Tiếng Anh

sửa

Danh từ

sửa

maths số nhiều dùng như số ít

  1. Môn toán, toán học.
    pure mathematics — toán học thuần tuý
    applied mathematics — toán học ứng dụng

Tham khảo

sửa