/ma:th/

  1. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thuộc) Toán học.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi