Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

clique /ˈklik/

  1. Bọn, phường, tụi, bè lũ.
  2. (Lý thuyết đồ thị) Đồ thị con đẳng cấu với một đồ thị đầy đủ.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
clique
/klik/
cliques
/klik/

clique gc /klik/

  1. Bọn vô lại; bọn; tụi.
  2. kèn trống (của đội quân nhạc).

Tham khảo sửa