Tiếng Pháp sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực principale
/pʁɛ̃.si.pal/
principales
/pʁɛ̃.si.pal/
Giống cái principale
/pʁɛ̃.si.pal/
principales
/pʁɛ̃.si.pal/

principale

 1. Chủ yếu, chính.
  Rôle principal — vai trò chủ yếu
  Proposition principale — mệnh đề chính

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
principale
/pʁɛ̃.si.pal/
principale
/pʁɛ̃.si.pal/

principale

 1. Cái chủ yếu, cái chính.
  Le principal, c’est l’honnêteté — cái chủ yếu là sự trung thực
 2. Vốn.
  Principal et intérêt — vốn và lãi
 3. Thư ký trưởng (ở phòng luật sư).
 4. (Âm nhạc) Bộ ống chính (của đàn ông).
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Hiệu trưởng (trường trung học cơ sở).

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa