Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

отображение gt

  1. (Sự) Phản ánh, phản ảnh; (изображение) [sự] thể hiện, biểu hiện.

Tham khảo

sửa