Tiếng Mường sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt-Mường nguyên thuỷ *ʔa-cɔːʔ. Cùng gốc với tiếng Việt chó.

Cách phát âm sửa

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chỏ

  1. (Mường Bi) Chó.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội, tr. 87