Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɑːr.dᵊnt/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

ardent /ˈɑːr.dᵊnt/

  1. Cháy, nóng rực.
    ardent heat — nóng cháy, nóng rực
  2. Hăng hái, sôi nổi, mãnh liệt, nồng nhiệt, nồng nàn, nồng cháy.
    an ardent love for the country — lòng yêu nước mãnh liệt

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa