Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ vəːj˧˥ʂɔ˧˥ jə̰ːj˩˧ʂɔ˧˧ jəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɔ˧˥ vəːj˩˩ʂɔ˧˥˧ və̰ːj˩˧

Động từ sửa

so với

  1. Hành động so sánh

Dịch sửa