Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ za̰ː˧˩˧˧˥ jaː˧˩˨˧˧ jaː˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɨ˧˥ ɟaː˧˩ɟɨ˧˥˧ ɟa̰ːʔ˧˩

Tính từ sửa

dư dả

  1. thừa, so với mức cần thiết của đời sống vật chất (nói khái quát).
    Sống tương đối dư dả.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)