Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

大全

  1. Pho sách lớn đề cập một chủ đề chia ra nhiều đề tài.

Đồng nghĩaSửa đổi