Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

chỏ rồ

  1. chó điên, chó dại.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội