Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨïŋ˧˥ kwn˨˩ʨḭ̈n˩˧ kwŋ˧˧ʨɨn˧˥˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨïŋ˩˩ kwn˧˧ʨḭ̈ŋ˩˧ kwn˧˧

Danh từ sửa

chính quyền

 1. Quyền điều khiển bộ máy nhà nước.
  đấu tranh giành chính quyền
  nắm chính quyền
 2. Bộ máy điều hành, quản lí công việc của nhà nước.
  đại diện chính quyền
  bộ máy chính quyền
  các cấp chính quyền

Dịch sửa

Tham khảo sửa

 • Chính quyền, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam