Tiếng Việt sửa

Danh từ sửa

thế kỷ, thế kỉ

  1. khoảng thời gian bằng 100 năm
  2. một khoảng thời gian bắt đầu và khết thúc vào năm chia hết cho trăm

Dịch sửa