Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /pər.ˈtɪ.kjə.lɜː/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

particular /pər.ˈtɪ.kjə.lɜː/

 1. Đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt.
  for no particular reason — không vì lý do gì đặc biệt
  of no particular importance — không có tầm quan trọng đặc biệt
  a particular case — một trường hợp cá biệt
  in particular — đặc biệt
 2. Tường tận, tỉ mỉ, chi tiết.
  a full and particular account — bản tường thuật đầy đủ và tường tận
 3. Kỹ lưỡng, cặn kẽ, câu nệ đến từng chi tiết.
  to be particular in one's speech — kỹ lưỡng trong cách nói năng
 4. Khó tính, khảnh, cảnh vẻ (trong cách ăn mặc... ).
  too particular about what (as to what) one eats — quá khảnh ăn

Danh từ sửa

particular /pər.ˈtɪ.kjə.lɜː/

 1. Chi tiết.
  to go (enter) into particulars — đi sâu vào chi tiết
 2. Đặc biệt đặc thù.
  fog is a London particular — sương mù là một đặc điểm của Luân-đôn
 3. (Số nhiều) Bản tường thuật chi tiết.

Tham khảo sửa