Chữ Hán giản thể sửa


Tiếng Quan Thoại sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

化学

  1. Môn toán học, số học.

Dịch sửa