Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

math (không đếm được)

  1. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thuộc) Toán học.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa