Tiếng Anh sửa

Địa danh sửa

Kâmpŭchéa

  1. Vương quốc Kâmpŭchéa, thủ đô tại Phnum Pɨñ.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)