Tiếng Anh sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh sequentia, dạng hiện tại sequens, (đang tiếp diễn), của động từ sequi, (tiếp theo)

Danh từ sửa

sequence

  1. Một dãy các thứ nối tiếp nhau
  2. (Toán học). Dãy, bảng liệt kê một chiều, có thứ tự, của các phần tử toán học.
  3. (Sinh học). Trình tự, cấu trúc bậc một của các đa phân tử sinh học. Nó là trình tự sắp xếp của các đơn phân.

Dịch sửa

Ngoại động từ sửa

to sequence

  1. sắp xếp theo trật tự

Xem thêm sửa