không ai biết
  vu? — (thân mật) hiểu rõ chưa?

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
vu
/vy/
vu
/vy/

vu /vy/

 1. Sự xem, sự xem xét.
  Sur le vu des pièces — qua sự xem xét các tài liệu
  au su et au vu de tout le monde — mọi người đều biết, công khai

Giới từ

sửa

vu

 1. Chiếu theo; vì, do.
  Vu la quantité, ce n'est pas trop cher — chiếu theo số lượng thì không đắt quá
  Vu la difficulté — do khó khăn
 2. (Luật học, pháp lý) Chiếu theo luật.
  vu que — (từ cũ, nghĩa cũ) xét rằng, vì lẽ

Tham khảo

sửa