Bản mẫu:bảng:màu sắc

Các màu sắc trong không xác định ngôn ngữ · {{{colors}}} (bố cục · chữ)
              
                                      
                                      
                                      
                                      

Tài liệu dưới đây chứa mẫu tự động từ bản mẫu {{table doc}}.

Bản mẫu này là bố cục cho một bảng có thể được dùng cho tất cả ngôn ngữ. Chọn một ngôn ngữ bên dưới để chỉnh sửa hoặc chỉnh sửa bản mẫu này để thay đổi bố cục.

Các ngôn ngữ hiện có bảng này sửa

Tạo ngôn ngữ mới sửa

Điền vào hộp bên dưới bằng mã ngôn ngữ thích hợp ở cuối, vd: "vi" cho tiếng Việt.
Preloaded text: Bản mẫu:bảng:màu sắc new.