Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

regime

  1. Chế độ, chính thể.
    democratic regime — chế độ dân chủ
    feudal regime — chế độ phong kiến

Tham khảo sửa