Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈvɑɪ.tᵊlz/

Danh từ sửa

vitals số nhiều /ˈvɑɪ.tᵊlz/

  1. (Y học) Cơ quan bảo đảm sự sống (tim, phổi... ).
  2. (Hàng hải) Phần tàu ngập dưới nước.
  3. (Nghĩa bóng) Bộ phận chủ yếu, phần chủ yếu.

Tham khảo sửa