Tiếng Việt

sửa

Động từ

sửa

cho rằng

  1. Xem một việc nào đó là đúng hay sai mà không biết chắc chắn.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa