Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

Khmer

  1. Một sắc tộc định cư tại Kâmpŭchéa, Lào, Thái Lan, Việt Nam.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)